logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   plus Sprawy geologiczne
   minus Ochrona Środowiska
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór oraz odprowadzenie wód powierzchniowych lub podziemnych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz retencjonowaniw śródlądowych wód powierzchniowych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
      minus Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów
      minus Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
      minus Ustalanie linii brzegu i odszkodwań wg właściwości do udzielania pozwolenia wodnoprawnego
      minus Rozstrzygnięcie spraw spornych związanych z gospodarką wodną
      minus Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
      minus Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania pozwolenia
      minus Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
      minus Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
      minus Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
      minus Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub/oraz transportu odpadów
      minus Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
      minus Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
      minus Wniosek o udzielenie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację robót rekultywacyjnych
      minus Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
      minus Uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania reproduktora w punkcie kopulacyjnym zwierząt gospodarskich
      minus Uzyskanie zezwolenia na posiadanie, hodowle lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańsów
      minus Zgłoszenie posiadacza odpadów
      minus Uzgodnienie kierunku rekultywacji użytków rolnych i terminu jej zakończenia
      minus Zmiana lasu na użytek rolny)
      minus Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy
      minus Pozyskanie drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
      minus Uzgodnienie warunków rekultywacji powierzchni ziemi
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 Uzgodnienie warunków rekultywacji powierzchni ziemi

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
pokój nr 32 (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 sekretariat: (071) 380-59-01
 Kierownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: (071) 380-59-32

Podstawa prawna:

art. 106 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 12 i 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uzgodnienie warunków rekultywacji gleby lub ziemi
 2. Dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do terenu przeznaczonego do rekultywacji.
 3. Dokumentacja obszaru wymagającego rekultywacji, zawierająca wyniki badań gleby lub ziemi.
 4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli nie jest osobą fizyczną.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)

Art. 6 ust. 1 – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie uzgodnienia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu /Dz. U. z 2006 r. nr 246, poz. 1804/

Wielkość opłaty skarbowej:

 1. zgodnie z załącznikiem do ustawy cześć I pkt 53 w kwocie - 10 zł

Płatne na konto Gminy Wołów:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie / Wołów nr 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001 z adnotacją "za uzgodnienie warunków rekultywacji"

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie mieszczącej się przy pl. Sobieskiego, czynnej: - w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.15 – 15.15 z przerwą 11.00 – 11.30 - w środę w godz. 9.30 – 16.30 z przerwą 11.00 – 11.30 z adnotacja jak wyżej

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 5 - parter (071) 380-59-20

Termin załatwienia:

W terminie jednego miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin rekultywacji.

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego //Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zmianami/ od decyzji w sprawie żądania uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Wołowskiego. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 5.

Informacje dodatkowe:

 1. Do przeprowadzenia rekultywacji jest obowiązany władający powierzchnią ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu.
 2. Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne naturalnego ukształtowania terenu, dokonane po dniu objęcia przez niego władania, spowodował inny wskazany podmiot, to obowiązek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie.
 3. Jeżeli zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie terenu odbyło się za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do ich rekultywacji solidarnie ze sprawcą.
 4. Starosta dokonuje rekultywacji w przypadkach określonych w art. 102 ust. 4-5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 5. Jeżeli podmiot obowiązany do rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wykaże, że zanieczyszczenie nastąpiło przed dniem 1 września 1980 r., rekultywacja może być ograniczona do przeprowadzenia działań, które wykluczą:
  • zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź powstanie innych szkód,
  • możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia.

 

 

Ilość odwiedzin: 1692
Nazwa dokumentu: Uzgodnienie warunków rekultywacji powierzchni ziemi
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Chuszcz
Data wytworzenia informacji: 2007-05-24 10:28:51
Data udostępnienia informacji: 2007-05-24 10:28:51
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-02 09:14:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner