W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.12.2024 tablice RKZ - POWTÓRKA

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie wraz z dostawą tablic informacyjnych dla trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - POWTÓRKA
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IR.272.1.12.2024
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
rozstrzygnięcie

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

GABIDRUK BOGDAN WAŚNIOWSKI

ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana                                        

z ceną wykonania zamówienia: 3690,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

W/w Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową i uzyskał 100 punktów w kryterium cena oraz złożył wymagany komplet dokumentów.

IR.272.1.12.2024                                                                                                                                Wołów, 15.05.2024 r.

 

 

  

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn. Wykonanie wraz z dostawą tablic informacyjnych dla trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - POWTÓRKA

 

 

I.            Zamawiający: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.            Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.

 

III.            Opis zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą tablic informacyjnych dla trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3”

 

2.       Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

 

Tablice informacyjne

1)      Wymagania dotyczące tablic: 

Wykonanie oraz dostawa tablic informacyjnych zewnętrznych wraz ze stelażem 
dla trzech jednostek Powiatu Wołowskiego (dla ZSZ w Wołowie, CKZiU w Wołowie, ZSZ w Brzegu Dolnym) w ilości 3 szt. w formacie: o wymiarach 240/120 cm. Tablica zewnętrzna, odporna na warunki atmosferyczne, trwałość projektu 5 lat, do montażu na stelażu do gruntu (wymagany komplet montażowy).
Stelaż: konstrukcja stalowa pomalowana farbą antykorozyjną, z zabezpieczeniem 
i dodatkowym wzmocnieniem. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść tablic oraz aktualne logotypy. 

IV.            Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV: 30195000-2 Tablice

                 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

                 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

 

 

V.            Miejsce dostawy:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów,( tablica informacyjna 240/120 wraz ze stelażem),

2) Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ul. 1-go Maja 1a, 56-120 Brzeg Dolny, (tablica informacyjna 240/120 wraz ze stelażem),

3) Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1 56-100 Wołów, (tablica informacyjna 240/120 wraz ze stelażem).

 

 

VI.            Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 

a)       10 dni od dnia wyboru oferty.

 

 

VII.            PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)       nie podlegają wykluczeniu,

b)      spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.       Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.       Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

a)       który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

b)      na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

4.       Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.       Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c) Została złożona przez Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

d)  Została złożona po terminie składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 

VIII.            Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

 

IX.            Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)      posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania;

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia– wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania;

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia– wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

 

X.            Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu: 

Formularz oferty – według druku, który stanowi załącznik nr 1.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – załącznik nr 2.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3. 
 

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

 

 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień bądź dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

XI.            Kryteria oceny ofert

Zamawiający przyjmuje następujące kryterium oceny ofert: 
 

- cena 100 % (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 

 

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................  x 100

                                                               Cena brutto oferty badanej        

 

                                 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 

 

 

  XII.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.       Termin składania ofert upływa: 21.05.2024 r. o godz. 10:00.

a)       Ofertę należy złożyć: 

a.       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA - Wykonanie wraz z dostawą tablic informacyjnych dla trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - POWTÓRKA. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF;

b.       osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - Wykonanie wraz z dostawą tablic informacyjnych dla trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - POWTÓRKA;

c.       listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - Wykonanie wraz z dostawą tablic informacyjnych dla trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - POWTÓRKA.

 

 

XIII.            Pozostałe informacje

1.       Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

a)       w sprawach związanych z procedurą postępowania: 

- Angelika Błońska, tel. 71 3805909, email: zamowienia@powiatwolowski.pl,

- Anna Szadkowska-Czupa, tel. 71 3805909, email: zamowienia@powiatwolowski.pl;

b)      w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 

- Katarzyna Fęglerska, tel. 71 3805914, email: edukacja@powiatwolowski.pl

2.       Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który przedstawił najniższą ofertę.

3.       Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

3.       Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 09.

4.       Zamówienie publiczne do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP).

5.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-        osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-        podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
a)       w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)      w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-        przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-        dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-        w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

    

 
 
STAROSTA WOŁOWSKI      WICESTAROSTA WOŁOWSKI

/-/                                               /-/

JAN JANAS                  BEATA GRYGA      

_______________________________

                                                                                                                                Kierownik Zamawiającego
 

 

 

  

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 4 - Treść tablic w dwóch formatach wraz z logotypami.  
 

 
 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego