W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

CKZiU/ 328/22/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Sprzedaż samochodów osobowych marki:FSM 126P , DAEWOO-FSO Polonez Atu , FIAT Punto II ,DAEWOO-FSO Daewoo Nubira – 2 szt.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy CKZiU/ 328/22/23
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj zamówienia Inne
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie lub osobiście Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów (sekretariat)

 CENTRUM  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO        

i USTAWICZNEGO w WOŁOWIE

____________________________________________________________

 

    ul. Tadeusza Kościuszki 27   tel/fax  071/389 26 69              www.zswolow.pl

    56-100 Wołów     tel.       071/389 35 44       e-mail: ckziu@ckziu-wolow.pl                   ___________________________________________________________                                                   

L.dz. CKZiU/ 328/22/23                                  Wołów, dnia 15.12.2022 r.

 
                                                                                            

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM         

na sprzedaż samochodów osobowych marki:

 FSM 126P , DAEWOO-FSO Polonez Atu , FIAT Punto II ,

                           DAEWOO-FSO  Daewoo Nubira – 2 szt.                                                                                                           

                    
                           

      Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ( CKZiU) W Wołowie zaprasza do złożenia oferty w przetargu publicznym, dotyczącym zbycia następujących składników rzeczowych majątku ruchowego, znajdujących się w użytkowaniu CKZiU w Wołowie:

 
1. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, przeznaczone do sprzedaży:

 1).  Samochód osobowy marki  FSM 126p FL 650 Standard

      Stan pojazdu:

      Ogólny stan techniczny pojazdu, zniszczeń i uszkodzeń poszczególnych zespołów kwalifikuje go do naprawy i dalszej eksploatacji.

      Rok produkcji: 1993 przebieg 56436 km nr Rejestr: DWL H722 nr inwentarzowy: 7/74/741/000001

 2).  Samochód osobowy marki DAEWOO-FSO Polonez Atu PLUS 1.6 GLi Kat.

      Stan pojazdu:

      Ogólny stan techniczny pojazdu, zniszczeń i uszkodzeń poszczególnych zespołów  kwalifikuje go do naprawy i dalszej eksploatacji.

      Rok produkcji: 1997, przebieg 97322 km nr Rejestr: DWL 50 AL nr inwentarzowy: 7/74/741/000003

 3).  Samochód osobowy marki FIAT Punto II 1.2 Kat.

      Stan pojazdu:

      Ogólny stan techniczny pojazdu, zniszczeń i uszkodzeń poszczególnych zespołów  nie kwalifikuje go do naprawy i dalszej eksploatacji.

      Rok produkcji: 2000 przebieg 186000 km nr Rejestr: DWL C160 nr inwentarzowy: 7/74/741/000004

 4).  Samochód osobowy marki DAEWOO-FSO  Nubira combi 1.6 Kat. SX

      Stan pojazdu:

      Ogólny stan techniczny pojazdu, zniszczeń i uszkodzeń poszczególnych zespołów kwalifikuje go do naprawy i dalszej eksploatacji.

      Rok produkcji: 2000 przebieg 235806 km nr Rejestr: DWL 10WM nr inwentarzowy: 7/74/741/000009

 5).  Samochód osobowy marki DAEWOO-FSO  Nubira combi 1.6 Kat. SE

      Stan pojazdu:

      Ogólny stan techniczny pojazdu, zniszczeń i uszkodzeń poszczególnych zespołów nie kwalifikuje go do naprawy i dalszej eksploatacji.

