Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.3.31.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”-wykładziny korytarza

nr sprawy IZD.272.3.31.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow, pokój nr 5

Treść

IZD.272.3.31.2019.1                                                                                           Wołów, 28.10.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe
na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”-wykładziny korytarza

 

 1. I.        Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,
 2. II.      Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym ul. 1 Maja 1A, 56-120 Brzeg Dolny
 3. III.    Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29   stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.
 4. IV.    Nazwa zadania: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”- wykładziny korytarza
 5. V.      Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym przy ul. 1-go Maja 1A ,56-120 Brzeg Dolny.
 6. VI.    Opis przedmiotu zamówienia:
  1. wyłożenie nowej wykładziny z tworzywa sztucznego,  wykonanie warstwy wyrównawczej i zczepnej,
  2. ułożenie wykładziny  PCV – 218 m2
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera przedmiar- załącznik nr 3

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

Kod CPV :

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg


 1. VII.   Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

−        Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

−        Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

−        Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 VI . Termin wykonania zamówienia:

do 15.11.2019 r.


VII. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

2. Oświadczenie – według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania


VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa  31.10.2019 r. godz. 13:00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • listownie na adres : Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”-wykładziny korytarza
 • osobiście w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie                   z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”-wykładziny korytarza
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF
 1. IX.                Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.


 1. X.                  Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru).


 1. XI.                Opis przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz opisem przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.


 1. XII.              Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę brutto) za wskazane zamówienie.


Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


 1. XIII.            Pozostałe informacje
 2. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej – numer fax. (071/380 59 00).
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej,
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 8. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.
 9. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert,
 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

-w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,

-w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 euro.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.


** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


 1. XIV.            Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną  wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną lub telefonicznie).


 1. XV.               Załączniki:
 2. Formularz oferty
 3. Oświadczenie
 4. Obmiar
 5. Wzór umowy

Załączniki

przedmiar pdf, 85 kB metryczka
wzór umowy docx, 21 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij