W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Grenadierów, Brzeg Dolny
Przetarg na Ogłoszenie Starosty Wołowskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki gruntu nr: - 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376), - 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb), - 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb), - 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha), położonej w granicach obrębu Brzeg Dolny - miasto, gm. Brzeg Dolny
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 72.100,00 zł. Sprzedaż prawa własności części przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Wołów, dnia 6 listopada 2020 r.

Starosta Wołowski


na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 30 października 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok, nr 10.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunty pod rowami (część sieci rowów melioracyjnych), oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki gruntu nr:

- 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376),

- 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb),

- 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb),

- 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha),

położonej w granicach obrębu Brzeg Dolny - miasto, gm. Brzeg Dolny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00041743/0, oznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, symbolem:

- D28PS – przeznaczenie terenu na przemysł, bazy i składy, część terenu znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej - na terenie występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne,  zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 72.100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100 gr.) Sprzedaż prawa własności części przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przeliczeniu na euro przy średnim kursie z dnia 21.09.2020 r. ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski cena wywoławcza wynosiła 16.093,75 euro.

 
2. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 72.200,00 zł (słownie siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100 gr.).

 
3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1 (tylko jedna oferta została złożona w wyznaczonym terminie wraz z potwierdzeniem wniesienia wadium we wskazanym w ogłoszeniu terminie).

 
4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0.

 
5. Nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w wyniku którego nabywcą ww. nieruchomości został ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzegu Dolnym.


Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, na okres 7 dni.

 

Starosta
Janusz Dziarski

Wołów, dnia 22 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Wołowski

działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §6 ust. 1 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

I. Oznaczenie i opis nieruchomości

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunty pod rowami (część sieci rowów melioracyjnych). Położona we wschodnich obrzeżach miasta Brzeg Dolny, w pobliżu ulicy Grenadierów, w sąsiedztwie terenów zabudowy przemysłowej oraz niezabudowanych terenów zielonych porośniętych dziko rosnącą roślinnością, przeznaczonych pod działalność produkcyjną oraz magazynową. Oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki gruntu nr:

- 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376),

- 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb),

- 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb),

- 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha),

położona w granicach obrębu Brzeg Dolny - miasto, gm. Brzeg Dolny, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00041743/0. Działki charakteryzują się wąskim podłużnym kształtem oraz zagłębieniem terenu ok. 1,5 m. Wskazana część nieruchomości nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia terenu, a ze względu na kształt i aktualnie pełnione funkcje nie nadaje się do samodzielnego wykorzystania zgodnie z celem zapisanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


II. Przeznaczenie nieruchomości

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego, teren, na którym znajduje się przedmiotowa część nieruchomości, oznaczony jest  symbolem D28PS – przeznaczenie terenu na przemysł, bazy i składy. Część terenu znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Na terenie występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne.


III.   Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż prawa własności w przetargu pisemnym nieograniczonym.


IV.   Informacje dodatkowe (uwagi)

  1. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.
  2. Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) mogły składać wnioski w terminie 6 tygodni  od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości (tj. do dnia 7 maja 2020 r.). 
  3. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

V.  Warunki przetargu

1.    Termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. o godz. 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,  pokój nr 10 – parter, w rozbiciu na część jawną i niejawną.

- Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) dnia 30 października 2020 r. o godz. 10:00.

- Oferenci zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu części niejawnej.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

2.    Cena wywoławcza nieruchomości 72.100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100 gr.)

Sprzedaż prawa własności części przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przeliczeniu na euro przy średnim kursie z dnia 21.09.2020 r. ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski cena wywoławcza wynosi 16.093,75 euro.

 3.    Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem wadium w pieniądzu (PLN), w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj.: 3.605,00 zł, (słownie: trzy tysiące sześćset pięć złotych 00/100 gr), na konto Starostwa Powiatowego  w  Wołowie  nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004, nie później niż do dnia  23 października 2020 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium – sprzedaż działek nr 13, 27, 29, AM-24 i nr 3, AM-32, obręb Brzeg Dolny - miasto”. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższe konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

 4.    Termin składania ofert do dnia  23 października 2020 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć zaklejoną kopertę do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, w pokoju nr 5, uniemożliwiającą identyfikację oferenta z napisem ,,Oferta na przetarg – działki nr 13, 27, 29, AM-24 i nr 3, AM-32, obręb Brzeg Dolny - miasto. Nie otwierać koperty!” - zawierającą ofertę przetargową. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci ,,Formularza Ofertowego” stanowiącego  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę można nadesłać pocztą umieszczając wskazaną powyżej „Ofertę na przetarg (…)” w drugiej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić adres Starostwa Powiatowego w Wołowie.   

5. Oferta przetargowa powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę firmy wraz z jej siedzibą jeżeli oferentem jest inny podmiot - (w przypadku reprezentowania Oferenta  przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo),

b) wszystkie wymagane oświadczenia oraz dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

c) datę sporządzenia oferty,

d) oświadczenie osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, treścią ogłoszenia przetargu, 

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

f) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

g) dowód wpłaty wadium – w oddzielnej zaklejonej kopercie, lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Zwolnienie dotyczy - osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, lub innego podmiotu pośredniczącego w dokonywaniu wpłaty.

Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub podać podstawę zwolnienia z opłaty skarbowej. Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia  z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do części niejawnej przetargu.

6.  Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w sposób określony w pkt 4  wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń (potwierdzających spełnienie udziału w przetargu), w zabezpieczonej kopercie. Wzory oświadczeń dostępne są wraz  z ogłoszeniem o przetargu na stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl)

7.  Starosta Wołowski informuje, że:

a) w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, wniosek o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu może być złożony tylko przez jednego współmałżonka (nawet jeżeli obydwoje spełniają warunki zakwalifikowania),

b) o złożeniu fałszywych oświadczeń Starosta Wołowski może powiadomić organy ścigania,

c) wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

d) oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się  niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek osoby wpłacającej.

e) komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.

f) przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

g) w odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2017 r. poz.  2278, z późn. zm.) obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. ,, promesy”. Promesa jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Uczestnik przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

VI. Pozostałe warunki przetargu

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium  w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne określone w nim warunki.

2. Osoby przystępujące w części jawnej przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji przetargowej następujących dokumentów:

a) osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

b) pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych  z przetargiem na oznaczoną nieruchomość lub jego uwierzytelniony odpis.

c) aktualny wydruk  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP,

d) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278),

Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową). 

3. Sprzedaż części nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

4. Udział w przetargu jest równoznaczny z przyjęciem stanu prawnego i technicznego nieruchomości przez uczestnika  przetargu.

5.    Zbywana część nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.). 

 6.    Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

7. Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie ze stanem wynikającym z ewidencji gruntów i budynków. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności  w  zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

8. Starosta Wołowski zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

9. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Wołowski może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu  notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak możliwości rozłożenia na raty.

11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty wszelkich opłat, w tym notarialnych i sądowych, oraz należnych podatków, związanych z zawarciem umowy sprzedaży. 

12. Starosta Wołowski zastrzega sobie:

a) prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

b) prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu,

c) prawo odwołania przetargu,

d) odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

f) prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów lub unieważniony.

13. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490).

14. Starosta Wołowski informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie, w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego. 

15. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 – 15:00, lub telefonicznie (tel. 71 380 59 46).

16.  Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.

17. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego (www.powiatwolowski.pl), oraz na stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl).

Załączniki

Powiadom znajomego