W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

GN.6840.2.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.2.2017
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, parter, pok. nr 5 (Biuro Podawcze)
rozstrzygnięcie

Wołów, dnia  5 września 2017 r.

GN.6840.2.2017

 
 
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 24 sierpnia 2017 r. na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, tj.  sporządzenie operatu szacunkowego, w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości  zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr  192, AM-4, o pow. 0,2267 ha, położonej w obrębie Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr WR1L/00017411/7, w celu zbycia nieruchomości.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 – oferta cenowa na wykonanie ww. zadania: 1.230,00 zł brutto tj. ofertę najkorzystniejszą cenowo. Oferent nr 1 złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów. 

 

cena netto

Cena   brutto

Uwagi

Oferta nr 1

1.000,00 zł

1.230,00 zł

 oferta   najkorzystniejsza cenowo

Oferta nr 2

1.200,00 zł

1.476,00 złOferta nr 3

1.630,00 zł

2.004,90 zł
Oferta nr 4

 1.489,00 zł

1.831,47 zł.
 

 
  z up. STAROSTY

/-/ WŁADYSŁAW BOCZAR
WICESTAROSTA

                                                                                                 Wołów, dnia 24 sierpnia 2017 r.

GN.6840.2.2017

 
Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej.

I. Zamawiający

Powiat Wołowski - reprezentowany na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez Starostę Wołowskiego – Kierownika Starostwa Powiatowego w Wołowie – powiatowej jednostki budżetowej, działającej w Wołowie, przy Plac Piastowski 2,  realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, NIP 988-02-19-208.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164, z późn. zm.) – wartość  zamówienia  nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, w celu zbycia nieruchomości.


Szczegółowy zakres:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości zabudowanej tj.  sporządzenie operatu szacunkowego, w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości  zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr  192, AM-4, o pow. 0,2267 ha, położonej w obrębie Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr WR1L/00017411/7.  Wyceny nieruchomości należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                    o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny                                  i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.). Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości – kserokopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

 

IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 29 września 2017 r.

 

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 10 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez niego niezbędnych dokumentów.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto i netto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 6. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.
 7. Wykonawca      powinien uwzględnić w cenie możliwość wydania potwierdzenia aktualności      operatu    szacunkowego, po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia      zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).

  VII. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

Cena brutto oferty badanej


Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki  w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 1 września  2017  r. o godz. 12.00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości zabudowanej – Krzydlina Mała.” Nie otwierać koperty.

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości zabudowanej – Krzydlina Mała.” Nie otwierać koperty.

IX. Osoba do kontaktu:

Mariola Szczepanowska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

tel. 71 380 59 45, e-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl


X. Pozostałe informacje:

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania      zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W      takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów      przygotowania oferty.
 3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru  i wystawiona faktura.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą  elektroniczną).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie  bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru      oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 6. W      przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta  może nie zostać wybrana.


Załączniki:

1.Formularz oferty                                                                                       

 

z up. STAROSTY

/-/ WŁADYSŁAW BOCZAR
WICESTAROSTA

Załączniki

Powiadom znajomego