W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Biuro Podawcze - pokój nr 5, faxem lub email
rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 24.05.2017 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w związku z wycofaniem się oferenta – firmy KOMSA Polska Sp. z o.o. z realizacji zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”, realizację zadania powierza się firmie INFOLOGIC S.C. Adam Olszar, Jadwiga Olszar

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Komsa Polska   Sp. z o.o.

al. Armii   Krajowej 61,

50-541 Wrocław

9.280,00zł

2.

INFOLOGIC S.C.   Adam Olszar, Jadwiga Olszar

ul. Ustrońska   20,

43-400 Cieszyn

9.332,00zł

3.

SYRIANA Joanna   Fischer

ul.   Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

9.569,40zł

4.

SUNTAR Sp z   o.o.

ul. Boya   Żeleńskiego 5B,

33-100 Tarnów

9.525,12zł

5.

ATUT Komputer   Maciej Laskowski

ul. Armii   Krajowej 10A/2

50-541 Wrocław

9.590,00zł

6.

IT Complete   Solutions Kamil Majewski

ul. Obozowa   116/43,

30-383 Kraków

10.258,00zł

7.

MIR-BET   Mirosław Burda

ul.   Dąbrowskiego 42,

50-457 Wrocław

11.426,70zł

8.

FHU Horyzont   Krzysztof Lech

ul. 11   listopada 21

38-300 Gorlice

9.603,34zł

9.

FHU KRAWO   Wojciech Chanulak

ul.   Grunwaldzka 8/8,

75-241   Koszalin

9.380,00zł

10.

ALLTECH Spółka   Jawna Z. Pająk, A. Pająk

Ul.   Spółdzielcza 33,

09-407 Płock

10.154,88zł

11.

Prime   Computers Dariusz Leszczyński

ul.   Kraszewskiego 15A,

50-229 Wrocław

9.471,00zł

Oferta firmy INFOLOGIC S.C. oferuje realizację zadania w wysokości:  9.332,00zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote).


STAROSTA WOŁOWSKI

Maciej Nejman


Wołów, dn. 26.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 18 kwietnia 2017r., na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KOMSA POLSKA Sp. z o.o.
al. Armii Krajowej 61,
50-541 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 12.05.2017r.


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej NejmanWołów, dn. 25.04.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 18 kwietnia 2017r., na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Komsa Polska Sp. z o.o.

al. Armii Krajowej 61,

50-541 Wrocław

9.280,00zł

2.

INFOLOGIC S.C. Adam Olszar, Jadwiga Olszar

ul. Ustrońska 20,

43-400 Cieszyn

9.332,00zł

3.

SYRIANA Joanna Fischer

ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

9.569,40zł

4.

SUNTAR Sp z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5B,

33-100 Tarnów

9.525,12zł

5.

ATUT Komputer Maciej Laskowski

ul. Armii Krajowej 10A/2

50-541 Wrocław

9.590,00zł

6.

IT Complete Solutions Kamil Majewski

ul. Obozowa 116/43,

30-383 Kraków

10.258,00zł

7.

MIR-BET Mirosław Burda

ul. Dąbrowskiego 42,

50-457 Wrocław

11.426,70zł

8.

FHU Horyzont Krzysztof Lech

ul. 11 listopada 21

38-300 Gorlice

9.603,34zł

9.

FHU KRAWO Wojciech Chanulak

ul. Grunwaldzka 8/8,

75-241 Koszalin

9.380,00zł

10.

ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

Ul. Spółdzielcza 33,

09-407 Płock

10.154,88zł

11.

Prime Computers Dariusz Leszczyński

ul. Kraszewskiego 15A,

50-229 Wrocław

9.471,00zł

STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej NejmanWołów, dnia 18.04.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

I. Zamawiający

Powiat Wołowski w imieniu Starostwa Powiatowego, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

 1. Komputer All-In-One HP ProOne 600G2 z Windows 10 Proff T4J57EA#AKD, szt 2
 2. Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL 32/64-bit Medialess (T5D-02786) - 2 szt.

Wymagania dodatkowe

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 12.05.2017r.

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 7 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VII. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

VIII. Kryteria wyboru oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

l.p.

Kryterium

Opis

Waga - udział

w ocenie

1

Cena

Cena oferty(z   podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać   się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę

100%

IX. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 25.04.2017r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.”

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.”

c)      faksem na nr 71 380 59 00

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XI. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki

Powiadom znajomego