W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

OSO.272.4.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Starostwa Powiatowego w Wołowie wraz z dzierżawą kontenera na odpady
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy OSO.272.4.2021
Zamawiający Starostwp Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, starostwo@powiatwolowski.pl

OSO.272.4.2021                                                                                                                                Wołów, 16.12.2021r.  

 

 

Zapytanie ofertowe

 

na zadanie pn. „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Starostwa Powiatowego w Wołowie wraz z dzierżawą kontenera na odpady”

 

I.            Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.            Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

 

III.            Opis zamówienia:

1.                  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych  z posesji Starostwa Powiatowego w Wołowie, mieszczącego się pod adresem: pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

2.                  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w całym okresie realizacji zamówienia, zagospodarowanie:

1)      zmieszanych odpadów komunalnych,

2)      odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:

a)       papier - w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

b)      metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

c)       szkło - w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła.

d)      bioodpady, w szczególności: trawa, liście, gałęzie.

3.       Realizacja przedmiotu zamówienia:

1)      Usługa obejmuje:

a)       zapewnienia ciągłości świadczenia usługi systematycznego wywożenia odpadów, nie powodując ich zalegania,

b)      utrzymania będących własnością wykonawcy pojemników/kontenerów/zbiorników oraz innych urządzeń służących do składowania odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła we właściwym stanie higienicznym (mycie i dezynfekcja) i technicznym,

c)       ponownego ustawienia pojemników/kontenerów/zbiorników po dokonaniu wywozu odpadów na właściwe miejsce lokalizacji,

d)      usuwanie odpadów wokół pojemników/kontenerów/zbiorników w przypadku nieterminowego wykonania usługi lub w przypadku wydostania się odpadów z pojemników w trakcie ich przeładunku,

e)      utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów).

4.                  Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania określonych umową odpadów z siedziby Zamawiającego własnym transportem, w ciągu 3 dni roboczych od przekazania dyspozycji przez Zamawiającego, w godz. od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

5.       Potwierdzeniem wykonania usługi będzie podpisane przez Zamawiającego (lub jego przedstawiciela) zestawienie miesięczne odbioru odpadów, przygotowane przez Wykonawcę.

6.       Zestawienie, o którym mowa w pkt. 5 musi zawierać min. datę wykonania każdej usługi, rodzaj odpadu, pojemność pojemników odebranych w ramach realizacji zamówienia oraz wskazanie instalacji, do której zostały przekazane odpady.

7.       W przypadku awarii samochodu i braku możliwości odebrania odpadów w terminie, należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji oraz ustalić nowy termin odbioru.

8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wywozu odpadów, godzin odbioru oraz liczby użytkowanych pojemników stosownie do bieżących potrzeb. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zlecić, dodatkowe wywozy odpadów wskazanych w rozdziale III pkt 2 ppkt 2 lit. a-d, w cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy.

 

IV.            Wspólny Słownik Zamówień

CPV 90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów.

 

V.            Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2022 r. 

 

VI.            Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu: 

1.       Formularz oferty - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.       Formularz cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według druku, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty. 

 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełnienia dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

VII.            Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)       posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Na potwierdzenie w/w warunków Wykonawca składa do oferty załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

VIII.            Kryteria oceny ofert

1.       Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: - cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

2.       Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.

3.       Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
5.       Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

6.       Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                      Cena brutto oferty badanej

 

7.       Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 

8.       Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

9.        Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10.   Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

IX.            Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

X.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.       Termin składania ofert upływa: 23.12.2021 r. o godz. 10:00. 

2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

3.       Oferty można składać:

a)       listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Starostwa Powiatowego w Wołowie wraz z dzierżawą kontenera na odpady”;

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Starostwa Powiatowego w Wołowie wraz z dzierżawą kontenera na odpady”;

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

 

XI.            Pozostałe informacje

1.       Osoba do kontaktu: 

Angelika Błońska, e-mail:  starostwo@powiatwolowski.pl,  tel. 71/ 380 59 01.

2.       Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:                        e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, 

3.       Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.

4.       Zamówienie publiczne zostanie udzielone zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) tj. dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych nie stosuje się.

5.       Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

6.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  

8.       Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

XII.            SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-        osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-        podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
-        zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

-        w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,

-        w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 euro.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

             /-/ Janusz Dziarski

     STAROSTA WOŁOWSKI                                                                                                                

        ____________________________________

                                                                                                                   Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.       Formularz oferty.

Formularz cenowy. 
3.       Wzór umowy.

4.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego