W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.11.2023 parking Kościuszki II

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa parkingu” - część II
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IR.272.1.11.2023
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
unieważnienie

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa parkingu” – część II”.

 Uzasadnienie unieważnienia:

W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, których cena przewyższa wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

IR.272.1.11.2023

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji  zadania  

pn. „Budowa parkingu” - część II

 

I.       Zamawiający 

 

Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00.

 

II.      Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605). 

 

III.           Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zapytania jest „Budowa parkingu” - część II, zlokalizowanego w Wołowie przy ul. Tadeusza Kościuszki (m. in. wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego, zabezpieczenie okapu dachu budynku garażowego poprzez umocowanie siatki zabezpieczającej na metalowych wspornikach oraz wymiana uszkodzonego wraz z wykonaniem w części nowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych).  

Szczegółowy zakres robót został zawarty w przedmiarze oraz we wzorze umowy (załączniki nr 4 i 5 do zapytania ofertowego). 

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV: 

45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane

45.10.00.00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.10.00 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.22.33.0 – 9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

44.31.31.00 - 8 Siatka druciana ogrodzeniowa

50.00.00.00 - 5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 

45.26.00.00- 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

 

IV.           Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji budowy parkingu – 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

V.            Kryteria oceny ofert:

1.      Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

2.      Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

3.      Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.      Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalną ilością punktów.

5.      Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

6.      Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

VI.           Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605  ze zm.) oraz wymogi zawarte we wzorze umowy. Ocena spełniania wymogów oceniana będzie metodą warunku granicznego: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca oświadcza, że spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie, 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością przynajmniej 1 robotę budowlaną zbliżoną do przedmiotu zamówienia. – wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3. 

 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Wykonawca oświadcza, że spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca oświadcza, że spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

2.  W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Oświadczenie wykonawcy dot. posiadanego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wskazanych usług– załącznik nr 3.

 

VII.          Oświadczenia i dokumenty, które winni złożyć Wykonawcy

1.   Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.      Cena ofertowa powinna zawierać w sobie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

3.   Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

4.   Oferta ma zawierać:

a)     kompletny, wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

b)     oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

c)     oświadczenie wykonawcy dot. posiadanego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wskazanych usług – załącznik nr 3.

 

5.   Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.                Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia  oferty wariantowej.        

9.                Ofertę należy złożyć do dnia 27.10.2023 r. do godz. 12:00. 

10.Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

11.    Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)    listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA na zadanie pn. „Budowa parkingu” -  część II,

2)    osobiście w Biurze Podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na zadanie pn. „Budowa parkingu” - część II,

3)    za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

IX. Pozostałe informacje:

 

1.       Osoba do kontaktu:  Michalina Dąbrowa - Grander, e-mail: michalina.dabrowa@powiatwolowski.pl,  tel. 71 380 59 05;

2.       Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl.

3.       Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

4.       Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres mailowy zamowienia@powiatwolowski.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5.       Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

6.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty,  nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  

8.       Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

X.            Załączniki:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 
Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wskazanych usług – załącznik nr 3,
Wzór umowy – załącznik nr 4.
Przedmiar – załącznik nr 5. 
XI.           Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,

- podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-  zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 STAROSTA WOŁOWSKI

 

/-/ JANUSZ DZIARSKI

WICESTAROSTA WOŁOWSKI

 

/-/ JAROSŁAW ISKRA
 

…………………………………………..

(Kierownik Zamawiającego) 

Załączniki

Powiadom znajomego