W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich w m. Brzeg Dolny, dł. 13 km, w sezonie 2021/2022"

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich w m. Brzeg Dolny, dł. 13 km, w sezonie 2021/2022"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.2.34.2021
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów, e-mail:zamowienia@powiatwolowski.pl

IZD.272.2.34.2021                                                Wołów, 03.12.2021 r.      

Zapytanie ofertowe

pn.: „Zimowe utrzymanie  chodników i CPJ w ciągach dróg powiatowych i  wojewódzkich w m. Brzeg Dolny, dł. 13 km, w sezonie 2021/2022


I.  Zamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.  Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

III.  Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i polegać będzie na utrzymaniu pasa drogowego – chodniki i ciągi pieszo-jedne zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej wraz z posypywaniem dróg mieszanką uszorstniającą na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A do zapytania ofertowego. 
3.  Specyfikacje Techniczne dla zamówienia zawiera załącznik nr B do zapytania ofertowego.

IV.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania 

90.63.00.00-2– usługi usuwanie gołoledzi

 V.  Termin realizacji zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r., z tym że, data rozpoczęcia i zakończenia faktycznego świadczenia usług będzie uzależniona od panujących warunków atmosferycznych i zaistniałych potrzeb na drogach.

 VI.   Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2)   uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
3)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4)      zdolności technicznej lub zawodowej.
 

VII.  Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2. Kosztorys ofertowy – według załączonego druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3.   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania – według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

 Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VIII.   Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1)      cena (C)                                                                     – 60% = 60 pkt

2)      czas podstawienia w przypadku awarii

      zastępczych pojazdów i sprzętu (T)                       – 40% = 40 pkt

 
1.       Opis kryterium  „cena”:

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie cen ofertowych jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w formularzu oferty (cena za jednokrotne odśnieżanie i jednokrotne usuwanie śliskości zimowej - dla potrzeb oceny ofert zostanie przez Zamawiającego wyliczona średnia arytmetyczna z cen jednostkowych brutto wpisanych w formularzu oferty).

 W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego zamówieniem. 

 Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór

                                                                       C =   (Cmin ÷ Cx) x 60 pkt

                  gdzie:  

                C – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium ceny

                Cmin  – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

                Cx – cena badanej oferty

 
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium „cena” zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2. Opis kryterium „czas podstawienia w przypadku awarii zastępczych pojazdów i sprzętu”

Kryterium „czas podstawienia w przypadku awarii zastępczych pojazdów i sprzętu” będzie rozpatrywany na podstawie ilości godzin zadeklarowanej przez Wykonawcę w  formularzu oferty.

Czas podstawienia w przypadku awarii zastępczych pojazdów lub sprzętu oznacza czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Wykonawcę Zamawiającemu lub stwierdzenia awarii przez Zamawiającego do momentu podstawienia jednostki zastępczej gotowej do pracy.

Najdłuższy możliwy czas podstawienia zastępczych pojazdów i sprzętu w przypadku awarii, wymagany przez Zamawiającego: do 2 godzin.

Najkrótszy możliwy czas podstawienia zastępczych pojazdów i sprzętu w przypadku awarii, wymagany przez Zamawiającego: do 1 godziny.

Wykonawca zaproponuje czas podstawienia jednostek zastępczych w przedziale czasowym: do 1 godziny lub do 1,5 godziny lub do 2 godzin.

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy czas podstawienia zastępczych pojazdów i sprzętu w przypadku awarii: do 1 godziny – otrzymuje 40 pkt. – maksymalną liczbę punktów.

Wykonawca, który zaoferuje czas podstawienia zastępczych pojazdów i sprzętu w przypadku awarii: do 1,5 godziny – otrzymuje 20 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny czas podstawienia zastępczych pojazdów i sprzętu w przypadku awarii: do 2 godzin – otrzymuje 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty czasu podstawienia jednostki zastępczej, Zamawiający przyjmie do oceny czas podstawienia do 2 godzin i otrzyma 0 punktów. 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (S) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

                                    S = C + T               

                gdzie:  

S – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

                C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”

                T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „czas podstawienia w przypadku awarii  

                  zastępczych pojazdów i sprzętu”

 3.  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z przepisami prawa realizacji zamówienia.
4. Cena oferty dla zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2. 
5.   Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6.  Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały negocjacjom.
7. Ceny jednostkowe powinny być ustalone wg kalkulacji własnej Wykonawcy i obejmować zysk Wykonawcy oraz wszystkie niżej wymienione koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:
-   koszty robocizny, skalkulowane z uwzględnieniem stawki roboczogodziny obejmującej płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń płacowych,
-  koszty materiałów podstawowych i pomocniczych, obejmujące ceny zakupu materiałów, bez VAT oraz koszty dostarczenia materiałów, 
-     koszty pracy wszelkiego sprzętu i środków transportu łącznie z kosztami obsługi etatowej, o ile jest ona przewidziana dla danego rodzaju sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, uwzględniającymi koszty przewozu sprzętu, montaż i demontaż albo przezbrojenie sprzętu, 
- koszty pośrednie uwzględniające nie ujmowane w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, które obejmują w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawczego. 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę jednostkową zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
-    dla niniejszego zamówienia cena jednostkowa odnosi się do:

a) jednokrotnego mechanicznego usuwania śliskości zimowej przy zastosowaniu sprzętu wymaganego w specyfikacji technicznej, wspomaganego ręcznie, całych ciągów chodników i CPJ w ilości wskazanej w specyfikacji technicznej;  w cenie usuwania śliskości Wykonawca uwzględnia materiał uszorstniający niezbędny do likwidacji śliskości – piasek (kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm),
b)   jednokrotnego mechanicznego odśnieżania przy zastosowaniu sprzętu wymaganego w specyfikacji technicznej, wspomaganego ręcznie, całych ciągów chodników i CPJ w ilości wskazanej w specyfikacji technicznej.

Wykonawca w cenie jednostkowej dla ww. zadań zobowiązany jest skalkulować również wykonywanie obsługi, naprawy i konserwacji sprzętu i środków transportowych, przeznaczonych do realizacji zamówienia, zakup paliw i olejów a także wymiany lemieszy w pługach odśnieżnych.

10.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
11.Niespełnianie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych w punkcie VI warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
12.   Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
13. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 IX.  Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez okres 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X.  Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.  Termin składania ofert upływa: 07.12.2021 r. o godz. 10.00.
2.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
3.  Oferty można składać:
a)   listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na „Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w Brzegu Dolnym”;
a)  osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na „Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w Brzegu Dol;nym”; 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (preferowane) w formie skanu podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA na „Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w Brzegu Dolnym”.

Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XI.   Pozostałe informacje

1.    Osoba do kontaktu: 
Beata Frala, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36 – w sprawach formalnych,
Tadeusz Wróblewski, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 606 262 761 - w sprawach technicznych
2.  Wszelkie pytania należy kierować w formie pisemnej lub w formie elektronicznej:   e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl. 
3.   Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
4.  Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  
7.  Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
XII.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2.Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-     podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,
- podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5.  Okres przechowywania danych:
a)   w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
-   przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
-   dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 
-   w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
6.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
7.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8.   Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.  Nie przysługuje Pani/Panu:
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  STAROSTA                                WICESTAROSTA

/-/                                                               /-/

            Janusz Dziarski                        Jarosław Iskra      

 

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2.       Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy
3.       Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4.       Załącznik nr A – Opis przedmiotu zamówienia
5.       Załącznik nr B – Specyfikacje Techniczne
6.       Załącznik nr C – Wzór umowy

  
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego