W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

zapytanie ofertowe GN.6852.4.2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wycena drzew na pniu w roku 2019
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rozstrzygnięcie

Wołów, dnia 29 marca 2019 r.

 

Ogłoszenie

o wyborze oferty na wycenę drzew na pniu w roku 2019, w oparciu o tablice miąższości drzew odziomkowych i drzew stojących oraz tablic miąższości drzewa okrągłego wraz z klasyfikacją drewna ilościowo - jakościową w oparciu o niżej wymienione Polskie Normy:

 1. PN-D-95000:2002, PN-D-95000:2002/Az1:2005 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczenie miąższości i cechowanie,

 2. PN-D-95008:1922 Surowiec drzewny – Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,

 3. PN-D-95019:1991 Surowiec drzewny – Drewno małowymiarowe,

 4. PN-D-02002:1991 podział terminologia i symbole

  rosnących na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Wołowskiego i znajdujących się w granicach powiatu wołowskiego, wraz z dokonaniem ich klasyfikacji pod względem ilościowo – jakościowym z uwzględnieniem w rozbiciu na:

  - wartość drewna pozyskanego kosztem Starostwa Powiatowego w Wołowie (PKS),

  - wartość drewna pozyskanego bez kosztów (PKN),zgodnie ze złożonymi wnioskami:


lokalizacja

wniosek do 10 szt. drzew

wniosek do 20 szt. drzew

wniosek do 50 szt. drzew

wniosek powyżej 50 szt. drzew

gmina Wołów

 

 

 

 

gmina Brzeg Dolny

 

 

 

 

gmina Wińsko

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 20 marca 2019 r., na w/w zadanie otrzymał jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu:

 

wnioski

gmina

cena netto

Cena brutto

Oferta nr 1

wniosek do 10 szt. drzew

Wołów

300,00 zł

324,00 zł

Brzeg Dolny

300,00 zł

324,00 zł

Wińsko

300,00 zł

324,00 zł

wniosek do 20 sz. Drzew

Wołów

200,00 zł

216,00 zł

Brzeg Dolny

200,00 zł

216,00 zł

Wińsko

200,00 zł

216,00 zł

wniosek do 50 szt. drzew

Wołów

200,00 zł

216,00 zł

Brzeg Dolny

200,00 zł

216,00 zł

Wińsko

200,00 zł

216,00 zł

wniosek pow. 50 szt. drzew

Wołów

450,00 zł

486,00 zł

Brzeg Dolny

450,00 zł

486,00 zł

Wińsko

450,00 zł

486,00 zł            Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym do realizacji zadania wybrano ww. ofertę.

            Przedstawiona powyżej oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 

Wołów, dnia 20 marca 2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz .U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

 

I. Zamawiający


Powiat Wołowski z siedzibą przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208, reprezentowany, na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa, przez: Janusza Dziarskiego – Starostę Wołowskiego – Kierownika Starostwa Powiatowego w Wołowie – powiatowej jednostki budżetowej


II. Nazwa przedmiotu zamówienia


Usługa - wycena drzew na pniu w roku 2019, w oparciu o tablice miąższości drzew odziomkowych i drzew stojących oraz tablic miąższości drzewa okrągłego oraz klasyfikacje drewna ilościowo - jakościową w oparciu o niżej wymienione Polskie Normy:


-PN-D-95000:2002, PN-D-95000:2002/Az1:2005 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczenie miąższości i cechowanie,

- PN-D-95008:1922 – Surowiec drzewny – Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,

- PN-D-95019:1991 Surowiec drzewny – Drewno małowymiarowe

-PN-D-02002:1991 podział terminologia i symbole,


rosnących na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Wołowskiego, znajdujących się we wskazanych poniżej lokalizacjach, zgodnie ze złożonymi wnioskami:


lokalizacja

wniosek do 10 szt. drzew

wniosek do 20 szt. drzew

wniosek do 50 szt. drzew

wniosek powyżej 50 szt. drzew

gmina   Wołów

gmina   Brzeg Dolny

gmina   Wińsko


Cel: ustalenie wartości drewna w związku z planowaną wycinką drzew w 2019 r. oraz dokonanie jego klasyfikacji pod względem ilościowo – jakościowym z uwzględnieniem w rozbiciu na:

- wartość drewna pozyskanego kosztem Starostwa Powiatowego w Wołowie - PKS,

- wartość drewna pozyskanego bez kosztów – PKN.


III. Termin wykonania Zamówienia


Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowe zamówienie Zamawiającego w terminie najpóźniej 21 dni od daty jego otrzymania. Jednak nie później niż do dnia 31.12.2019 r., z uwagi na fakt, iż umowa obowiązywać będzie do końca 2019 r.


IV. Termin związania ofertą


Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

V. Opis sposobu obliczania ceny


 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VI.  Opis przygotowania oferty


 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert


Termin składania ofert upływa 29 marca 2019 r., o godz. 14.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wycena drzew na pniu na rok 2019 ”,

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Wycena drzew na pniu na rok 2019”,

c)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: nieruchomosci@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 14.10 


VIII. Kryteria wyboru oferty


Zamawiający informuje, że przy wyborze oferty będzie brał pod uwagę przede wszystkim najkorzystniejszą cenowo ofertę za wykonanie zadania, zaproponowaną przez oferenta.  


IX.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).


X. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)


Bogumił Siepka: e-mail: bogumil.siepka@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 46, fax. 71 380 59 00.


XI. Pozostałe informacje


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Załączniki:

 1. Formularz oferty.Załączniki

Powiadom znajomego