W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na dwie części: Część 1 – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D Część 2 – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: 1114D, 1113D

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na dwie części: Część 1 – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D Część 2 – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: 1114D, 1113D
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.1.13.2022
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 Biuro Podawcze, zamowienia@powiatwolowski.pl

Powiat Wołowski
pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00, 
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

______________________________________________________________
 
Nr sprawy: IZD.272.1.13.2022

                                                                                        Wołów, 06.12.2022 r.

 
Zapytanie ofertowe

 Nazwa zamówienia: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na dwie części:

Część 1 – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 
   1275D, 1099D

Część 2 – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: 1114D, 1113D

 

I.      Zamawiający:

Powiat Wołowski,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów 

Telefon: 71 380 59 36, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl

 
II.     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710  ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

 III.   Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na części:

§  Część 1 – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D

§  Część 2 – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: 1114D, 1113D

W/w zadania otrzymały dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasady realizacji usługi w ramach niniejszego  zapytania ofertowego zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr A do zapytania ofertowego.

3.      Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr B do zapytania ofertowego.

IV.          Wspólny słownik zamówień:

Kod CPV :

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 V.          Termin wykonania zamówienia: 

§  do dnia 31.12.2022 r.   

 VI.          Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

§  Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,

2)      uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

§  Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,

3)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

§  Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,

4)      zdolności technicznej lub zawodowej

§  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej 1 usługę, której zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi publicznej, a  usługi te zostały odebrane bez zastrzeżeń.

VII.          Oświadczenia i dokumenty, które winni złożyć Wykonawcy

1)      Formularz ofertowy – według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

2)      Oświadczenie Wykonawcy – według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Oferta winna być zgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oferty na obie części.

VIII.          Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

2.  Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące ryzyko Wykonawcy koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

3.      Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie.

4.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

5.     Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie, jest ceną ryczałtową.

6.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 

7.    Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

  Wykonawca, składając taką ofertę, w Formularzu ofertowym ma obowiązek:

1)    poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

4)    wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

IX.          Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 

      cena brutto oferty (C)   – 100% = 100 pkt

       Opis kryterium  „cena” (cena ofertowa brutto):

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej części, wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Na potrzeby oceny ofert brana będzie pod uwagę średnia arytmetyczna z cen brutto określonych w formularzu oferty dla każdej części.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 100  otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

                                                           C =   (Cmin ÷ Cx) x 60 pkt
                gdzie:  

               C – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium ceny

               Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

               Cx    – cena badanej oferty

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium „cena” zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

2.   Zamawiający udzieli zamówienia  wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. 
 
XIII.  Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się  o udzielenie zamówienia drogą elektroniczną.
Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  
Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
XV.    Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
 
XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (preferowaną) 

Adres e-mail Zamawiającego : zamowienia@powiatwolowski.pl

XVII.   Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Beata Frala, tel. (71) 380 59 36, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.

XVIII.   Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa 09.12.2022 r.  o godz. 13.00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
Oferty można składać:
1)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta - „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na dwie części – nabór 2 i nabór 3”,

2)  osobiście w biurze podawczym  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta - „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na części – nabór 2 i nabór 3”,

3)  za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji z dopiskiem Oferta - „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na części – nabór 2 i nabór 3”, na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl

Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

Formularze muszą być podpisane przez osoby umocowane z ramienia Wykonawcy.

Preferowana przez Zamawiającego – forma elektroniczna.

XIX.   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-       podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-       osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-       podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
a)      w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)      w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-       przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-       dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-       w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
         

Załączniki:

1.       Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia

2.       Załącznik B – Wzór umowy

3.       Załącznik 1 – Formularz oferty

4.       Załącznik 2 – Oświadczenie WykonawcyZ A T W I E R D Z A M:

                                                                    

                                                                                                                                                                              STAROSTA                      WICESTAROSTA                                      /-/                                         /-/

Janusz Dziarski                  Jarosław Iskra 


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego