W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

GN.7021.38.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wycenę drzew
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.7021.38.2021
Zamawiający Starostwa Powiatowego w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie

GN.7021.38.2021

Wołów, dnia 6 maja 2022 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na wycenę drzew na pniu, wywrotów oraz złomów wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (każdej sztuki drzewa indywidualnie), w oparciu o tablice miąższości drzew odziomkowych i drzew stojących oraz tablic miąższości drzewa okrągłego oraz klasyfikacje drewna ilościowo - jakościową w oparciu o niżej wymienione Polskie Normy:

-PN-D-95000:2002, PN-D-95000:2002/Az1:2005 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczenie miąższości i cechowanie,
- PN-D-95008:1922 – Surowiec drzewny – Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,
- PN-D-95019:1991 Surowiec drzewny – Drewno małowymiarowe
-PN-D-02002:1991 podział terminologia i symbole,

rosnących na gruntach stanowiących własność Powiatu Wołowskiego, otrzymał trzy oferty:
1) ofertę nr 1, na kwotę 1820,40 zł –  47,30 pkt, oferta kompletna,
2) ofertę nr 2, na kwotę 861,00 zł   – 100 pkt, oferta kompletna - najkorzystniejsza cenowo,
3) oferta nr 3 na kwotę 5200,00 zł – oferta podlegająca odrzuceniu  (nie złożona w terminie).

Zgodnie z kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 26 kwietnia 2022 r., Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza i nie podlega odrzuceniu.      

W związku z powyższym zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym do realizacji wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2.   

 

WICESTAROSTA              STAROSTA

Jarosław Iskra               Janusz Dziarski
 

 

zapytanie ofertowe - skanWołów, dnia 26 kwietnia 2022 r.

GN.7021.38.2021 


ZAPYTANIE OFERTOWE 


Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

 

I.       Zamawiający

Powiat Wołowski pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208, REGON 931934800, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wołowskiego, w imieniu którego działają: 

Janusza Dziarski – Starosta Wołowski,

Jarosław Iskra – Wicestarosta Wołowski. 

II.    Nazwa przedmiotu zamówienia


Wycena drzew na pniu, wywrotów oraz złomów wskazanych w załączniku nr 1 (każdej sztuki drzewa indywidualnie), w oparciu o tablice miąższości drzew odziomkowych i drzew stojących oraz tablic miąższości drzewa okrągłego oraz klasyfikacje drewna ilościowo - jakościową w oparciu o niżej wymienione Polskie Normy:

-PN-D-95000:2002, PN-D-95000:2002/Az1:2005 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczenie miąższości i cechowanie,

- PN-D-95008:1922 – Surowiec drzewny – Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,

- PN-D-95019:1991 Surowiec drzewny – Drewno małowymiarowe

-PN-D-02002:1991 podział terminologia i symbole,

rosnących na gruntach stanowiących własność Powiatu Wołowskiego, znajdujących się we wskazanych poniżej lokalizacjach:

Cel: ustalenie wartości drewna w związku z planowaną wycinką i zbyciem drzew w 2022 r. oraz dokonanie jego klasyfikacji pod względem ilościowo – jakościowym z uwzględnieniem w rozbiciu na:
- wartość drewna pozyskanego kosztem Starostwa Powiatowego w Wołowie - PKS,
- wartość drewna pozyskanego bez kosztów – PKN.

III. Termin wykonania Zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie Zamawiającego w terminie do dnia 27.05.2022 r.

IV.   Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

V.     Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.  Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VI.   Opis przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
3.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 6 maja 2022 r., o godz. 14:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wycena drzew 2021 r. ”,
b) osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Wycena drzew 2021 r.”,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: nieruchomosci@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 14:30  

VIII. Kryteria wyboru oferty

1. Zamawiający informuje, że przy wyborze oferty będzie brał pod uwagę przede wszystkim najkorzystniejszą cenowo ofertę za wykonanie zadania, zaproponowaną przez oferenta.  
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalną ilością punktów.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.      

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

X. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Insp. Bogumił Siepka: e-mail: bogumil.siepka@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 46, 
fax. 71 380 59 00. 

XI.   Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego z dnia 1.06.2021 r. znak. GN.7021.38.2021.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Okres przechowywania danych:
a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
-  przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
- dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 
- w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

            

Załączniki:
1.       formularz oferty,
2.       tabela nr 1 wykaz drzew do wyceny.

 

Starosta                     Wicestarosta

Janusz Dziarski         Jarosław Iskra

 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Klauzula RODO docx, 18 kB

Powiadom znajomego