logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   plus Sprawy geologiczne
   minus Ochrona Środowiska
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór oraz odprowadzenie wód powierzchniowych lub podziemnych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz retencjonowaniw śródlądowych wód powierzchniowych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
      minus Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów
      minus Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
      minus Ustalanie linii brzegu i odszkodwań wg właściwości do udzielania pozwolenia wodnoprawnego
      minus Rozstrzygnięcie spraw spornych związanych z gospodarką wodną
      minus Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
      minus Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania pozwolenia
      minus Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
      minus Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
      minus Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
      minus Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub/oraz transportu odpadów
      minus Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
      minus Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
      minus Wniosek o udzielenie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację robót rekultywacyjnych
      minus Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
      minus Uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania reproduktora w punkcie kopulacyjnym zwierząt gospodarskich
      minus Uzyskanie zezwolenia na posiadanie, hodowle lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańsów
      minus Zgłoszenie posiadacza odpadów
      minus Uzgodnienie kierunku rekultywacji użytków rolnych i terminu jej zakończenia
      minus Zmiana lasu na użytek rolny)
      minus Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy
      minus Pozyskanie drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
      minus Uzgodnienie warunków rekultywacji powierzchni ziemi
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
pokój nr 32 (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 sekretariat: (071) 380-59-01
 inspektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: (071) 380-59-34

Podstawa prawna

Art. 131 ust. 1 i 2 oraz art. 132 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), uwzględniając odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie pozwolenia,
 2. operat wodnoprawny opracowany zgodnie art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami),
 3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli decyzja nie jest wymagana - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony,
 4. opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, dodatkowo zawiera:

 1. schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 2. określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania,
 3. wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane,
 4. opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,
 5. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków,
 6. opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
 7. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,
 8. informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Opłaty:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)
 2. Art. 6 ust. 1 – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

Opłatę za wydanie decyzji należy uiścić na konto Gminy Wołów:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie / Wołów nr 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001 z adnotacją "za decyzję Starosty Wołowskiego – pozwolenie wodnoprawne"

Lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie mieszczącej się przy pl. Sobieskiego, czynnej: - w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.15 – 15.15 z przerwą 11.00 - 11.30 – w środę w godz. 9.30 – 16.30 z przerwą 11.00 - 11.30 z adnotacją jak wyżej

Wysokość opłaty skarbowej:

 1. Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej: część III pkt 24: - opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł.,

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 5 – parter (071) 380-59-20

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, ze zmianami)

Sposób załatwienia

Pozwolenie wodnoprawne

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie, za pośrednictwem Starosty Wołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 5.

Informacje dodatkowe

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 4194
Nazwa dokumentu: Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Baszniak
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Baszniak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Chuszcz
Data wytworzenia informacji: 2004-12-09 11:14:51
Data udostępnienia informacji: 2004-12-09 11:14:51
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-02 08:00:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner