W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

zapytanie ofertowe GN.6852.26.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przedmiotem zamówienia jest usunięcie drzew, konaru drzewa wraz z uporządkowaniem terenu rosnących na gruntach stanowiących własność Powiatu Wołowskiego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Starostwa Powiatowego w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie

Wołów, dnia 19 listopada 2021 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na usunięcie drzew, konaru drzewa wraz z uporządkowanie terenu, rosnących na gruntach stanowiących własność Powiatu Wołowskiego:

Lp. Działka  oznaczenia w terenie Gatunek drzewa / krzewu obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm [cm] lub powierzchnia krzewu [m2]
1. 5/88, AM-47 obręb Wołów  farba orzech czarny 251
2. 5/88, AM-47 obręb Wołów  farba buk zwyczajny 126
3. 5/88, AM-47 obręb Wołów  farba dąb czerwony 285
4. 5/88, AM-47 obręb Wołów  farba robinia akacjowa  60
5. 5/88, AM-47 obręb Wołów  farba robinia akacjowa  75
6 5/88, AM-47 obręb Wołów  farba robinia akacjowa  183
7. 5/88, AM-47 obręb Wołów  farba robinia akacjowa  125
8. 5/88, AM-47 obręb Wołów  farba klon zwyczajny 168
9. 5/16, AM-47, obręb Wołów farba klon zwyczajny 51
10. 204/4, AM-3, obręb Godzięcin farba buk zwyczajny – wywrot 190
11. 203/1, AM-3,

obręb

Godzięcin 
farba konar dębu szypułkowego – wskazany w dokumentacji fotograficznej 345


otrzymał trzy oferty:

1) ofertę nr 1, na kwotę 23.880,96 zł –  35,97 pkt, oferta podlegająca odrzuceniu,

2) ofertę nr 2, na kwotę 8.591,00 zł   – 100 pkt, oferta podlegająca odrzuceniu,

3) ofertę nr 3, na kwotę 12.649,20 zł – oferta kompletna – 67,92 pkt.   

Zgodnie z kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza i nie podlega odrzuceniu.      


W związku z powyższym zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym do realizacji wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3.   

 
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  

 

WICESTAROSTA                   STAROSTA

Jarosław Iskra                  Janusz Dziarski

 

 

Wołów, dnia  20 października 2021 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający 

Powiat Wołowski pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208, REGON 931934800, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wołowskiego, w imieniu którego działają: 

Janusza Dziarski – Starosta Wołowski,
Jarosław Iskra – Wicestarosta Wołowski. 

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie drzew, konaru drzewa wraz z uporządkowaniem terenu rosnących na gruntach stanowiących własność Powiatu Wołowskiego:

Lp. Działka oznaczenie w terenie gatunek drzewa/ krzewu obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm (cm) lub powierzchnia krzewu (m2) 
1.

5/88, AM-47, obręb Wołów

farba orzech czarny 251
2. 5/88, AM-47, obręb Wołów farba buk zwyczajny 126
3. 5/88, AM-47, obręb Wołów farba dąb czerwony 285
4. 5/88, AM-47, obręb Wołów farba robinia akacjowa 60
5. 5/88, AM-47, obręb Wołów farba robinia akacjowa 75
6. 5/88, AM-47, obręb Wołów farba robinia akacjowa  183
7. 5/88, AM-47, obręb Wołów farba robinia akacjowa  125
8 5/88, AM-47, obręb Wołów farba klon zwyczajny 168
9. 5/16, AM-47, obręb Wołów  farba klon zwyczajny 51
10. 204/4, AM-3, obręb Godzięcin  farba buk zwyczajny - wywrot 190
11. 203/1, AM-3, obręb Godzięcin  farba konar dębu szypułkowego - wskazany w dokumentacji fotograficznej 345


Wykonanie przedmiotowych zadań związane jest z obowiązkiem wykupu przez Wykonawcę pozyskanego drewna.

 
Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonać oględzin przedmiotu zamówienia w celu przygotowania swojej oferty. 
Zakres prac obejmuje:

A)     oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu,
B)     ścięcie drzew, usunięcie obumarłego konara,  
C)     uporządkowanie terenu polegające na:
- zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna
- zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
Oferent (Wykonawca) może złożyć tylko jedną ofertę.

III.  Oferta cenowa powinna zawierać:

1. cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym  ewentualnie koszt użycia podnośnika koszowego,
2. cenę zakupu drewna pozyskanego przez wykonawcę podczas wycinki (fakturę wystawi Powiat Wołowski),
3. ostateczną cenę oferty (netto i brutto), tj. cenę oferowanej usługi pomniejszonej o cenę zakupu drewna,   
4. adres wykonawcy,
5. NIP Wykonawcy, 
6. adres e-mail Wykonawcy,
7. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

8. oświadczenie, że Wykonawca posiada ważną, opłaconą polisę w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
9. oświadczenie, że  Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) zrealizował z należytą starannością przynajmniej 3 usługi dotyczące wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew, każda usługa  na kwotę przynajmniej 30 000 zł oraz referencje, bądź dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi dotyczące wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew zostały wykonane, od minimum trzech zleceniodawców,
10. oświadczenie, że wykonawca dysponuje co najmniej 1 pracownikiem o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. ukończony kurs pilarza III stopnia lub Certyfikat European Tree Worker) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe uprawnienia, oraz niezbędnym  sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia,
11. oświadczenie o  wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
12. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
13. oferta cenowa musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym,
14.  ofertę cenową należy przedstawić w sposób zgodny z załącznikiem nr 1. 

IV.   Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca posiada wiedzę i  kompetencje do wykonania przedmiotu zamówienia.
2.  Wykonawca dysponuje co najmniej 1 pracownikiem o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. ukończony kurs pilarza III stopnia lub Certyfikat European Tree Worker)- należy dołączyć kserokopie potwierdzające w/w uprawnienia.
3. Wykonawca będzie dysponował niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca posiada ważną, opłaconą polisę w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają stosowną wiedzę i  uprawnienia.

V. Termin wykonania usługi

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 3.12.2021 r. 

VI.    Oferty częściowe 

      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
VII.  Kryterium wyboru oferty

1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

            Cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 

                                                 Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

            Liczba punktów =    ----------------------------------------------------------------  x 100

                                                         Cena brutto oferty badanej

  

2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalną ilością punktów.

3. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie przyjętej stawki podatku VAT. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.      


VIII.    Miejsce i termin składania ofert 

1. Termin składania ofert upływa z dniem 2 listopada 2021 r. o godz. 12:00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – sprzedaż drzew na pniu – GN.6852.26.2020”,

b) osobiście w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – sprzedaż drzew na pniu – GN.6852.26.2020”.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. 27 w dniu 2.11.2021 r. o godzinie 12:30.

3. Termin związania ofertą: 21 dni od dnia otwarcia ofert.


Oferty złożone po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu nie będą brane pod uwagę. 

IX. Termin i warunki płatności:

1.    Za wykonanie usługi Zamawiający dokona płatności w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
2.    Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w pkt II. 

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XI.    Pozostałe informacje: 

1. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana. 
 
XII. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego z dnia 1.06.2021 r. znak. GN.6852.26.2021.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5. Okres przechowywania danych:
a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
-  przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
- dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 
- w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Bogumił Siepka tel. 71 380 59 46 email: bogumil.siepka@powiatwolowski.pl,

 

Załączniki:

1.       formularz oferty,
2.       mapa z lokalizacją drzew do usunięcia, oraz konaru drzewa,
3.       projekt umowy,
4.       oświadczenie.                                                                                                                                                
 

 

   STAROSTA    WCESTAROSTA

Janusz Dziarski    Jarosław Iskra
 

 


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

projekt umowy doc, 387 kB

Powiadom znajomego