W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.2.26.2021
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5
 IZD.272.2.26.2021                                                 Wołów, 27.10.2022 r.


Zapytanie ofertowe

na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


I.        Zamawiający: Powiat Wołowski, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów.

 II.      Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), których wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Postępowanie zostało ogłoszone jednocześnie na stronie Zamawiającego https://bip.powiatwolowski.pl/przetargi/ oraz w Bazie Konkurencyjności  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 III.    Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

2.Zadanie będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie obejmowało zakres rzeczowy robót zgodny z projektem budowalnym i wykonawczym, który zostanie przedstawiony  przez Wykonawcę zadania „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

3. Obecnie zadanie jest na etapie projektowania, wobec czego zakres rzeczowy zadania przedstawia Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący inwestycji, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:
1)      pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) nadzorowanie wypełnienia warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2)      szczegółowy zakres zawiera wzór umowy – załącznik nr 4.

5.       Nadzór dotyczy poniższych specjalności:
1)      nadzór w specjalności konstrukcyjno-budowalnej,
2)       nadzór w specjalności instalacje sanitarne,
3)       nadzór w specjalności instalacje elektryczne.

 IV.    Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:  71520000-9   Usługi nadzoru budowlanego

V.      Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 25.09.2021 r., jednak nie krócej niż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 VI.    Warunki udziału w postępowaniu 
O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wg oświadczenia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających min. 5 letnie doświadczenie (każda) oraz uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: 
−  inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowalnej,
− inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnej,
− inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – wg oświadczenia.
 
Potwierdzenie powyższego warunku należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego „wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 3.
 
VII.  Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:
1. Formularz ofertowy – według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykaz osób zdolnych do wykonywania zamówienia – według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane,  chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII.  Kryteria oceny ofert
1.  Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

       Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                                Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------------- x 100

                                           Cena brutto oferty badanej

2. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalna ilością punktów.
4.  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
5.Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
6. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego powyżej kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
10.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
11.   W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

IX.    Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X.   Miejsce, sposób i termin składania ofert
1.   Termin składania ofert upływa  04.11.2021 r.  o godz. 12:00.
2.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
3.   Oferty można składać:
1)      listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

2)   osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

3) w Bazie konkurencyjności, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do ogłoszenia na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

4)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

 XI. Pozostałe informacje
1.    Osoba do kontaktu: 
a)      Anna Szadkowska - Czupa, tel. 71/380 59 36;
b)      Katarzyna Jankowska, tel. 71/380 59 05.
2.    Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl 
3.    Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami za pomocą poczty elektronicznej. 
4.    Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
5.  Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  
8.    Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
9. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona niezwłoczne po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: https://bip.powiatwolowski.pl/przetargi/ 

IX.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-   osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,
-   podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
a)   w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b)  w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
-        przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
-       dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 
-        w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


STAROSTA
       /-/
                                                                                                                                     Janusz Dziarski

______________________________

Kierownik Zamawiającego


 

Załączniki:

1.       Formularz oferty

2.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.       Wykaz osób zdolnych do wykonywania zamówienia 

4.       Wzór umowy

5.       Program Funkcjonalno-Użytkowy.


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Załączniki

Powiadom znajomego