W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

GN.6852.1.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wycena drzew na pniu w 2017 roku
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GN.6852.1.2016
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, pok. nr 5

Wołów, dnia 31 maja 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 1. Zamawiający.

Powiat Wołowski, z siedzibą przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208,  reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wołowskiego w imieniu którego działają,:

Maciej Nejman – Starosta Wołowski

Władysław Boczar – Wicestarosta Wołowski 


 1. Nazwa przedmiotu zamówienia.

Usługa - wycena drzew na pniu w roku 2017, w oparciu o tablice miąższości drzew odziomkowych i drzew stojących oraz tablic miąższości drzewa okrągłego oraz klasyfikacje drewna ilościowo - jakościową w oparciu o niżej wymienione Polskie Normy:


-PN-D-95000:2002, PN-D-95000:2002/Az1:2005 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczenie miąższości i cechowanie,

- PN-D-95008:1922 – Surowiec drzewny – Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,

- PN-D-95019:1991 Surowiec drzewny – Drewno małowymiarowe

-PN-D-02002:1991 podział terminologia i symbole,


rosnących na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, Powiatu Wołowskiego, znajdujących się we wskazanych poniżej lokalizacjach, dotyczących wniosków:


lokalizacja

wniosek do 10 szt. drzew

wniosek do 20 szt. drzew

wniosek do 50 szt. drzew

wniosek powyżej 50 szt. drzew

gmina   Wołów

gmina   Brzeg Dolny

gmina   Wińsko


Cel: ustalenie wartości drewna w związku z planowaną wycinką drzew w 2017 r.                          oraz dokonanie jego klasyfikacji pod względem ilościowo- jakościowym.III. Termin wykonania Zamówienia.


Termin wykonania usługi na dane zlecenie będzie ustalony indywidualnie z wyłonionym wykonawcą przedmiotowego zapytania ofertowego, w momencie powstania zapotrzebowania na w/w usługę, gdyż umowa na wykonywanie wskazanej powyżej usługi  obowiązywać będzie przez cały rok 2017. Jednak nie później niż do dnia 31.12.2017 r.


IV. Termin związania ofertą.


Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VI. Opis przygotowania oferty.


 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 09 czerwca  2017r., o godz. 14.30.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wycena drzew na pniu na rok 2017.”

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Wycena drzew na pniu na rok 2017.”

c)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: nieruchomosci@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2017 r. o godz. 14.40 


 1. Kryteria wyboru oferty.

Zamawiający informuje, że przy wyborze oferty będzie brał pod uwagę przede wszystkim najkorzystniejszą cenowo ofertę za wykonanie zadania, zaproponowaną przez oferenta.  


 1. IX.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).


 1. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax).

Bogumił Siepka: e-mail: bogumil.siepka@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 46, fax. 71 380 59 00


XI. Pozostałe informacje:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Załączniki:

 1. Formularz oferty.

Załączniki

Powiadom znajomego