W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów
Przetarg na przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Zarząd Powiatu Wołowskiego

na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 7 lipca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wołowie.

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/108, AM-47, położonej w obrębie Wołów - Miasto, gm. Wołów, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/108, AM-47, o pow. 1,8722 ha  (Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00046481/0, teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- US/10 – tereny usług sportu i rekreacji,

- Pod ochroną konserwatorską,

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników –            w wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, ani nie wpłacił wadium.


Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 418.200,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy  dwieście złotych).

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,

- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 (brak złożonych pisemnych zgłoszeń uczestnictwa w przetargu  oraz brak wpłat wadium),

- liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,

- nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 (2 tablice ogłoszeń na II piętrze), oraz zamieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie http://bip.powiatwolowski.pl/.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz §3, §4, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego Nr  268/701/23 z dnia  16 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/108, AM-47, położonej w obrębie Wołów - Miasto, gm. Wołów, ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie  jako działka gruntu nr 5/108, AM-47, o pow. 1,8722 ha  (Bz –tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), położonej w obrębie Wołów - Miasto, gm. Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00046481/0.
 
1.       Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania: 

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi własność Powiatu Wołowskiego. Położona jest w zachodniej części Wołowa. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa związana z oświatą oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Zabudowana jest budynkiem szatni. Budynek jest                        w bardzo złym stanie technicznym , do rozbiórki lub kapitalnego remontu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp od drogi wojewódzkiej nr 338.

2.       Przeznaczenie nieruchomości: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów uchwalonym uchwałą nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- US/10 – tereny usług sportu i rekreacji

- pod ochroną konserwatorską

3.       Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście złotych) 

4.     Działy III oraz IV księgi wieczystej nr WR1L/00046481/0 są wolne od wpisów.

5.     Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonego.

6.   Zarząd Powiatu Wołowskiego sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Wołowskiego i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności  w  zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

7.     Warunki uczestnictwa w przetargu:

1) ofert przetargowych upływa z dniem 3 lipca 2023 r. do godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym   w Wołowie w  Punkcie Obsługi  Klienta pok. nr 5 (parter). 

2) uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć ofertę w zaklejonej kopercie uniemożliwiającą identyfikację oferenta:

- z napisem ,,Oferta na I przetarg – Wołów dz. nr 5/108. Nie otwierać koperty! - zawierającą ofertę przetargową. 

3) sposób przygotowania oferty:

Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci ,,Formularza Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oferta przetargowa powinna zawierać:

- imię i nazwisko, lub nazwę Oferenta (w przypadku reprezentowania Oferenta  przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo),

- NIP i Pesel

- adres Oferenta,

- adres poczty elektronicznej,

- wszystkie wymagane oświadczenia oraz dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę wywoławczą za nieruchomości,

- dowód wpłaty wadium - dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, lub innego podmiotu pośredniczącego w dokonywaniu wpłaty.

Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Oferta nie odpowiadająca warunkom I przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia  z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do części niejawnej I przetargu.

5) Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w I przetargu jest złożenie w sposób określony w pkt 4  wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń zgodnie z formularzem ofertowym (potwierdzających spełnienie udziału w I przetargu), w zabezpieczonej kopercie. 

6) Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że: 

- w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, oferta w I przetargu może być złożona tylko przez jednego współmałżonka (nawet jeżeli obydwoje spełniają warunki zakwalifikowania),

- prawdziwość złożonych oświadczeń będzie przedmiotem szczegółowej weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego oświadczenia a stanem rzeczywistym, zostaną podjęte dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu, a w szczególności może nie dopuścić kandydata do I przetargu. 

7) O złożeniu fałszywych oświadczeń Zarząd Powiatu Wołowskiego może powiadomić organy ścigania.

8) Wadium w pieniądzu (PLN)  w wysokości: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 czerwca 2023 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Wołowie nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium: zbycie nieruchomości – Wołów dz. nr 5/108.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na wskazanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się za niewpłacenie wadium.  

9) Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) dnia 7 lipca 2023 r. o godz. 10:00.

Komisja Przetargowa w dniu 7 lipca 2023 r. o godz. 11:00 wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 (II piętro -Wydział Gospodarki Nieruchomościami) listę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w części niejawnej I przetargu.

10) Część niejawna odbędzie się w dniu 7 lipca 2023

 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

11) Wadium wpłacone przez uczestnika, który I przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. W przypadku, gdy zwycięzca I przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12) Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek osoby wpłacającej.

13) Ogłaszającemu I przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a uczestnikowi przetargu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

14) Komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.

15) I przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o I przetargu.

16) W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. ,,promesy”. Promesa jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Uczestnik I przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia I przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

17) Pozostałe warunki I przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne określone w nim warunki. 

Osoby przystępujące  w części jawnej I przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

- osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

- pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

18) Zarząd Powiatu Wołowskiego zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Wołowskiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

19) Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w I przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 Brak możliwości rozłożenia na raty.

20) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.


21) Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

22) Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie, w celu przeprowadzenia I przetargu pisemnego ograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania  przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego.  


23) Dodatkowe informacje dotyczące I przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45 telefonicznie (tel. 71 380 59 56) lub mailowo (nieruchomosci@powiatwolowski.pl).

24) Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.

25)  Ogłoszenie o I przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na stronie internetowej BIP: http://www.bip.powiatwolowski.pl.

 

Wołów, dnia  26 maja 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                              STAROSTA

Janusz Dziarski

Załączniki

Powiadom znajomego