W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2023 oraz użyczenie i instalację oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne”.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na "Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2023 oraz użyczenie i instalację oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne”.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.1.2.2023
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 Biuro Podawcze, zamowienia@powiatwolowski.pl

 Powiat Wołowski

 pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00, 

  e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

_____________________________________________________________


  IZD.272.1.2.2023                                                 Wołów, 05.01.2023 r.Zapytanie ofertowe 
 
na „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2023 oraz użyczenie i instalację oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne”. I. Zamawiający: Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

 II.  Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

 III.    Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2023 oraz użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. 
 
Szczegółowy zakres: 

Przedmiotem zamówienia jest:
 
1) dostawa tablic rejestracyjnych poniżej wyszczególnionych typów, spełniających wymogi i warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2022 poz. 1847)

- samochodowe zwyczajne - 4 000 szt. 

- samochodowe zwyczajne zmniejszone – 300 szt.

- samochodowe wtórniki - 400 szt.

- dodatkowe dla oznaczenia bagażnika – 250 szt.

- samochodowe tymczasowe – 50 szt.

- samochodowe indywidualne – 30 szt. 

- samochodowa dodatkowa indywidualna – 6 szt. 

- samochodowe zabytkowe - 40 szt.

- samochodowa dodatkowa zabytkowa – 6 szt. 

- samochodowa zwyczajna zielona – 50 szt. 

- samochodowa dodatkowa zielona – 6 szt. 

- samochodowa indywidualna zielona – 10 szt. 

- motocyklowe zwyczajne - 500 szt.

- motocyklowa indywidualna – 10 szt.

- motocyklowa zabytkowa – 10 szt.  

- motocyklowa tymczasowa – 10 szt.

- motocyklowa zielona 5 szt.

- motorowerowe zwyczajne - 300 szt. 

- motorowerowe zabytkowe – 5 szt.

- motorowerowe tymczasowe - 5 szt.

- motorowerowe zielone – 5 szt. 

 1) bezpłatne użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało następujące cechy:

-       możliwość automatycznego tworzenia zamówień na wszystkie rodzaje tablic, również wtórniki z możliwością wysyłania  w formie elektronicznej,

-       elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją realizacji,

-       automatyczna weryfikacja wyróżników wykorzystanych,

-     ewidencja zamówień oraz weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy,

-    baza danych powinna umożliwiać przechowywanie powyżej 2 GB danych,

-       baza danych powinna posiadać dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii bezpieczeństwa,

-       możliwość pracy na oprogramowaniu w trybie off-line lub on-line

-     wykonawca powinien zapewnić serwis i możliwość aktualizacji programu w przypadku zmiany w przepisach.


IV.     Termin wykonania zamówienia:

- do 29.12.2023r.

 V.     Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

1.    Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

2.    Formularz cenowy- według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 VI.   Kryteria wyboru ofert 

Jedynym kryterium oceny ofert jest: 

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

 Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 
                                         Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                       Cena brutto oferty badanej

 VII.  Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII.    Miejsce, sposób i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa  11.01.2023 r.  o godz. 12:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać: listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2023 oraz użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne”,

-       osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2023 oraz użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne”,

-       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

 
IX.    Pozostałe informacje

1.    Osoba do kontaktu: Arkadiusz Muszyński – kierownik Wydział Komunikacji i Transportu

Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:

– e-mail: komunikacja@powiatwolowski.pl.

– numer fax. 071/380 59 28.

2.    Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej. 

3.    Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1710.)

4.    Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

5.    Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  

7.    Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.

X.     Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).

 

Załączniki:

Formularz oferty
Formularz cenowy
Wzór umowy


 

                                                                                                              STAROSTA

                                                                                                                      /-/

                                                                                              Janusz Dziarski

 

Załączniki

Powiadom znajomego