W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Zakup i dostawa sprzętu sportowego, turystycznego oraz odzieży sportowej” na potrzeby Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Zakup i dostawa sprzętu sportowego, turystycznego oraz odzieży sportowej” na potrzeby Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.2.16.2021
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DN. 13.09.2021R.IZD.272.2.16.2021                                                       Wołów, 03.09.2021 r.  

Zapytanie ofertowe
 
na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu sportowego, turystycznego oraz odzieży sportowej”
na potrzeby Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
w ramach projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 I. Zamawiający: Powiat Wołowski Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: ustawa Pzp) w trybie zapytania ofertowego.

III. Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu sportowego, turystycznego oraz odzieży sportowej” na potrzeby Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 2. Szczegółowy opis:

został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w formularzu cenowym w zakresie wybranej części – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 • Część nr 1 – SPRZĘT TURYSTYCZNY
 • Część nr 2 – SPRZĘT DO FITNESS I ĆWICZEŃ SIŁOWYCH
 • Część nr 3 – SPRZĘT DO DYSCYPLIN ZESPOŁOWYCH
 • Część nr 4 – ATLAS Z OSPRZĘTEM
 • Część nr 5 – STROJE SPORTOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub większą liczbę  wymienionych w niniejszym zapytaniu części zamówienia – części od nr 1 do  nr 5.

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną przez siebie część lub więcej części.

IV. Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:

37.40.00.00-2            Artykuły i sprzęt sportowy

V. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Opis przedmiotu zamówienia - według druku, który stanowi załącznik nr 1.1 – 1.5 (zgodnie ze złożoną ofertą).
 2. Formularz oferty – według druku, który stanowi załącznik nr 2.
 3. Formularz cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 3.1 – 3.5 (zgodnie ze złożoną ofertą).
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – załącznik nr 4.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień bądź dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium oceny:

l.p.

Kryterium

Opis

Waga - udział

w ocenie

1

Cena

Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę

100%=100 pkt

 1. W kryterium „cena” ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formularzu cenowym (wg. wzoru zał. nr 3 do zapytania ofertowego) i przeniesiona do „Formularza oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

                                               Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                               Cena brutto oferty badanej

 1. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. IX. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 13.09.2021 r. o godz. 12:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
 4. listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA – „Zakup i dostawa sprzętu sportowego, turystycznego oraz odzieży sportowej” na potrzeby Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
 5. osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wołów, pl. Piastowski 2 z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - „Zakup i dostawa sprzętu sportowego, turystycznego oraz odzieży sportowej” na potrzeby Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. „Stawiamy na przyszłość!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
 6. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym jako plik załączonego do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XI. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:
 • Katarzyna Jankowska, e-mail: zamówienia@powiatwolowski.pl, 71 380 59 05;
 • Anna Szadkowska – Czupa, e-mail: zamówienia@powiatwolowski.pl, 71 380 59 36.
 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: zamówienia@powiatwolowski.pl.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: ustawa Pzp).
 4. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XII. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,
 • podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
 • w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,
 • w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.                                                    

Starosta

/-/

Janusz Dziarski

 

Wicestarosta

/-/

Jarosław Iskra

_______________________________

                                                                                                                   Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1.1 – 1.5 – Opis przedmiotu zamówienia
 1. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 3.1 – 3.5 – Formularz cenowy

    4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w             postępowaniu

 1. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

                                                                                                   

Projekt  pn. „Stawiamy na przyszłość!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Załączniki

Powiadom znajomego