W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.1.22.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na "Hol - wyposażenie holu w meble"
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IZP.272.1.22.2017
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołow, pok. nr 5 (Biuro Podawcze)
unieważnienie

Powiat Wołowski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 10.08.2017 roku, nr sprawy: IZP.272.1.22.2017 dotyczącego wykonania i dostawy wraz z montażem mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 

Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak wpłynięcia ofert na niniejsze zadanie, jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż w dniu 18.08.2017 roku ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

IZP.272.1.22.2017                                                                                                       Wołów, 10.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn. „Hol-wyposażenie holu w meble”

 

I. Zamawiający

 Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP :9880219208


II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

III. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i  dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie.


IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznik nr 2 do zapytania.

 1. Zakupione meble zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego.
 2. Ostateczna kolorystyka mebli zostanie uzgodniona z Zamawiającym po wyborze oferty.
 3. Po wyborze oferty należy dokonać wizji lokalnej celem dokładnych pomiarów.
 1. Zamawiający      nie dopuszcza możliwości      składania oferty częściowej.
 2. Zamawiający      nie dopuszcza możliwości      powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom.

VI. Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

39.13.00.00-2 Meble biurowe

 

V. Termin wykonania Zamówienia

do 09.02.2017 r.


VI. Termin związania ofertą

Dostawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.


VII. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Dostawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, montażu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru).VIII. Opis przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.


IX. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę.

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:


                               Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                               Cena  brutto  oferty badanej


X. Miejsce i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 16.08.2017 r. o godz. 11:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA  - „Hol-wyposażenie holu w meble”

2)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - „Hol-wyposażenie holu w meble”

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w
formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.


XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (drogą elektroniczną).


XII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego                      (tel., e-mail)

Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej, bądź na numer fax. 071/380 59 00

Mariusz Pasternak: e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36


XIII. Pozostałe informacje

 1. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

Załączniki do zapytania:

 1. Formularz ofertowy
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia(rysunki poglądowe)
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Wzór umowy

 
STAROSTA

/-/ MACIEJ NEJMAN

Załączniki

Powiadom znajomego