logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   minus Budownictwo
      minus Druki obowiązujące w wydziale UAiB
         minus Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia
         minus Pozwolenie na rozbiórkę
         minus Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
         minus Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
         minus Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
         minus Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenie na rozbiórkę
         minus Zaświadczenie o samodzielności lokalu
         minus Wgląd do prowadzonych spraw oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów w posiadaniu wydziału UAiB
         minus Wnioski różne
         minus Rejestracja i wydanie dziennika budowy
         minus Informacja uzupełniająca
         minus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
      minus Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Pozwolenie na rozbiórkę

 Procedura

Pozwolenie na rozbiórkę wydaje się na wniosek inwestora, tj. osoby zamierzającej dokonać rozbiórki (formularz do pobrania w wersji papierowej i w formacie doc, pdf)

 
We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać:
1.     Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
2.     Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1.     Opracowanie zawierające:
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego(na kopii mapy zasadniczej),
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • informacje dotyczące urządzeń budowlanych np. przyłączy,
 • informacje o wytwarzaniu odpadów powyżej 5,0 T i odpadów niebezpiecznych powyżej100kg (np. zawierających azbest),
 • dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków,
2.     W zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu w 3 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz podlega przekazaniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3.     Zgodę właściciela obiektu.
4.     Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie)poświadczony odpis.
5.     W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
6.     Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
 
Uwagi
1.     Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym-Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Plac Piastowski 2,
      56-100 Wołów, tel. : 71 380-59-40
2.     Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika.
3.     Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu Starostwie Powiatowym-Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów tel. : 71 380-59-40
4.     W celu bieżącej aktualizacji zasobów map, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa zwraca się z prośbą sporządzanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej terenu po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych.
 
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wołowskiego.
  
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
 
Opłata skarbowa
 • za pozwolenie na rozbiórkę (za każdy obiekt) – 36 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Załączniki do pobrania: 2016-12-19 14:08:14 - Wniosek pozwolenia na rozbiórkę (54.02 kB)

Ilość odwiedzin: 2115
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na rozbiórkę
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Stich
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Stich
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2016-12-19 13:48:12
Data udostępnienia informacji: 2016-12-19 13:48:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 14:08:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner