logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   plus Sprawy geologiczne
   minus Ochrona Środowiska
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór oraz odprowadzenie wód powierzchniowych lub podziemnych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz retencjonowaniw śródlądowych wód powierzchniowych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
      minus Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów
      minus Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
      minus Ustalanie linii brzegu i odszkodwań wg właściwości do udzielania pozwolenia wodnoprawnego
      minus Rozstrzygnięcie spraw spornych związanych z gospodarką wodną
      minus Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
      minus Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania pozwolenia
      minus Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
      minus Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
      minus Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
      minus Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub/oraz transportu odpadów
      minus Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
      minus Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
      minus Wniosek o udzielenie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację robót rekultywacyjnych
      minus Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
      minus Uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania reproduktora w punkcie kopulacyjnym zwierząt gospodarskich
      minus Uzyskanie zezwolenia na posiadanie, hodowle lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańsów
      minus Zgłoszenie posiadacza odpadów
      minus Uzgodnienie kierunku rekultywacji użytków rolnych i terminu jej zakończenia
      minus Zmiana lasu na użytek rolny)
      minus Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy
      minus Pozyskanie drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
      minus Uzgodnienie warunków rekultywacji powierzchni ziemi
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Wniosek o udzielenie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację robót rekultywacyjnych 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
pokój nr 32 (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 sekretariat: (071) 380-59-01
 Kierownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: (071) 380-59-32

Podstawa prawna

Art. 25 ust. 1-5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3.02.1995 /tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266 ze zmianami/

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek Inwestora
 2. Załączniki wyszczególnione we wniosku.

Opłaty:

Nie pobiera się opłat skarbowych

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 5 - parter (071) 380-59-20

Termin załatwienia

Decyzję o ujęciu w planie dotacji ze środków TFOGR zwykle na przełomie marca i kwietnia roku rozliczeniowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Sposób załatwienia

Ujęcie w Planie Zadań Rekultywacyjnych na rok kalendarzowy po uprzedniej weryfikacji merytorycznej, w oparciu o wytyczne zawarte w Regulaminie Funkcjonowania Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego oraz stosownie do możliwości finansowych Funduszu określonych w projekcie uchwały budżetowej na dany rok i informacji o stanie mienia komunalnego Województwa Dolnośląskiego zatwierdzonego coroczną uchwałą.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Ochrona gruntów rolnych to kompleks powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nakładających na organy powiatowe, jednostki samorządowe, jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne prawny obowiązek oszczędnego dysponowania gruntami rolnymi na cele nie rolnicze, zakazując na tych gruntach prowadzenia działalności powodującej pogorszenie stanu gleb bądź ich zniszczenie, nakazując przedsiębranie określonych prawnie czynności zapobiegających takiemu pogarszaniu i zniszczeniu gleb oraz ustalających zadania i środki do przywracania urodzajności glebom zniszczonym, przez ich rekultywację.

Przepisem tym jest ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 ze zmianami).

W myśl przytoczonej definicji o ochronie gruntów rolnych oraz ustawy na cele nierolnicze można przeznaczyć grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku ? inne grunty o niższej przydatności rolniczej.

Grunty rolne przeznaczone do wyłączenia z produkcji rolnej muszą być ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Należności i opłaty roczne pobierane za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej tworzą środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Przychodami Funduszu dysponuje samorząd województwa. Środki te nigdy do końca nie są znane, nie można ich ustalić z pewnym wyprzedzeniem.

Środki FOGR ? po odliczeniu 20% przychodów na Fundusz Centralny ? przeznaczone są na ochronę i poprawę jakości gruntów rolnych przewidzianą ustawą, a w szczególności na:

 1. rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły swą wartość użytkową;
 2. rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;
 3. użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;
 4. przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu sadzonek, nasion, utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz wypłaty ewentualnych odszkodowań;
 5. budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji ? budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 6. wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych;
 7. wykonywanie badań płodów rolnych w strefach ochronnych, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych;
 8. wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;
 9. rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych ogrodów działkowych;
 10. zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów Funduszu.

Środki Funduszu Terenowego powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na wykonywanie prac na obszarze tych gmin, w których powstają, dochody Funduszu oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych.

Przy przydzielaniu środków Funduszu terenowego właścicielom gruntów, na ich wniosek, należy uwzględniać ich udział własny w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.

Ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pokrywa się jedynie koszty rekultywacji zdegradowanych lub zdewastowanych gruntów przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych.

Czynności dotyczące finansowej obsługi Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prowadzone są przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych za pośrednictwem inspektorów terenowych.

Biuro Geodezji i Terenów Rolnych prowadzi również windykację należności w imieniu Samorządu Województwa. Pierwszym etapem w tworzeniu Planu zadań rekultywacyjnych dofinansowywanych ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jest ustalenie granicznych stawek dofinansowania.

Plan powstaje na podstawie weryfikacji wniosków składanych przez inwestorów (gmina, powiat, osoby fizyczne) zaopiniowanych przez starostwa. Weryfikacja następuje poprzez dialog inspektorów terenowych z pracownikami gmin i starostw uznając priorytety wnioskowanych zadań.

Część środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczona jest na wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych w strefach ochronnych, niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych a także na wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowobadawczych związanych z ochroną gruntów rolnych.

Plan zadań rekultywacyjnych dofinansowywanych ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych opiniowany jest przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich a następnie zatwierdzany uchwała przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Ilość odwiedzin: 3998
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Baszniak
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Baszniak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-10 13:24:04
Data udostępnienia informacji: 2004-12-10 13:24:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-25 08:33:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner