W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wykonanie wraz z dostawą tablic turystyczno - informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w zakresie zadania pn. „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie wraz z dostawą tablic turystyczno - informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w zakresie zadania pn. „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.1.1.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Modyfikacja z dnia 18.01.2021 r.


IZD.272.1.1.2021                                                                                                                 Wołów, 15.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe
 
na wykonanie usługi polegającej na wykonanie wraz z dostawą tablic turystyczno - informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w zakresie zadania pn. „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,
 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w trybie zapytania ofertowego.

  III. Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą tablic turystyczno – informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w zakresie zadania pn. „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I – Tablice turystyczno-informacyjne

 1. Wymagania dotyczące tablic:
  1. Wykonanie oraz dostawa tablic informacyjnych w ilości 7 szt. w formacie: 100 x140 cm;
  2. Wykonanie oraz dostawa tablic informacyjnych w ilości 2 szt. w formacie: 60 x 80 cm;
  3. Tablice należy wykonać z trwałego materiału PCV;
  4. Nadruk kolorowy powinien zostać wykonany w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm (graffiti);
  5. Napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały;
  6. Wzory tablic informacyjnych w wersji elektronicznej zostaną wykonane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy;

CZĘŚĆ II – Ulotki informacyjne

 1. Wymagania dotyczące ulotek:
  1. Druk i dostawa ulotek – 1000 sztuk;
  2. Format A4 składanych do DL w "U" zadruk 4x4;
  3. Papier kreda połysk 130g;
  4. Dostawa zamówionych ulotek do siedziby Zamawiającego;
  5. Projekt ulotek zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

IV. Wspólny Słownik Zamówień


Kod CPV: 30195000-2 Tablice

                 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

                 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

V. Termin realizacji zamówienia

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Formularz oferty – według druku, który stanowi załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru –załącznik nr 2.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień bądź dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.VII. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert


 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryterium oceny ofert:

- cena 100 % (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

4. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:    

                                Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty                                                                                                

Liczba punktów = ….......................................................................x 100             

                                        Cena brutto oferty badanej                         

6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą


Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert


 1. Termin składania ofert upływa: 21.01.2021 r. o godz. 14:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
 • listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - wykonanie wraz z dostawą tablic turystyczno – informacyjnych w zakresie zadania pn. „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wołów, pl. Piastowski 2 (za telefonicznym powiadomieniem na nr 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - wykonanie wraz z dostawą tablic turystyczno – informacyjnych w zakresie zadania pn. „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 • za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym jako plik załączonego do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XI. Pozostałe informacje


 1. Osoba do kontaktu: Katarzyna Jankowska, e-mail: zamówienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36;
 2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: e-mail: zamówienia@powiatwolowski.pl
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) tj. zamówienie, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto.
 5. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 8. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XII. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,
 • podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
 • w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,
 • w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu
 • przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.                                                                                                                                
                                                                                                              STAROSTA

                                                                                                                      /-/

                                                                                                         JANUSZ DZIARSKI

                                                                                             _______________________________

                                                                                                           Kierownik Zamawiającego


Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego