Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

GN.6821.3.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

nr sprawy GN.6821.3.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie , pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, Biuro Podawcze pok. nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

        Wołów, dnia  11 maja 2018 r.

 

GN.6821.3.2018                                          Ogłoszenie

 

o wyborze oferty na świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału oraz doprowadzenie do zatwierdzenia jej prawomocną decyzją właściwego organu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 49, AM-4, o pow. 0,59 ha, położonej w obrębie Rudno, gm. Wołów, stanowiącej własność Gminy Wołów, celem realizacji roszczenia związanego  z wydzieleniem części gruntu niezbędnego do korzystania z budynków, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie przyznania na własność nieruchomości na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53, z późn. zm.).

            Starosta Wołowski informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  z dnia 2 maja 2018 r. na ww. zadanie  została złożona jedna oferta cenowa na wykonanie ww. zadania: 

- cena netto – 1.500,00 zł,

- cena brutto - 1.845,00 zł.

Przedstawiona powyżej oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i nie podlegają odrzuceniu.            W wyniku dokonanej analizy złożonej oferty podjęto decyzję o jej przyjęciu jako korzystnej cenowo.


                                                                                                                   z up. STAROSTY
                                                                                                                   Bartosz Kasperek
                                                                                                               KIEROWNIK WYDZIAŁU
                                                                                                     GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

                                                                                             

                                                                                                        

Treść

                                                                                            Wołów, dnia  2 maja 2018 r.

GN.6821.3.2018

 


Zapytanie ofertowe
na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości.

I. Zamawiający

Powiat Wołowski reprezentowany na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez Starostę Wołowskiego – Kierownika Starostwa Powiatowego w Wołowie – powiatowej jednostki budżetowej, działającej w Wołowie, przy Plac Piastowski 2,  realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, NIP 988-02-19-208.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) – wartość  zamówienia  nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu mapy   z projektem podziału oraz doprowadzenie do zatwierdzenia jej prawomocną decyzją właściwego organu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 49, AM-4, o pow. 0,59 ha, położonej w obrębie Rudno, gm. Wołów, stanowiącej własność Gminy Wołów, celem realizacji roszczenia związanego z wydzieleniem części gruntu niezbędnego do korzystania z budynków, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie przyznania na własność nieruchomości na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53, z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia obejmuje  również wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych, po uprawomocnieniu się decyzji, która jednocześnie zatwierdza podział.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne  i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą geodezyjną.

Dane dotyczące nieruchomości dzielonej:

- powiat: wołowski,

- gmina: Wołów,

- miejscowość: Rudno,

- jednostka ewidencyjna: Wołów – obszar wiejski,

- obręb: Nr 0019 Rudno,

- działka gruntu nr 49, AM-4, o pow. 0,59 ha, oznaczona symbolami: RV i Br-PsIV, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00028928/4,

- własność: Gminy Wołów.

Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii  zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) – kserokopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

 IV. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Za datę wykonania przedmiotu Zamówienia uznaje się  realizację dwóch etapów:

1) uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji danych technicznych operatu złożonego   w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wołowie - wykonanie czynności powinno nastąpić  nie później  niż do dnia 29 czerwca 2018 r. – za termin realizacji uznaje się datę wpływu ww. pozytywnego protokołu złożonego w Biurze Podawczym pok. nr 5 tut. Urzędu;

 2) wyznaczenia i utrwalenia w postaci kamienia granicznego na gruncie nowych punktów granicznych, po uprawomocnieniu się decyzji, która jednocześnie zatwierdza podział. Za wykonanie czynności uznaje się uzyskanie podpisu co najmniej jednego z współwłaścicieli budynków położonych na przedmiotowej nieruchomości na oświadczeniu sporządzonym   z wyniesienia w terenie granic przez geodetę uprawnionego nieruchomości będącej przedmiotem zamówienia - za termin realizacji uznaje się datę wpływu ww. oświadczenia złożonego w Biurze Podawczym pok. nr 5 tut. Urzędu.

 V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 21 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki,  a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez niego niezbędnych dokumentów.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto  i netto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 6. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.

VII. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                                  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                            Cena brutto oferty badanej

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki  w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 11 maja 2018 r. o godz. 14:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – podział Rudno - GN.6821.3.2018 – Nie otwierać koperty”,

b) osobiście w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie  z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – podział Rudno -GN.6821.3.2018 – Nie otwierać koperty .”

IX. Osoba do kontaktu:

Mariola Szczepanowska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

tel. 71 380 59 45, e-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl


X. Pozostałe informacje:

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta  zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot  kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 3. Potwierdzeniem wykonania   przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru  i wystawiona faktura.
 4. O wyborze najkorzystniejszej  oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w      niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).
 5. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania  przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W  takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów  przygotowania oferty.
 6. W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana.      

Załączniki:

1.Formularz oferty                                                                                                                                               

                                                                                                  z up. STAROSTY
                                                                                                  Bartosz Kasperek

                                                                                               KIEROWNIK WYDZIAŁU

                                                                                      GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  

Załączniki

Projekt umowy pdf, 1.65 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij