logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   minus Budownictwo
      minus Druki obowiązujące w wydziale UAiB
         minus Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia
         minus Pozwolenie na rozbiórkę
         minus Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
         minus Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
         minus Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
         minus Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenie na rozbiórkę
         minus Zaświadczenie o samodzielności lokalu
         minus Wgląd do prowadzonych spraw oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów w posiadaniu wydziału UAiB
         minus Wnioski różne
         minus Rejestracja i wydanie dziennika budowy
         minus Informacja uzupełniająca
         minus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
      minus Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Pozwolenie na budowę / Wykonanie robót budowlanych
Procedura

 

Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek inwestora (formularz do pobrania w wersji papierowej lub w formacie doc, pdf).

We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać:
1.     Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
2.     Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic – maksymalnie 5) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1.    Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz do pobrania w wersji papierowej lub w formacie doc, pdf),
2.     Projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z:
 • oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu,
 • oraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:
  • prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Zezwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)
  • prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji (Zezwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)
  • zjazdu i włączenia do drogi publicznej (właściwy zarządca drogi)
  • lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (właściwy zarządca drogi)
  • zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (dostawca i odbiorca mediów)
  • dostawy energii elektrycznej (EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.)
  • przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych (Telekomunikacja Polska lub Dialog)
  • dostawy gazu (Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp.z o.o.)
  • dostawy energii cieplnej (dostawca ciepła)
  • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wołowie),
  • usytuowania projektowanych sieci i przyłączy (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
  • zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca),
  • bezpieczeństwa i higieny pracy(rzeczoznawca),
  • spraw sanitarno-higienicznych (rzeczoznawca).
  • lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze rzek i terenów zalewowych (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej),
  • skrzyżowania infrastruktury technicznej z liniami kolejowymi (Dolnośląska Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych),
  • lokalizacji obiektu budowlanego na terenie Pomnika Zagłady lub jego strefy (Wojewoda Dolnośląski),
  • lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze otoczenia lotnisk lub lądowisk (Urząd Lotnictwa Cywilnego), 

Projekt powinien zawierać również:

 • informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego – zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane,
 • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b. ustawy Prawo budowlane,
 • informację dotyczącą charakterystyki energetycznej obiektu ( z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane),
3.     Ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.
4.     Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 nr 199 poz.1227)
5.     Specjalistyczną opinię dotyczącą:
 • projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach,
 • obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.
6.     Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
7.     W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
8.     Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
 
Uwagi
1.      Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Przed sporządzeniem projektu budowlanego wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę można wystąpić do właściwego urzędu gminy o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zostanie określone przeznaczenie terenu.
2.       W celu ułatwienia i przyśpieszenia czynności związanych z wydaniem decyzji, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa zwraca się z prośbą o dołączanie do projektu budowlanego kopii wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
3.       Projekt architektoniczno budowlany obiektu budowlanego, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2).
Wyżej wymieniony projekt powinien być sprawdzony i aktualizowany po względem obowiązujących norm budowlanych oraz przepisów prawa na dzień opracowania całego projektu budowlanego a w przypadku dopuszczalnych zmian w projekcie, należy pokazać zakres tych zamian np. kolorem czerwonym. Osoba dokonująca sprawdzenia, aktualizacji lub zmian w danej branży powinna dysponować odpowiednimi uprawnieniami i być czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
4.     Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa nie rozpatruje wniosków dotyczących obiektów budowlanych na terenach lotnisk cywilnych, terenach zamkniętych, a także autostrad, dróg krajowych i wojewódzkich oraz obiektów hydrotechnicznych, gdyż sprawy te należą do kompetencji wojewody.
  
Tryb odwoławczy od decyzji o pozwoleniu na budowę
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wołowskiego.
 
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami). 
Opłata skarbowa
 • za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł
 • za od pozwolenia na budowę - obliczona wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • za pozwolenia na budowę na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50 % opłaty obliczonej wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • za pełnomocnictwo- 17 zł
przedmiot opłaty skarbowej
stawka opłaty skarbowej
powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
1zł za 1 m2
(max. 539 zł)
jak wyżej - kolejnego budynku
1zł za 1 m2
(max. 539 zł)
urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)
91 zł za każde
inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)
155 zł za każdą
studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków
20 zł za każde
sieci do 1 km długości
105 zł za każdą
drogi oraz sieci powyżej 1 km długości
2143 zł za każdą
inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego)
48 zł za każdy
budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym
14 zł za każdy
budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)
112 zł za każdą

 

Załączniki do pobrania: 2016-12-19 14:07:17 - Wniosek pozwolenia na budowę (54.02 kB)

Ilość odwiedzin: 5463
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Stich
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Stich
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2016-12-19 13:47:17
Data udostępnienia informacji: 2016-12-19 13:47:17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 14:07:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner