W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Krzydlina Mała nr 16

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów
Przetarg na Ogłoszenie - Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 65.000,00 zł netto
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

GK. 6840.2.2017                                                                                     Wołów, dnia  21 sierpnia  2019 r.


Starosta Wołowski

Na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,  sala nr 10.

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 192, AM-4, o pow. 0,2267  ha, położonej w obrębie Krzydlina Mała nr 16, w gminie Wołów, zabudowanej: budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym-oborą oraz budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00017411/7, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów - Strefa VII, ustalonego Uchwałą nr LIII/335/2013 Rady Miejskiej  Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów – Strefa VII teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- MNR/11 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz leży:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”:

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 65.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych):

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,

- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 (brak złożonych pisemnych zgłoszeń uczestnictwa w przetargu  oraz brak wpłat wadium),

- liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,

- nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wobec powyższego sprzedaż ww. nieruchomości w II przetargu pisemnym nieograniczonym zakończyła się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, ani nie wpłacił wadium.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2 (2 tablice ogłoszeń na II piętrze), oraz zamieszczono na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie https://bip.powiatwolowski.pl/.
 

                                                                                                            S T A R O S T A 
                                                                                                            Janusz Dziarski


 

Ogłoszenie Starosty Wołowskiego

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza   II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru   i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie   zagospodarowania przestrzennego

Forma oddania nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto   (zł)

Uwagi

AM

nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Gmina Wołów, obręb Krzydlina Mała nr   16

4

192

WR1L/00017411/7

0,2267

(Br-RIVb)

Nieruchomość   gruntowa zabudowana stanowi własność Skarbu Państwa. Zabudowana jest   budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym-oborą oraz   budynkiem gospodarczym. Kształt działki gruntu nieregularny, jednakże dający   możliwość racjonalnego zagospodarowania. Działka gruntu  centralnie zabudowana budynkiem   mieszkalnym, do którego przylega budynek gospodarczy. Na działce gruntu   usytuowane są jeszcze dwa budynki gospodarcze, w tym jeden budynek*, który  nie posiada ściany oddzielającej go od   budynku stanowiącego własność Gminy Wołów, położonego na działce nr 191,   AM-4. Teren działki gruntu płaski, ogrodzony siatką przemysłową osadzoną na   słupkach stalowych (od strony wschodniej siatka leśna), brama i furtka   stalowa. Na nieruchomości obecny punktowy drzewostan. Na terenie działki we   wschodniej części zlokalizowana studnia. W zachodniej części działki, przy   jej granicy posadowiony jest betonowy słup elektroenergetyczny niskiego   napięcia. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej:   sieć elektro – energetyczną oraz  sieć   wodociągową (sieć gminna) oraz kanalizację – szambo. Przy granicy działki   przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Działka posiada dostęp do drogi   publicznej.

Działy:   III oraz IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Brak   obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem jest  nieruchomość.

Zgodnie   z miejscowym planem zagospodarowania    przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała,   Domaszków – Gmina Wołów - Strefa VII, ustalonego Uchwałą nr LIII/335/2013   Rady Miejskiej  Wołowie z dnia 24   października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania   Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków –   Gmina Wołów – Strefa VII, teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość   oznaczony jest  symbolami:

-   MNR/11 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

-   w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

-   w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na   rysunku planu symbolem ,,OW”.

Sprzedaż   prawa własności

65.000,00   zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100gr.)

-sprzedaż   nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt   10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od   towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,                    z późn. zm.).

Cena   nieruchomosci uzyskana                         w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem   aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu   środków pieniężnych na wskazane konto.

 

* Budynek gospodarczy-obora usytuowany na działce gruntu nr 192 stanowi własność Skarbu Państwa, natomiast pozostała część budynku zlokalizowana na sąsiedniej działce nr 191  stanowi wraz z gruntem własność Gminy Wołów. Budynek gospodarczy-obora nie jest przedzielony wewnątrz ścianą działową oddzielającą część stanowiącą odrębną własność Skarbu Państwa i Gminy Wołów.

Dnia 20 maja 2019 r. został przeprowadzony I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży w trybie II przetargu pisemnego nieograniczonego.
  2. Starosta Wołowski sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności  w  zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów  z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.
  3. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych upływa z dniem: 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym  w Wołowie  w  Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 5 (parter).

4.   Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dwie zaklejone koperty uniemożliwiające identyfikację oferenta:

- jedną z napisem ,,Zgłoszenie uczestnictwa w II przetargu - Krzydlina Mała. Nie otwierać koperty!” - zawierającą zgłoszenie uczestnictwa w II przetargu  pisemnym nieograniczonym, które powinno zostać złożone w postaci formularza ,, Zgłoszenia uczestnictwa  w II przetargu pisemnym nieograniczonym” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

- drugą z napisem ,,Oferta na II przetarg – Krzydlina Mała. Nie otwierać koperty!” - zawierającą ofertę przetargową. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci ,,Formularza Ofertowego” stanowiącego  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5. Zgłoszenie (zał. nr 1)  powinno zawierać:

a) zgodę na udział w II przetargu pisemnym  nieograniczonym,

b) oświadczenie uczestnika o zamiarze wzięcia udziału w II przetargu pisemnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości o zapoznaniu się ze stanem faktycznym  i prawnym  przedmiotu przetargu, treścią ogłoszenia o II przetargu, a także o spełnieniu warunków dopuszczających do uczestnictwa w II przetargu, stanowiącego  załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119),

d) oświadczenie o  zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz o posiadaniu wiedzy odnośnie przebiegających przez działkę ewidencyjną sieciach infrastruktury technicznej i nie wnoszeniu w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń,

6.  Oferta (zał. nr 2) przetargowa powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres Oferenta (w przypadku reprezentowania Oferenta  przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo), albo nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna  lub inny podmiot,

- wszystkie wymagane oświadczenia oraz dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę wywoławczą za nieruchomości i sposób jej zapłaty,

- dowód wpłaty wadium – w oddzielnej zaklejonej kopercie. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, lub innego podmiotu pośredniczącego w dokonywaniu wpłaty.

- oświadczenie o zapoznaniu się  z warunkami przetargu i przyjęciu warunków bez zastrzeżeń,

- kopię wniesienia wadium lub dowód stanowiący podstawę zwolnienia z tego obowiązku.

Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.  W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Oferta nie odpowiadająca warunkom I przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia  z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana  do części niejawnej II przetargu.

7. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w II przetargu jest złożenie w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu dokumentów  i oświadczeń (potwierdzających spełnienie warunków udziału w II przetargu), w zabezpieczonej kopercie. Wzory oświadczeń dostępne są wraz z ogłoszeniem o II przetargu na stronie internetowej bip.powiatwolowski.pl/przetargi-nieruchomości.

8. Starosta Wołowski informuje, że:

- w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa,  wniosek o zakwalifikowanie do uczestnictwa w II przetargu może być złożony tylko przez jednego współmałżonka (nawet jeżeli obydwoje spełniają warunki zakwalifikowania),

- prawdziwość złożonych oświadczeń będzie przedmiotem szczegółowej weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego oświadczenia  a stanem rzeczywistym, zostaną podjęte dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu, a w szczególności może nie dopuścić kandydata do II przetargu.

9. O złożeniu fałszywych oświadczeń Starosta Wołowski może powiadomić organy ścigania.

10. Wadium  w pieniądzu (PLN)  w wysokości: 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 sierpnia  2019 r. włącznie na konto  Starostwa Powiatowego   w Wołowie nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium: Krzydlina Mała.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na wskazanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się za niewpłacenie wadium. 

11.  Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) dnia 21 sierpnia 2019 r.  o godz. 13:00.

Komisja Przetargowa w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 (II piętro -Wydział Gospodarki Nieruchomościami) listę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu.

Oferenci zostaną zawiadomieni:

- o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

- o przewidywanym terminie  zamknięcia przetargu.

12. Część niejawna odbędzie się o godz. 14:30 w dniu 21 sierpnia 2019 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

Przy wyborze oferty Komisja przetargowa  będzie brała pod uwagę  zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty ustanowionych w warunkach przetargu.

13. Wadium wpłacone przez uczestnika, który II przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. W przypadku, gdy zwycięzca II przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się  niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek osoby wpłacającej,  na wskazane konto bankowe.

15. Ogłaszający II przetarg ma prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, bez podania przyczyny, że II przetarg nie dał rezultatu. II przetarg może zostać odwołany lub unieważniony.

16.  Komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.  Przewodniczący komisji zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów o wyniku przetargu  w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

17. II przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o II przetargu.

18.  W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2017 r. poz.  2278, z późn. zm.) obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. ,, promesy”. Promesa jest ważna ro od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Uczestnik II przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia I przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

19. Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ww. ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli  w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. włącznie zgłosiły uczestnictwo w przetargu i przedstawiły dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (oryginał zaświadczenia lub decyzji) stwierdzającej posiadanie uprawnień, zaopatrzony w adnotację Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty  i zarejestrowaniu we właściwym Wojewódzkim Rejestrze Osób Uprawnionych, oraz dołączyły pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

20. Pozostałe warunki II przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium  w terminie, miejscu i formie  wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne określone w nim warunki.

21. Osoby przystępujące  w części jawnej II przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

- osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

- pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych  z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

22. Starosta Wołowski zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

23. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Wołowski może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

24. Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w II  przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, nie później niż  na 5 dni przed zawarciem aktu  notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane  w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak możliwości rozłożenia na raty.

25. Starosta Wołowski zastrzega sobie  prawo do:

- odstąpienia od przeprowadzenia II przetargu,

- zamknięcia przetargu  bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia II przetargu.

26.Starosta Wołowski informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie,  w celu przeprowadzenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania  przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego. 

27. Dodatkowe informacje dotyczące II przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:45 – 15:45, lub telefonicznie (tel. 71 380 59 45).

28. Wyciąg z ogłoszenia  o II przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.

29. Ogłoszenie o II przetargu zostanie wywieszone  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego (www.powiatwolowski.pl) oraz w stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl).Wołów, dnia 28 czerwca 2019 r.

                                                                                                                    STAROSTA
                                                                                                                    Janusz Dziarski           
Załączniki

klauzula RODO DOCX, 22 kB

Powiadom znajomego