Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.1.6.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Brzeg Dolny w zakresie DW 341 oraz DP nr 1353 D ul. Sienkiewicza ”

nr sprawy IZD.272.1.6.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

Treść

IZD.272.1.6.2020                                                                                                  Wołów, 20.04.2020 r.  Zapytanie ofertowe
 
na zadanie pn. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu  w m. Brzeg Dolny
w zakresie DW 341 oraz DP nr 1353 D ul. Sienkiewicza ”

 

 

I.            Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


III.            Opis zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania projektu stałej organizacji ruchu w obrębie miasta Brzeg Dolny, która ma celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych do PCC ROKITA drogą wojewódzką nr 341 – obwodnica Brzegu Dolnego – jako obowiązujący kierunek, który wykluczy zjazd na ul. Puka, Naborowską, Dębową w Brzegu dolnym oraz w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów na ul. Sienkiewicza w obrębie PCC ROKITA wykonanie przejść dla pieszych i powierzchni wyłączonych, zgodnie z zaprojektowanym schematem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na wyniesienie projektu w teren.
 3. Termin wykonania projektu wraz z jego uzgodnieniami i zatwierdzeniem w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu ustala się do dnia 31.08.2020 r.
 4. Dokumentacja projektowa, powinna zawierać:

a)      niezbędne plany, rysunki bądź schematy przedstawiające rozwiązania projektowe wraz z opisem technicznym a także kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót w formie papierowej – 3 egz.

b)      wersję elektroniczną projektu na płycie CD – 1 egz.

c)       wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w formie pliku z rozszerzeniem .ATH, .ATH2, .KST, .XLSX, .XLS na płycie CD – 1 egz.


IV.            Termin realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania dokumentacji projektowej: do dnia 30.06.2020 r.
 2. Termin uzyskania uzgodnień i zatwierdzenia: do dnia 31.08.2020 r.

V.            Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1;


VI.            Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VII. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt
 2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 4. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

6. Prawidłowe  ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej  stawki podatku VAT.


                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                      Cena brutto oferty badanej


7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

8. Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


VIII.            Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

IX.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 28.04.2020 r. o godz. 13:30.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu  w m. Brzeg Dolny w zakresie DW 341 oraz DP nr 1353 D ul. Sienkiewicza”,

b)      osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu  w m. Brzeg Dolny w zakresie DW 341 oraz DP nr 1353 D ul. Sienkiewicza”,

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF


X.            Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Wróblewski, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel. 606-262-761.

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:                        e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XI.            SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez  Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2,      tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że      wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z      nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl.      Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą:
-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-        osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ‘’ustawy PZP’’,
-        podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
-        zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
-        w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,
-        w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 euro.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób      zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


                                                               STAROSTA WOŁOWSKI
                                                                               /-/
                                                                               Janusz Dziarski
        ____________________________________
                                                                                                                   Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Schemat przejść dla pieszych i powierzchni wyłączonych

2. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty.

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w  postępowaniu.[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij