W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

GN.6840.3.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na świadczenie usługi zaprojektowania, wykonania i montażu banerów reklamowych.
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy GN.6840.3.2017
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5
unieważnienie

Wołów, dnia  14 września 2017 r.

 

GN.6840.3.2017

 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O UNIEWAŻNIENIU
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Powiat Wołowski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego  z dnia 5 września 2017 roku, na świadczenie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu trzech banerów reklamowych na metalowych tablicach oraz zamontowaniu tych tablic z banerami reklamowymi w miejscu uzgodnionym  z Zamawiającym na terenie Wołowa. Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie ponieważ złożone oferty cenowe znacznie przekroczyły kwotę przeznaczoną  na realizację zadania. Jednocześnie Zamawiający powiadamia, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.
 

 

                                                                                                                      wz. S T A R O S T Y

                                                                                                                       Władysław  Boczar

                                                                                                                           Wicestarosta

                                                                                              Wołów, dnia 5 września 2017 r.

GN.6840.3.2017


 
Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi zaprojektowania, wykonania i montażu
 banerów reklamowych.

I. Zamawiający

Powiat Wołowski z siedzibą przy pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208.


II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -Prawo zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579) – wartość  zamówienia  nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu trzech banerów reklamowych na metalowych tablicach oraz zamontowaniu tych tablic z banerami reklamowymi w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na terenie Wołowa. Zamawiający udostępni Wykonawcy metalowe tablice.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry:

1)      ilość banerów: 3 szt.

2)      wymiary banerów: 1 m. wysokości x 2 m. szerokości

3)      nadruk: full kolor, grafika wykonana na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wytycznych. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany                       z materiału laminowanego  z wzmocnionymi brzegami. Nadrukowane grafiki powinny posiadać wysoką rozdzielczość (szczegółowość) oraz być odporne na działanie warunków atmosferycznych co uniemożliwiałoby rozwarstwienie banera.

4)      miejsce zamieszczenia banera: użytkowanie zewnętrzne.


IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 29  września 2017 r.

 

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 10 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz               z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

 

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki,          a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie elementy szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto                i netto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 6. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.

VII. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

Cena brutto oferty badanej


Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki  w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa z dniem: 13 września 2017  r. o godz. 12.00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów                z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta - sporządzenie banerów reklamowych GN.6840.3.2017 – Nie otwierać koperty ”,

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – sporządzenie banerów reklamowych  GN. 6840.3.2017 - Nie otwierać koperty.”

IX. Osoba do kontaktu:

Mariola Szczepanowska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

tel. 71 380 59 45, e-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl


X. Pozostałe informacje:

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta      zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze      ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej      ich oceny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie      prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku      Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot      kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 3. Potwierdzeniem wykonania      przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru                     i wystawiona faktura.
 4. O wyborze najkorzystniejszej      oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w      niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).
 5. Zamawiający zastrzega sobie      prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania      przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W      takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie      o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania      oferty.
 6. W przypadku przekroczenia      przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać      wybrana.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 

                                                                                         

z up. STAROSTY

/-/ WŁADYSŁAW BOCZAR
WICESTAROSTA
 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego