W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU PUBLICZNYM na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Passat B-5

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU PUBLICZNYM na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Passat B-5
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.23.2021
Zamawiający Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

                                                                                                                                                                                         Wołów, 28.07.2021 r.                   

IZD.272.23.2021

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU PUBLICZNYM
na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Passat B-5

 

Powiat Wołowski zaprasza do złożenia oferty w przetargu publicznym, dotyczącym zbycia następujących składników rzeczowych majątku ruchomego, znajdujących się w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Wołowie:

 1. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, przeznaczone do sprzedaży:

Samochód osobowy marki Volkswagen model: Passat B-5

STAN POJAZDU:

W świetle obowiązujących przepisów ochrony środowiska, ogólny stan techniczny pojazdu, zniszczeń i uszkodzeń poszczególnych zespołów określonych na 60% kwalifikuje go do naprawy i dalszej eksploatacji.

    1) Rok produkcji 2002

        nr rejestracyjny:  DGR 27JV, nr inwentarzowy: 7-74-741-0002;

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Prowadzącym przetarg publiczny jest:
Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

 1. Parametry techniczne składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do zbycia zamieszczone są w załączniku nr 1 i nr 1a wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu, a także termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

1)  Oferty w przetargu należy składać do dnia 12.08.2021 r. do godz. 11:00

 1. osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36.
 2. listownie na wyżej wskazany adres.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów.

3) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną dane oferentów a także informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży ceny wywoławczej i cen podanych w ofertach.

4) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

5) Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona. Odrzucenie oferty nastąpi również, gdy oferta nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt 5, lub gdy dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

6) Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

1) Oferta należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

2) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy”.

3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

4) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Przetarg publiczny – sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego”. Nie otwierać do dnia 12.08.2021 r. do godz. 11:00”

5) Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem (technicznym) przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • oryginał lub kserokopie dowodu wpłaty lub polecenia wykonania przelewu wniesionego wadium,
 • oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium,
 • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, przewidziane do sprzedaży można obejrzeć na terenie Parkingu strzeżonego firmy MAR-TEK w m. Brzeźno Małe 5, od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 10.08.2021 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-15:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy).
 1. Ceny wywoławcze sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego.
  Wysokość cen wywoławczych ustalono, na podstawie szacunkowej wartości rynkowej zbywanych składników rzeczowych majątku ruchomego, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia oraz popytu na nie, na kwoty:
 • 3 600,00 zł brutto

Podana w formularzu ofertowym proponowana cena nabycia danego składnika rzeczowego majątku ruchomego nie może być niższa od podanych cen wywoławczych w/w składników. 

 1. Informacje na temat wadium.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. w kwocie: 360,00 zł
 • Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wołowie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich nr 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004, wpisując w tytule: „wpłata wadium – Volkswagen Passat B-5”. (Wpłacając wadium należy określić, jakiego składnika/składników rzeczowego majątku ruchomego ono dotyczy.).
 • Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do 10.08.2021 r. (Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek Starostwa powiatowego w Wołowie.).
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę/nabywców poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego zostanie zaliczone na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg dla danego składnika, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeśli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w 5 ppkt 5 niniejszego ogłoszenia, lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

 1. Inne informacje:
 • Przetarg prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa(Dz.U. z 2019 r. poz. 2004).
 • Składniki rzeczowe majątku ruchomego, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stanowią własność Powiatu Wołowskiego z siedziba w Wołowie, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których są przedmiotem, ani nie stanową przedmiotu zabezpieczenia.
 • Informacja o wyniku przetargu publicznego zostanie zamieszczona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej/ych ofert/y na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu gdzie zostało zamieszczone niniejsze ogłoszenie: https://bip.powiatwolowski.pl/.
 • Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę za wybrany składnik rzeczowy majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.
 • W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę za nabycie poszczególnych składników, przetarg kontynuowany będzie w formie aukcji miedzy tymi oferentami. Oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty, zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 • Zawarcie umowy/umów sprzedaży nastąpi w terminie do 5 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Nabywca/nabywcy poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego zobowiązany jest/zobowiązani są zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wystawienie faktury nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, jak również wyłączenia określonych składników rzeczowych majątku ruchomego z przetargu bez podania przyczyn.
 • Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
 1. Osoby do kontaktu:
  • Ewa Korzak, nr tel.: 71/ 380 59 29, komunikacja@powiatwolowski.pl
 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01. 2) Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp’’, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: -podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, -osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PzP, -podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 5) Okres przechowywania danych: a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.: - przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania, - dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, - w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp., 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. 8) Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. Załączniki do ogłoszenia:

 1.  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy sprzedaży wraz z opisem przedmiotów sprzedaży.

                                                                                    STAROSTA 

                                                                                            /-/

                                                                              JANUSZ DZIARSKI  

 

 

Załączniki

Wzór umowy docx, 24 kB
Zdjęcie nr 1 jpg, 234 kB
Zdjęcie nr 3 jpg, 229 kB
Zdjęcie nr 5 jpg, 255 kB

Powiadom znajomego