W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie rozwoju kształcenia ogólnego w szkołach powiatu wołowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku

Szczegóły
Przedmiot konkursu Naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie rozwoju kształcenia ogólnego w szkołach powiatu wołowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku
Znak sprawy 314/808/24
Kategoria edukacja
Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu w zakresie rozwoju kształcenia ogólnego w szkołach powiatu wołowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku

I. OGŁASZAJĄCY NABÓR

Powiat Wołowski  na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej „ustawa wdrożeniowa”).

II. TYP PROJEKTU

8.1.B Rozwój kształcenia ogólnego.

Planowane wsparcie będzie zgodne z zakresem wynikającym  z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (dalej FEDS 2021-2027) oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Oba dokumenty dostępne są na stronie https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/feds-2021-2027/.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie wynikać z potrzeb placówek kształcenia ogólnego prowadzonych przez Powiat Wołowski i zostanie uzgodniony na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

III. CEL PARTNERSTWA

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu, którego głównymi rezultatami będą:

podniesienie jakości działań realizowanych przez placówki kształcenia ogólnego prowadzone przez Powiat Wołowski;
podniesienie umiejętności kluczowych uczniów i uczennic w/w placówek oraz rozwijanie umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych u uczniów i uczennic;
podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr w/w placówek.
Przygotowanie projektu obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach planowanego naboru w trybie konkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, zakres EFS+ w ramach działania FEDS.8.1 oraz jego realizację. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026.

Przewidywana data naboru wniosków: marzec 2024 r.

IV. PLANOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ WOBEC PARTNERA

Partner wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Partnerem Wiodącym, tj. Powiatem Wołowskim będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.

Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera to:

·         współpraca przy przygotowaniu projektu i wypełnianiu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

·         zarządzanie i rozliczanie projektu z uwzględnieniem obowiązków po okresie jego realizacji. 

Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów i produktów projektu.

Partner będzie angażowany w zadania realizowane w ramach projektu w oparciu o doświadczenie i wiedzę praktyczną (ostateczny podział zadań będzie przedmiotem ustaleń zawartych w umowie partnerstwa).

Zespół projektowy Partnera będzie dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

Z Partnerem wyłonionym w naborze zostanie zawarta umowa partnerstwa, której minimalny zakres został wskazany w art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej.

V. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W NABORZE

Partnerem może być podmiot, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, organizacyjny, techniczny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań Partnera.
Partnerem może być podmiot posiadający doświadczenie w realizacji projektów w obszarze edukacji.
Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.
Partnerem nie może być podmiot zalegający z należnościami publicznoprawnymi.
Spełnienie powyższych kryteriów ocenimy na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenia, przy czym zachowujemy sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczeń.  

VI. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH ZGŁOSZEŃ

Złożone zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem:

1)      zgodności działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, 

2)      deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa, 

3)      doświadczenia w realizacji projektów w obszarze edukacji, 

4)      doświadczenia w zarządzaniu projektami partnerskimi. 

Zgodność działania Partnera z celami partnerstwa

Kandydat na Partnera wykaże, że prowadzone przez niego działania są zgodne z celami partnerstwa i przyczynią się do ich osiągnięcia – 0-4 pkt.

Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa

Kandydat na Partnera wniesie i zaangażuje do realizacji zadań w projekcie zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu.

Kryterium będzie punktowane wg następujących zasad:

-        za wniesienie i zaangażowanie w projekt personelu o praktycznym doświadczeniu w realizacji/zarządzaniu/rozliczaniu/monitoringu i ewaluacji projektów zbliżonych do planowanego – 0-4 pkt

-        za wniesienie i zaangażowanie w projekt zasobów technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zakładanej roli w projekcie i zapewniających prawidłową i sprawną realizację powierzonych zadań – 0-4 pkt

-        za wniesienie i zaangażowanie w projekt zasobów finansowych zapewniających prawidłową i sprawną realizację powierzonych zadań – 0-2 pkt

Punkty sumują się.

Dodatkowo przyznane zostaną punkty:

-        jeżeli deklarowany wkład opiera się na zasobach własnych – 2 pkt

-        jeżeli deklarowany zakres zadań jest większy niż minimalny, tj. przewiduje realizację zadań merytorycznych (objętych kosztami bezpośrednimi) – 2 pkt

Punkty sumują się.

Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze edukacji

Kandydat na Partnera wykaże doświadczenie (jako Lider/Partner Wiodący lub Partner) w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w obszarze edukacji o wartości min. 0,5 mln zł każdy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem złożenia zgłoszenia.

Kryterium będzie punktowane wg następujących zasad:

-        za jeden projekt – 2 pkt

-        za dwa projekty – 4 pkt 

-        za trzy projekty i więcej – 6 pkt

Dodatkowo przyznane zostaną punkty:

-        jeżeli beneficjentem przynajmniej jednego z wyżej wymienionych projektów była jednostka samorządu terytorialnego – 2 pkt

Punkty sumują się.

Doświadczenie w zarządzaniu projektami partnerskimi 

Kandydat na Partnera wykaże doświadczenie w zarządzaniu projektami partnerskimi dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej bądź innych programów publicznych o wartości min. 0,5 mln zł każdy, których beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 5 lat przed terminem złożenia zgłoszenia.

Kryterium będzie punktowane wg następujących zasad:

- za  jeden projekt – 2 pkt

- za dwa projekty – 4 pkt

- za trzy projekty i więcej – 6 pkt

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenie powinno:

-        być przygotowane i złożone w języku polskim na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

-        zawierać pełne dane Partnera i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy;

-        zawierać oświadczenie o gotowości współpracy w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie oraz inne wymagane oświadczenia, w tym w zakresie spełniania warunków, o których mowa w pkt V zgodnie z formularzem „Oświadczenia” stanowiącym załącznik do formularza zgłoszeniowego.

Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią podmiotu (jeśli dotyczy), aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania.


Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu:

Starostwo Powiatowe w Wołowie 

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

lub za pośrednictwem kuriera/poczty tradycyjnej (o terminie złożenia decyduje data wpływu i zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane), z dopiskiem na kopercie: 

„Otwarty nabór na Partnera – FEDS 8.1 Rozwój kształcenia ogólnego”

w terminie do 07.02.2024 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie VI niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie, p. Katarzyną Fęglerską, tel. 71 389 59 14.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

Wyniki naboru na Partnera zostaną opublikowane na stronie www.powiatwolowski.pl w terminie do 14 dni od zakończenia naboru.
Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu składania zgłoszeń, unieważnienia naboru bez podawania przyczyny, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru i wyboru Partnera.
Zastrzegamy sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera, jednak nie więcej niż trzech, z zastrzeżeniem, iż  wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.
Zastrzegamy sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym Partnerem.
Informujemy, że realizacja projektu jest uzależniona od pozyskania dofinansowania na jego realizację. 
Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

  /-/ Janusz Dziarski

Załączniki

Powiadom znajomego