W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.7.2024 Świadczenie usług transportowych RKZ3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IR.272.1.7.2024
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
rozstrzygnięcie

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
                                                                                                               

Turbo-Trans Olejniczak Sp. J.

ul. Milicka 18, 55-140 Żmigródek 

z ceną wykonania zamówienia: 40 250,00 zł brutto. 

 
Uzasadnienie wyboru: 

W/w Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową i uzyskał 100 punktów w kryterium cena oraz złożył wymagany komplet dokumentów.
 

IR.272.1.7.2024                                                                                                                                                                                                                                                              Wołów, 14.03.2024 r.


Zapytanie ofertowe

na zadanie pn. Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 
I.          Zamawiający: Powiat Wołowski  Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.          Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.
 

III.          Tytuł projektu

„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3”, w ramach priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 


IV.          Opis zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób (uczniów i nauczycieli trzech szkół objętych projektem: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym) na zajęcia warsztatowe, targi branżowe, wizyty zawodoznawcze, wyjazdy na dni otwarte na uczelniach wyższych oraz zajęcia terenowe wraz z przewozem powrotnym. Przewidywanych jest 37 wyjazdów, których szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. Terminy wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego mogą ulec przesunięciu. 


2.      Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

-       Plan wyjazdów stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

-       Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity, Dz.U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 2201 z późn. zm.)

-       Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;

-       Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

-       wykonawca posiada aktualną licencję/koncesję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

-       W cenę ryczałtową przejazdu wliczone mają być wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę, w tym: koszty delegacji, wyżywienia, pracy kierowcy, opłaty parkingowe itp.;

-       Kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;

-       Wykonawca zapewni punktualność kierowców;

-       Wykonawca zapewni transport zastępczy w razie awarii pojazdu – bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

-       Wymogi dotyczące pojazdu:

·        pojazd nie musi być do dyspozycji podczas zajęć;

·        autobus/autokar klasy III (za Dyrektywą 2001/85/WE) lub bus klasy B dostosowany do ilości przewożonych osób;

·        pojazdy muszą posiadać sprawne układy klimatyzacji;

·        wykonawca zapewnia optymalnie najkrótszą trasę przejazdu uczestników.

 

V.          Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV: 

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcąVI.          Termin realizacji zamówienia:

Kwiecień 2024 – Czerwiec 2025. Szczegółowe terminy wyjazdów wskazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Terminy mogą ulec przesunięciu.


VII.          Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 


VII.          Wymagania/Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 2201 z późn. zm.) – Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłożyć aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2)     dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,

3)     dotyczące zdolności technicznej i zawodowej - wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.


VIII.          PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)      nie podlegają wykluczeniu,

b)     spełniają warunki udziału w postępowaniu.


1)     Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a)      Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b)     Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c)      Została złożona przez Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w pkt 2),

d)     Została złożona po terminie składania ofert, określonym z niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2)     Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

a)      Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     Posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,

c)      Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 

d)     Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli,

e)     Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

3)     Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.


VIII.          Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.


IX.          Oświadczenia i dokumenty, które winni złożyć Wykonawcy. Opis przygotowania oferty.

1.    Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

2.    Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.    Oferta ma zawierać:

a)    Kompletny, wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego postępowania,

b)   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego postępowania,

c)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego postępowania,

d)   Jeśli ofertę składa Pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

e) Kserokopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

f) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego postępowania. 

4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień bądź dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnione postępowania. 

5.    Wykonawca nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w punkcie 3 dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.


X.          Kryteria oceny ofert

Zamawiający przyjmuje następujące kryterium oceny ofert: 
 

- cena 100 % (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt


Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................  x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej       

                            

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w Rozdziale VIII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 
   XI.          Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.      Termin składania ofert upływa: 20.03.2024 r. o godz. 10:00

2.      Ofertę należy złożyć: 

1)     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA - Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF;

2)     osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;

3)     listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

XII.          Istotne postanowienia umowy i zmiany umowy. Unieważnienie postępowania. Pozostałe informacje

1.      Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

a)      w sprawach związanych z procedurą postępowania: 

- Angelika Błońska, tel. 71 3805909.

- Anna Szadkowska-Czupa, tel. 71 3805909.

a)      w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 

- Katarzyna Fęglerska, tel. 71 3805914.

2.      Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który przedstawił najniższą ofertę.

3.      Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

3.      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 09.

4.      Zamówienie publiczne do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP).

5.      Zamawiający udzieli wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku konieczności zmiany treści zapytania ofertowego, odpowiednio do zmiany może ulec przesunięciu termin składania ofert. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zamawiający może udzielić odpowiedzi na zadanie pytanie, nie zmieni to jednak terminu składania ofert. 

6.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7.      Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego postępowania.

8.      Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.

9.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

10.   Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-       podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-       osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-       podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
a)      w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)     w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-       przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-       dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-       w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

STAROSTA WOŁOWSKI      WICESTAROSTA WOŁOWSKI

/-/                                               /-/

JANUSZ DZIARSKI                  JAROSŁAW ISKRA      
_______________________________

                                                                                                                         Kierownik Zamawiającego


Załączniki:
Załącznik nr 1 – Ramowy plan wyjazdów uczestników projektu.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 5 – Wzór umowy.  
Załącznik nr 6 – Formularz cenowy. 
 

 
 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego