W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie Ogłoszenie naboru do komisji konkursowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Ogłoszenie naboru do komisji konkursowej
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 17 marca 2017 r. otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach Komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w ww. konkursie.

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz. U. 2016 r., poz. 23) dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24 k.p.a.).

3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

 1. Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

 2. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

 3. Rekomendowanie ofert do dofinansowania Zarządowi Powiatu Wołowskiemu.


  Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – kultura-sport-2017”, do Biura Obsługi Klienta, pok. Nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. w terminie: do dnia 31 marca 2017 roku, do godz. 15.45.

 1. osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45

 2. lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

  Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.


Załączniki

Powiadom znajomego