W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.4.2023 Licencje Cyfrowy Powiat

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na dostawę nowych licencji MS Windows Server Standard Core 2019 (16 Core) lub równoważnych, tj. obsługujących technologię COM, .NET, posiadających możliwości zarządzania komputerami oraz użytkownikami na poziomie funkcjonalności usługi katalogowej Active Directory opartej na Windows Serwer w pełni wspierające MS Exchange*, MS System Center Configuration Manager, MS Lync oraz umożliwiających implementację do 2 maszyn wirtualnych opartych o usługę Hyper-V w ramach Projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IR.272.1.4.2023
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Inne
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: starostwo@powiatwolowski.pl
unieważnienie

Zamawiający na podstawie rozdziału VI zapytania ofertowego informuje, iż unieważnia postępowanie na „Dostawę nowych licencji MS Windows Server Standard Core 2019 (16 Core) lub równoważnych, tj. obsługujących technologię COM, .NET, posiadające możliwości zarządzania komputerami oraz użytkownikami na poziomie funkcjonalności usługi katalogowej Active Directory opartej na Windows Serwer w pełni wspierające MS Exchange*, MS System Center Configuration Manager, MS Lync oraz umożliwiający implementację do 2 maszyn wirtualnych opartych o usługę Hyper-V, w ramach Projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 22.03.2023 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie ogłosi ponownie zapytanie ofertowe na ww. zadanie.

Wołów, 22 marca 2023 r. 

IR.272.1.4.2023

Zapytanie ofertowe

 

Powiat Wołowski zaprasza do składania ofert na dostawę nowych licencji MS Windows Server Standard Core 2019 (16 Core) lub równoważne, tj. obsługujące technologię COM, .NET, posiadające możliwości zarządzania komputerami oraz użytkownikami na poziomie funkcjonalności usługi katalogowej Active Directory opartej na Windows Serwer w pełni wspierające MS Exchange*, MS System Center Configuration Manager, MS Lync oraz umożliwiający implementację do 2 maszyn wirtualnych opartych o usługę Hyper-Vprojektu,  w ramach Projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

I.              Zamawiający 

 

Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00.

 

II.            Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710). 

 

III.           Opis przedmiotu zamówienia

1.    Dostawa nowych licencji MS Windows Server Standard Core 2019 (16 Core) lub równoważnych, tj. obsługujących technologię COM, .NET, posiadających możliwości zarządzania komputerami oraz użytkownikami na poziomie funkcjonalności usługi katalogowej Active Directory opartej na Windows Serwer w pełni wspierające MS Exchange*, MS System Center Configuration Manager, MS Lync oraz umożliwiające implementację do 2 maszyn wirtualnych opartych o usługę Hyper-Vprojektu.

2.    Oprogramowanie równoważne do oprogramowania musi spełniać następujące wymagania minimalne:

·         licencja bezterminowa,

·         możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

·         możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,

·         wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych,

·         zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami TCP/IP v4 i v6,

·         możliwość uruchomienia kontrolera domeny,

·         możliwość uruchomienia kontrolera domeny tylko do odczytu,

·         możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny,

·         możliwość uruchomienia usługi DFS zgodnej z min. MS Windows Server 2012R2,

·         możliwość uruchomienia serwera usług terminalowych (RemoteApp),

·         obsługa zdalnego pulpitu,

·         możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

·         obsługa PowerShell 4.0,

·         obsługa certyfikatów w Active Directory,

·         obsługa drzewa katalogowego Microsoft Active Directory,

·         możliwość uruchomienia w ramach jednej licencji hiperwizora i dwóch instancji maszyn wirtualnych.

IV.          Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

V.            Kryteria oceny ofert:

1.      Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

2.      Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

VI.          Wymagania 

1.      Dostawca biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadać potencjał techniczny zapewniające terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

2.      Cena ofertowa powinna zawierać w sobie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

3.      Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń. 

4.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

5.      Oferta ma zawierać:

a)    kompletny, wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

b)    oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz potencjale technicznym zapewniającym terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.   Ofertę należy złożyć do dnia 05.04.2023 r. do godz. 13.00:

8.   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA  - „Zakup nowych licencji MS Windows Server Standard Core 2019 (16 Core) lub równoważnych,

2) osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 01) Starostwie Powiatowym w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - zakup nowych licencji MS Windows Server Standard Core 2019 (16 Core) lub równoważnego. 

3)   za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: starostwo@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

V. Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

48620000-0 – systemy operacyjne

48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

VI. Pozostałe informacje:

1. Osoba do kontaktu: 

1)      Łukasz Zator, e-mail: lukasz.zator@powiatwolowski.pl,  tel. 71 380 59 06;

2)      Magdalena Górak - Kaleta, e-mail: magda.kaleta@powiatwolowski.pl,  tel. 71 380 59 55.

2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

4. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres mailowy zamowienia@powiatwolowski.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

VII.  Załączniki:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz potencjale technicznym zapewniającym terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia – załącznik nr 2. 
Wzór umowy – załącznik nr 3.
VIII. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,

- podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-  zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

STAROSTA WOŁOWSKI
 
/-/
                                                                                                                          JANUSZ DZIARSKI   


_____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

UWAGA! W DNIU 27.03.2023 R. DOKONANO MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 i 3 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO!

W ZAŁĄCZENIU DOKUMENTY PO MODYFIKACJI.

Załączniki

Powiadom znajomego