Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.3.30.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią

nr sprawy IZD.272.3.30.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołóe, pokój nr 5

Treść

IZD.272.3.30.2019.2                                                                                                                Wołów, 23.10.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe
na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią

 

 1. Zamawiający: Powiat Wołowski, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów,
 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843)– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią

2. Zadanie będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje następujący zakres rzeczowy robót:

1)      Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz robót budowlanych (t.j przebudowa budynku, wykonanie ocieplenia elewacji i wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z montażem instalacji odgromowej i montażem okien połaciowych),  a także instalacji kotłowni.


3. Szczegółowa dokumentacja (dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) dotycząca inwestycji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.powiatwolowski.pl/ oraz jest dostępna do wglądu w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie.


4. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:

1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) nadzorowanie wypełnienia warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

3) szczegółowy zakres zawiera wzór umowy – załącznik nr 4.

 

5. Nadzór dotyczy poniższych specjalności:

1) nadzór w specjalności instalacje sanitarne i konstrukcyjno- budowlane


IV. Termin wykonania zamówienia:

- od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót, a także w okresie rękojmi i gwarancji udzielanej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót.


V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zdolność zawodowa:

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia zdolności zawodowej w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej  dwóch usług  w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykazanym zakresem prac.

Potwierdzenie wykonania nadzoru należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego „wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 2.VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

2. „Wykaz usług” - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

3. Oświadczenie o uprawnieniu osób wykonujących zamówienie - według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa  31.10.2019 r.  o godz. 10:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)   listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA NA pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią

2)   osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA NA pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią

3)   za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA NA pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część I roboty budowlane i instalacyjne związane z kotłownią.

 

 

VIII. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej – numer faxu 071/380 59 00.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału                                   w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 8. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

2)      administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Panią Jolantę Niezgodzką, z którą mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail jn4consulting@gmail.com lub telefonicznie pod nr 511 379 176;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie” – Część nr postępowania IZD.272.3.30.2019,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)      posiada Pani/Pan:

–         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

–         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

–         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

–         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)      nie przysługuje Pani/Panu:

–         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

–         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

–         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___________________________________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.    IX.            Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wykaz usług
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy

Załączniki

wzór umowy docx, 44 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij