W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w przewidywanej ilości 50 t”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w przewidywanej ilości 50 t”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.1.12.2022
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów, Starostwo Powiatowe w Wołowie (pok. nr 5) pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl

Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00, 

e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

_____________________________________________________________
 

 Nr sprawy: IZD.272.12.2022

                                                                                   Wołów, 18.11.2022 r.                                                                                                                                                               

Zapytanie ofertowe

 pn.: . „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w przewidywanej ilości  50 t”  

Nr sprawy: IZD.272.12.2022

 


I.  Zamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

 III.   Opis zamówienia:

1.Zamówienie obejmuje zakup i dostawę transportem Wykonawcy mieszanki mineralno – asfaltowej, nie wymagającej nanoszenia powłok emulsyjnych i uszczelniających do wbudowania na zimno. Rozładunek masy po stronie Zamawiającego.

2. Mieszanka wykorzystywana będzie do napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych – wypełniania ubytków, wybojów, wyrównywania nawierzchni, w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

3.  Realizacja dostawy odbywać się będzie w terminie od dnia wyłonienia Wykonawcy do 9 grudnia 2022 r., na bazę Zamawiającego przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie. 

4. Zamawiający przewiduje zmianę ilości zamówienia w zależności od ostatecznej zaoferowanej ceny przez oferenta oraz w przypadku zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na dostawę mieszanki na zimno.

5.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”.
 
IV.   Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV 44.11.36.00-1 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

V. Termin realizacji zamówienia: 

-        do 14 dni od dnia wyłonienia Wykonawcy t.j. do dnia 09.12.2022 r. 

 VI.   Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

2)      uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

3)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

4)      zdolności technicznej lub zawodowej.

 VII.    Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy 

1. Formularz oferty – według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 UWAGA!

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
 
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 VIII.   Kryteria oceny ofert

Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
 

cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 
                Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 
                                         cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

        Liczba punktów =      ---------------------------------------------------------- x 100

                                                    cena brutto oferty badanej

 
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalną ilością punktów.
Wykonawca w cenie jednostkowej uwzględnia wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VI warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 

IX.  Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
 
X.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty i inne informacje

O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się  o udzielenie zamówienia. Sposób powiadomienia - droga elektroniczna.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części (zadania) w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  

Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 

XI.     Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (preferowaną) na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl

XIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
Tadeusz Wróblewski, tel. 606262761, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.
 
XIV.     Miejsce, sposób i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa: 25.11.2022 r. o godz. 12:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
3.       Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA  „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w przewidywanej ilości 50 t”,

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów  z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 

OFERTA  „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w przewidywanej ilości 50 t”,

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej (preferowane) w formie skanów formularzy ofertowych, podpisanych przez osobę umocowaną, jako pliki załączone do korespondencji z dopiskiem ORERTA ,, Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno o przewidywanej ilości 50 t”, na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  

Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XV.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-        osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-        podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
a)       w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)       w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-        przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-        dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-        w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


WICESTAROSTA

/-/

Jarosław Iskra
         


        ____________________________________

                                                                                                                                        Kierownik Zamawiającego


 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego