W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

FB.3060.1.2023.2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wybór AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH 
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy FB.3060.1.2023.2
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Wołowie, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: artur.michaluszek@powiatwolowski.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH 

(sondaż warunków finansowych)

1.      Organizator:             

Powiat Wołowski

Plac Piastowski 2

56 - 100 Wołów

 

2.      Określenie przedmiotu zaproszenia (sondaż warunków finansowych):

 

2.1  Niniejsze postępowanie  jest prowadzone w formie pisemnej na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269, 2022 r. poz. 25, poz. 872, poz. 1079) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

 

Powiat Wołowski, zwany dalej „Organizatorem” lub „Emitentem”, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z Uchwałą nr LXIII/304/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 18 września 2023r. w sprawie emisji obligacji.

 

Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Wołowskiego na kwotę 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów zł), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 300.000 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego w wysokości 5.700.000 zł (w tym na sfinansowanie wkładu własnego Powiatu Wołowskiego do projektu współfinansowanego ze środków UE pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” w wysokości 2.100.000 zł)

 

Organizator planuje wyemitować obligacje w czterech seriach. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania emisji poszczególnych serii obligacji w dowolnej kolejności oraz możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian w umowie.

Tabela przedstawia strukturę planowanej emisji i wykupu obligacji - TABELA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO POSTĘPOWANIA pod nazwą "Pobierz kompletne zaproszenie do składania ofert (skan)"

  

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Odsetki wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy - w dacie wykupu obligacji. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

2.2  Obowiązki agenta emisji

 

Agent Emisji wyłoniony w niniejszym konkursie będzie zobowiązany do:

 

 a) zagwarantowania sprzedaży całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów; 

b) przygotowania dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy emisyjnej, propozycji nabycia, warunków emisji) oraz udziału w negocjacjach tej dokumentacji z Organizatorem; 

c) organizacji emisji poszczególnych serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu Agenta Emisji przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 5 dni roboczych; 

d) organizacji wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, ich zbywaniem oraz wykupem, a także wypłatą oprocentowania; 

e) prowadzenia ewidencji obligacji zgodnie z ustawą o obligacjach

 

3.      Warunki udziału w ofercie

 

W konkursie mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące wymagania (dalej „Oferenci”): 

a) są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa;

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu, 

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia; 

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty; 

e) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji; 

f) w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent Emisji).

 

4.      Zasady prowadzenia oferty

 

Organizator ustala następujące zasady prowadzenia oferty: 

a) Organizator wysyła pisemne zaproszenie do udziału w wyborze Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z ogłoszeniem poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail); 

b) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w ofercie, a którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia do udziału w wyborze Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z ogłoszeniem, mogą wziąć udział w ofercie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora; 

c) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail) do Organizatora o wyjaśnienia; 

d) podpunkt c) znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Powiatu Wołowskiego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, które nie będą zamieszczone na stronie BIP Organizatora; 

e) wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną udostępnione również innym Oferentom; 

f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków oferty Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;

g) w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów; 

h) Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

 

Osoby do kontaktu z Oferentami ze strony Emitenta:

a)      Artur Michałuszek – Skarbnik Powiatu, 

artur.michaluszek@powiatwolowski.pl; tel:(71) 380 59 21

b)      Bożena Bułka.

bozena.bulka@powiatwolowski.pl; tel: (071) 380 59 84

c)      Andżelika Banowicz

andzelika.banowicz@powiatwolowski.pl; tel: (071) 380 59 27

 

5.      Kryteria oceny i rozstrzygnięcie ofert

 

5.1  Zasady sporządzania i przesyłania ofert

Oferenci biorący udział w złożeniu ofert zobowiązani, są pod rygorem odrzucenia oferty, do przestrzegania poniższych zasad sporządzenia i przesłania ofert: 

a) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale nr LXIII/304/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 18 września 2023r. w sprawie emisji obligacji; 

b) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź osobę posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta; 

c) oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim; 

d) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert; 

e) na kopercie należy umieścić następujące informacje: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Wołowskiego”; 

f) ofertę można złożyć w formie elektronicznej poprzez załączenie stosownych dokumentów do wiadomości e-mail, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert; 

g) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu otwarcia ofert. 

 

Oferta powinna składać się z: 

a) formularza oferty - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; 

b) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia; 

c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym jako uprawnione do reprezentacji Oferenta;

 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Wołowie, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: artur.michaluszek@powiatwolowski.pl w terminie do dnia 23 października 2023 roku do godziny 10:00. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów

 

5.2  Rozstrzygnięcie

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert: 

a) otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Wołowie, w Sali Sesyjnej w dniu 23 października 2023 r. o godzinie 13:00. Otwarcie ofert nie jest jawne;

 b) Organizator dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania; 

c) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru Agenta Emisji; 

d) wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano. 

 

5.3  Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

a) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji; 

b) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 25.09.2023 r. wynoszącą 5,65 %;

 c) Organizator dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się najniższą kwotą kosztu emisji, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie; 

d) W przypadku złożenia ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji, niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty);

e) Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z każdym z Oferentów po złożeniu oferty.

Załączniki

Powiadom znajomego