W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wycena służebności przesyłu GN.6826.46.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego celem określenia wartości służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu bezterminowo z części nieruchomości gruntowej zajętej pod przyłącze energetyczne znajdujące się w granicach działki gruntu nr 456/3, AM-1, obręb Baszyn, oraz ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. Powierzchnia służebności przesyłu 8 m2.
Zamawiający Wydział Gospodarki Nieruchomościami

                                                                                           Wołów, dnia 25 października 2018 r.

 


Zapytanie ofertowe

na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości gruntowych.

I. Zamawiający

Skarb Państwa, reprezentowany przez Macieja Nejmana – Starostę Wołowskiego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, działającego w strukturze Powiatu Wołowskiego, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (NIP: 988 02 19 208).


II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) – wartość  zamówienia  nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego celem określenia wartości służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu bezterminowo z części nieruchomości gruntowej zajętej pod przyłącze energetyczne znajdujące się w granicach działki gruntu nr 456/3, AM-1, obręb Baszyn, oraz ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. Powierzchnia służebności przesyłu 8 m2.       


 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać operat szacunkowy celem określenia wartości służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu bezterminowo z części nieruchomości gruntowej zajętej pod przyłącze energetyczne znajdujące się w granicach działki gruntu nr 456/3, AM-1, obręb Baszyn, oraz ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. Powierzchnia służebności przesyłu 8 m2.

2) Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia z 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

3) Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości – kserokopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

4) W przypadku zmian w stanie prawnym nieruchomości, tj. w księgach wiecznych (m.in. podziału wieczystoksięgowego nieruchomości lub założenia nowych ksiąg wieczystych),  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz w stanie faktycznym tj. w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w trakcie trwania umowy – Wykonawca jest zobligowany do uwzględniania powstałych zmian.

5) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt pozyskać wszelkie niezbędne dokumenty do sporządzenia operatów szacunkowych.

6) Integralną częścią operatów szacunkowych jest:

-  protokół z przeprowadzonych oględzin nieruchomości podlegających wycenie wraz z dokumentacją fotograficzną,

- wypis wraz z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dokument niezbędny) lub informacja na temat ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

7) Wykonawca zobowiązuje się składać ustne i pisemne wyjaśnienia, oraz występować          w imieniu Zamawiającego w ewentualnych związanych z przedmiotem zamówienia postępowaniach przed sądem powszechnym i innymi organami, po uprzednim zawiadomieniu, udzielonym przez Zamawiającego.

8) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień  w formie pisemnych odpowiedzi            w  zakresie wniesionych zastrzeżeń do sporządzonych wycen nieruchomości, w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia.

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w myśl  art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) po upływie 12 miesięcy od daty  sporządzenia operatu szacunkowego oceny jego aktualności i umieszczenia  stosownej klauzuli w operacie szacunkowym.


IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 5 grudnia 2018 r.

 

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 21 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie elementy szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto i netto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 6. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.

VII. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                    Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                     Cena brutto oferty badanej


Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa z dniem: 7 listopada 2018  r. o godz. 14.00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako pliku załączonego do korespondencji na adres: nieruchomosci@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z nazwą „Oferta – wycena służebności przesyłu GN.6826.46.2017, jak również listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – wycena służebności przesyłu GN.6826.46.2017”, oraz  osobiście w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – wycena służebności przesyłu GN.6826.46.2017”.

IX. Osoba do kontaktu:

Bogumił Siepka – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 71 380 59 46,  e-mail: bogumil.siepka@powiatwolowski.pl,

 

X. Pozostałe informacje:

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 2. Zamawiający zastrzega sobieprawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 6. W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 25 października  2018 r.


 

FORMULARZ OFERTOWY


Nazwa wykonawcy: ...........................................................

Adres: ..........................................................................

TEL..........…………................…………………………

REGON: …………………................…………………

NIP: …………………………………................………

FAX:............................................................................

E-mail:……………………………………………....                                                                   

 

 

                                                                                                               Powiat Wołowski

                                                                                                               pl. Piastowski 2

                                                                                                               56 – 100 Wołów

 

 

              W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzenia

operatu szacunkowego celem określenia wartości służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu bezterminowo z części nieruchomości gruntowej zajętej pod przyłącze energetyczne znajdujące się w granicach działki gruntu nr 456/3, AM-1, obręb Baszyn, oraz ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:

 

Cena netto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………… zł (słownie:……………………………………….) należny podatek VAT w wysokości ………………%

Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………….. zł (słownie:…………………………………………..),


 1. Oświadczamy, że zaoferowane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

5. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,

3) _____________________________________________________________

6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………

Adres:………………………………………….

Telefon……………………..

e-mail: .…………………………………


_________________ dnia ___ ___ 2018 roku

                   _______________________________

     podpis osoby uprawnionej                                                                              do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.


Załączniki

Powiadom znajomego