Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.1.3.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Zakup szaf archiwalnych do Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z dostawą”

nr sprawy IZD.272.1.3.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

Treść

 POWIAT   WOŁOWSKI

tel. (71) 380 59 01                                                         Plac Piastowski 2

fax (71) 380 59 00                                                          56-100 Wołów

                   e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl                      

www.powiatwolowski.pl


Wołów, 12.02.2020 r.

IZP.272.1.3.2020.3

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
„Zakup szaf archiwalnych do Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z dostawą”

 

I.            Zamawiający: Powiat Wołowski  Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.            Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29   stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.

III.            Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV): 

39.13.11.00-0 Regały archiwalne

 39.14.11.00-3 Regały

IV.            Opis przedmiotu zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 szaf archiwalnych do Wydziału Komunikacji

i Transportu w Starostwie Powiatowym w Wołowie wraz z dostawą. Pomieszczenie archiwum znajduje się na parterze obiektu.

2.       Szczegółowy zakres:

1)      Dane techniczne dotyczące szaf:

a)      wymiar szuflady na format A4,

b)      wymiar szafy: szer.760xgł.630xwys.1595mm,

c)       szuflady 5 szt.,

d)      kolor RAL 7035,

e)      wyposażenie dodatkowe: centralny zamek, blokada wysuwu więcej niż 1 szuflady, stopki do regulacji, miejsce do oznaczenia zawartości szuflady,

f)       szafy archiwalne muszą posiadać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania archiwum m.in. oznakowanie półek, itp. elementy,

g)      gwarancja – nie krótsza niż 3 lata.

V.            Termin wykonania zamówienia: do 25.03.2020 r.  

VI.            Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

a)      Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

b)      Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

c)       Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VII.            Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy:

1)  Formularz oferty - według druku, który stanowi załącznik nr 1.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wymienione powyżej dokumenty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  

VIII.            Kryteria wyboru ofert

 Kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt


Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................          x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


IX.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.       Termin składania ofert upływa  18.02.2020 r.  o godz. 11:00

2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - „Zakup szaf archiwalnych do Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z dostawą”,

2)      osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - „Zakup szaf archiwalnych do Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z dostawą”,

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA - „Zakup szaf archiwalnych do Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z dostawą”.

 

X.            Pozostałe informacje

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Osoba do kontaktu:

1)      Mariusz Pasternak – Specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg,

e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71/380 59 63;

2)      Arkadiusz Muszyński – Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu,

e-mail: komunikacja@powiatwolowski.pl, tel. 071/380 59 28.

3. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.

4.Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

5.Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

6.Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

7.Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

9.Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.


 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na      adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo      Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na      podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze      zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

-w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,

-w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 euro.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do      państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą      poddawane profilowaniu.
 3. Posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


XII.            Załączniki do zapytania:

 1. Formularz oferty.
 2. Wzór umowy.

Z UP. STAROSTY
Jarosław Iskra
Wicestarosta
                                                                                                                             ________________________
 Kierownik Zamawiającego


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij