W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie
rozstrzygnięcie

                                                                                                               Wołów, dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

GN.6821.7.2017

 

                                                                          Ogłoszenie

 

o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 7 sierpnia 2018 r. na świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału oraz doprowadzenie do zatwierdzenia jej prawomocną decyzją właściwego organu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 59, AM-1, o pow. 0,2574 ha, położonej w obrębie Gryżyce, gm. Wińsko, stanowiącej własność Skarbu Państwa, celem realizacji roszczenia związanego z wydzieleniem części gruntu niezbędnego do korzystania z budynków, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie przyznania na własność nieruchomości na podstawie art. 118 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2336).

            Starosta Wołowski informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 7 sierpnia 2018 r. nie została złożona ani jedna oferta cenowa na wykonanie ww. zadania.

                                                                                                                                                        Wołów, dnia 7 sierpnia 2018 r.

GN.6821.7.2017

                                                                                       

                                                             Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości.

 

I. Zamawiający

Powiat Wołowski reprezentowany na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez Starostę Wołowskiego – Kierownika Starostwa Powiatowego w Wołowie – powiatowej jednostki budżetowej, działającej w Wołowie, przy Plac Piastowski 2,  realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, NIP 988-02-19-208.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) – wartość  zamówienia  nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu mapy                          z projektem podziału oraz doprowadzenie do zatwierdzenia jej prawomocną decyzją właściwego organu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 59, AM-1, o pow. 0,2574 ha, położonej w obrębie Gryżyce, gm. Wińsko, stanowiącej własność Skarbu Państwa, celem realizacji roszczenia związanego z wydzieleniem części gruntu niezbędnego do korzystania z budynków, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie przyznania na własność nieruchomości na podstawie art. 118 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2336).

Przedmiot zamówienia obejmuje również wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych, po uprawomocnieniu się decyzji, która jednocześnie zatwierdza podział.

 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne                   i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą geodezyjną.

 

Dane dotyczące nieruchomości dzielonej:

- powiat: wołowski,

- gmina: Wińsko,

- miejscowość: Gryżyce,

- jednostka ewidencyjna: Wińsko,

- obręb: Gryżyce,

- działka gruntu nr 59, AM-1, o pow. 0,2574 ha, oznaczona symbolami: RVI, Lzr-RVI i Br-VI, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00043686/6,

- własność: Skarb Państwa.

 

Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii  zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne                   i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) – kserokopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

 

IV. Termin wykonania Zamówienia

 

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 15 listopada 2018 r.

 

V.Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 21 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

1.      Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki,          a także ewentualne rabaty i upusty.

2.      Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez niego niezbędnych dokumentów.

3.      Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto                i netto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.      Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.

5.      Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

6.      Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.

VII. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

Cena brutto oferty badanej

 

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.      Termin składania ofert upływa z dniem 14 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00.

2.      Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – podział Gryżyce - GN.6821.7.2017 – Nie otwierać koperty”,

b) osobiście w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie                            z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – podział Gryżyce -GN.6821.7.2017 – Nie otwierać koperty .”

IX.Osoba do kontaktu:

Marek Sielicki – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

tel. 71 380 59 56, e-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl

 

X. Pozostałe informacje:

  1. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
  3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru                     i wystawiona faktura.
  4. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
  6. W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana.

               

Załączniki:

1.Formularz oferty                                                                                                                                               

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego

 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa wykonawcy: ...........................................................

Adres: ..........................................................................

TEL..........…………................…………………………

REGON: …………………................…………………

NIP: …………………………………................………

FAX:............................................................................

E-mail:……………………………………………....                                     

                                                                                                                         Powiat Wołowski

                                                                                                                         pl. Piastowski 2

                                                                                                                         56 – 100 Wołów

              W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału oraz doprowadzeniem do zatwierdzenia jej prawomocną decyzją właściwego organu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 59, AM-1, o pow. 0,2574 ha, położonej w obrębie Gryżyce, gm. Wińsko, stanowiącej własność Skarbu Państwa, celem realizacji roszczenia związanego z wydzieleniem części gruntu niezbędnego do korzystania z budynków, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie przyznania na własność nieruchomości na podstawie art. 118 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2336)., a także wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych, po uprawomocnieniu się decyzji, która jednocześnie zatwierdza podział informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:

 

 

 Cena netto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………… zł (słownie:……………………………………….) należny podatek VAT w wysokości ………………%

Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………….. zł (słownie:…………………………………………..),

 

2.      Oświadczamy, że zaoferowane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

3.      Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

4.      Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5.      WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopia uprawnień zawodowych,

3)______________________________________________________________________4)______________________________________________________________________

6.      Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………

Adres:………………………………………….

Telefon……………………..

e-mail: .…………………………………

 

 

_________________ dnia ___ ___ 2018 roku

 

 

     _______________________________

     podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy

** niepotrzebne skreślić

Załączniki

Powiadom znajomego