logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   plus Sprawy geologiczne
   minus Ochrona Środowiska
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór oraz odprowadzenie wód powierzchniowych lub podziemnych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz retencjonowaniw śródlądowych wód powierzchniowych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
      minus Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów
      minus Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
      minus Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
      minus Ustalanie linii brzegu i odszkodwań wg właściwości do udzielania pozwolenia wodnoprawnego
      minus Rozstrzygnięcie spraw spornych związanych z gospodarką wodną
      minus Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
      minus Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania pozwolenia
      minus Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
      minus Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
      minus Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
      minus Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub/oraz transportu odpadów
      minus Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
      minus Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
      minus Wniosek o udzielenie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację robót rekultywacyjnych
      minus Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
      minus Uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania reproduktora w punkcie kopulacyjnym zwierząt gospodarskich
      minus Uzyskanie zezwolenia na posiadanie, hodowle lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańsów
      minus Zgłoszenie posiadacza odpadów
      minus Uzgodnienie kierunku rekultywacji użytków rolnych i terminu jej zakończenia
      minus Zmiana lasu na użytek rolny)
      minus Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy
      minus Pozyskanie drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
      minus Uzgodnienie warunków rekultywacji powierzchni ziemi
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
pokój nr 32 (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 sekretariat: (071) 380-59-01
 inspektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: (071) 380-59-33

Podstawa prawna

  1. Art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 220 ust 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek Inwestora o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgodny z art. 184 ust. 2 i ust. 4 Prawa Ochrony Środowiska (dokumentacja w 2 egzemplarzach),
  2. oświadczenie 
  3. dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)
  2. Art. 6 ust. 1 – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

Opłatę za wydanie decyzji należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie / Wołów nr 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001 z adnotacją "za decyzję Starosty Wołowskiego – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza"

Wysokość opłaty skarbowej:

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej: część III pkt 40:

  1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie oraz małych i średnich przedsiębiorców) – 2011 zł,
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 5 - parter

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Sposób załatwienia

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie, za pośrednictwem Starosty Wołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

Starosta Wołowski wydaje pozwolenia dla instalacji wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zmianami) oraz wszystkich pozostałych instalacji, które nie są wymienione w § 2 tego rozporządzenia, za wyjątkiem instalacji, dla których pozwolenie nie jest wymagane, a które określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840).

W przypadku szczególnie ważnego interesu społecznego związanego z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami) starosta może ustanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku. Zabezpieczenie może mieć formę depozytu (wpłacanego na odrębny rachunek bankowy wskazany przez starostę), gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej (składanej staroście). Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w wyniku nie wywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w pozwoleniu, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania na rzecz organu wydającego pozwolenie.

Załączniki do pobrania: 2007-05-22 09:59:38 - Oświadczenie (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3520
Nazwa dokumentu: Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Baszniak
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Baszniak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Chuszcz
Data wytworzenia informacji: 2004-12-09 13:02:36
Data udostępnienia informacji: 2004-12-09 13:02:36
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-02 08:33:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner