W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.2.19.2021
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,

IZD.272.2.19.2021                                                       Wołów, 10.09.2021r.Zapytanie ofertowe

na „Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”   I.  Zamawiający: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów 
 II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

Tytuł projektu
„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”

Program, Priorytet, Działanie
Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

 Opis zamówienia:
Zadanie polega na przewozie osób (uczniów i nauczycieli trzech szkół objętych projektem)  na zajęcia edukacyjne na wybranych uczelniach wyższych z siedzibą we Wrocławiu, targi branżowe w Poznaniu i Krakowie oraz wizyty zawodoznawcze do wybranych podmiotów  zgodnie z załącznikiem nr 1 - Ramowy plan wyjazdów wraz z przewozem powrotnym. Wskazane w załączniku terminy mogą ulec przesunięciu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w związku z dynamiczną sytuacją związaną z COVID-19 nie wszystkie wyjazdy mogą dojść do skutku. Dlatego rozliczenia będą odbywać się za rzeczywiście zrealizowane wyjazdy. 

Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV: 
60172000-4        Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Termin realizacji zamówienia: 
IX.2021-VI.2022

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4)  zdolności technicznej i zawodowej.

 IX. Wymagania Zamawiającego:
a) przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. zm.) i innych przepisach 
związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 919 z późn. zm.);
b) wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;
c) wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
d) w cenę ryczałtową przejazdu wliczone są wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę, w tym: koszty delegacji, wyżywienia, pracy kierowcy, opłaty parkingowe itp.;
e) wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 919 z późn. zm.);
f) wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
g) wykonawca posiada aktualna licencję/koncesję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
h) wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
i) kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę;
j) wykonawca zapewni punktualność kierowców;
k) wykonawca zapewni transport zastępczy w razie awarii pojazdu – bez dodatkowych kosztów dla Zleceniodawcy.

l) Wymogi odnośnie realizacji zamówienia:
a. pojazd nie musi być do dyspozycji podczas zajęć;
b. autobus/autokar klasy III (za Dyrektywą 2001/85/WE) lub bus klasy B dostosowany do ilości przewożonych osób;
c. pojazdy muszą posiadać sprawne układy klimatyzacji;
d. wykonawca zapewnia optymalnie najkrótszą trasę przejazdu uczestników.

 X. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Formularz oferty - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Formularz cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Oświadczenie Wykonawcy - według druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Kserokopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty. 

Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty delegacji, wyżywienia, pracy kierowcy, opłaty parkingowe itp.;).

  XII.  Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: dogodny i bezpieczny przewóz uczestników za najkorzystniejszą cenę:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

2. W kryterium „cena” ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale XI zapytania ofertowego i przepisana do „Formularza oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

                                               Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                              Cena brutto oferty badanej


6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
7. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VIII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana zostanie do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 
Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Miejsce, sposób i termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa: 20.09.2021r.  do godz. 10:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
3. Oferty można składać:
a) listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” , 
b) osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”, 
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie podpisanych skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: 
zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści w formacie PDF lub JPG.

  XV. Pozostałe informacje
1. Osoba do kontaktu:
a) Anna Szadkowska – Czupa – Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg,  tel.  71 380 59 36,
b) Katarzyna Jankowska – p.o. Kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg, tel.  71 380 59 36,
2. Wszelkie pytania należy kierować w formie pisemnej lub w formie elektronicznej:  
e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
4. Zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.
5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  
8. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 XVI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).

XVII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-        osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-        podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
a)       w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)       w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-        przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-        dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-        w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
STAROSTA

/-/

Janusz Dziarski

 

WICESTAROSTA

/-/

Jarosław Iskra 

        ____________________________________

                                                                                                                                        Kierownik Zamawiającego 

Załączniki:

1.       Ramowy plan wyjazdów uczestników projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”,

2.       Formularz ofertowy,

3.       Formularz cenowy

4.       Oświadczenie Wykonawcy

 
 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Załączniki

Powiadom znajomego