      Rok produkcji: 2000 szacowany przebieg 200000 km nr Rejestr: DWL F 970 nr inwentarzowy: 7/74/742/000001

2. Nazwa i miejsce sprzedającego: Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów. 

3. Parametry techniczne składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonego do zbycia zamieszczone są w załączniku nr 3 – Wzór umowy sprzedaży wraz z opisem przedmiotów sprzedaży ( od 3a do 3e) do niniejszego ogłoszenia.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu, a także termin, miejsce i tryb złożenia  ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
 
1). Oferty należy składać do dnia 29.12.2022 do godz. 10:00 . Decyduje data wpływu oferty   do Zamawiającego a nie data jej wysłania.

a)  listownie na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: ,, Przetarg publiczny- sprzedaż składników majątku ruchomego”. Nie otwierać do dnia 29.12.2022 r. do godz. 11:00  

b)   osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: ,, Przetarg publiczny- sprzedaż składników majątku ruchomego”. Nie otwierać do dnia 29.12.2022 r. do godz. 11:00  

       2)  Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 29.12.2022r. o godz.1100. w CKZiU w Wołowie ul.   Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów. 

      3)  Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną dane oferentów a także informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, ceny wywoławczej i cen podanych w ofertach.

      4)  Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

      5)   Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert, w niewłaściwym miejscu   zostanie odrzucona. Odrzucenie oferty nastąpi również, gdy oferta nie zawiera danych i dokumentów, których mowa w pkt.5 ppkt4, lub gdy dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

            6)   Oferty mogą dotyczyć jednego lub kilku pojazdów, lecz o wyborze decyduje najwyższa cena za poszczególny pojazd.

      7)  Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

     8)  W przypadku gdy złożone zostaną dwie lub więcej najkorzystniejszych identycznych ofert, osoby lub  podmioty te zostanę wezwane do złożenia kolejnych ofert w terminie do 05.01.2023.

 5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

 1)  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

2)  Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,Formularz ofertowy”.

3)  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

4)  Oferta powinna zawierać:

     - imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

     - oferowaną cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty,

       - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem (technicznym) przedmiotu  przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

     - w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.
                                                                 
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć  sprzedawane składniki rzeczowe majątku  ruchomego.

    Składniki rzeczowe majątku ruchomego wraz z wyceną uprawnionego rzeczoznawcy, przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 

56-100 Wołów od dnia 16.12.2022 do dnia 28.12.2022 w godzinach od 9:00 do 14:00 po uprzednim umówieniu się pod nr Tel.: 606318269

7.  Ceny wywoławcze sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego.

     Wysokość cen wywoławczych ustalono, na podstawie wyceny stowarzyszenia rzeczoznawców samochodowych, wartości rynkowej zbywanych składników rzeczowych majątku ruchomego, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia oraz popytu na nie:

  1)  1.500,00 zł brutto                                                2)  5.200,00 zł brutto

  3)     400,00 zł brutto                                                4)  2.200,00 zł brutto

  5)     800,00 zł brutto

 Podana w formularzu ofertowym proponowana cena nabycia danego składnika rzeczowego majątku ruchomego nie może być niższa od podanych cen wywoławczych w/w składników.
                                                         
8. Inne informacje:

    1) Przetarg prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz.2004).

 2) Składniki rzeczowe majątku ruchomego, o których mowa w pkt.1 niniejszego ogłoszenia, stanowią własność Powiatu Wołowskiego z siedzibą w Wołowie, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których są przedmiotem, ani nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia.

3) Informacja o wyniku przetargu publicznego zostanie zamieszona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wołowie , w miejscu gdzie zostało zamieszczone niniejsze ogłoszenie: http:// bip.powiatwolowski.pl/.

4) Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik rzeczowy majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.

5)  Zawarcie umowy/umów sprzedaży nastąpi w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6)  Nabywca/nabywcy poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego zobowiązany jest/zobowiązani są zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

7)  Wystawienie faktury nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

8)  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

9)  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, jak również wyłączenia określonych składników rzeczowych majątku ruchomego z przetargu bez podania przyczyn.

10) Wszelkie koszty, opłaty i podatek ponosi Kupujący.

 9. Osoba do kontaktu:

     Krzysztof Wielichowski Tel. 606318269

 10. Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie na ul. Tadeusza Kościuszki 27.
Kontakt z inspektorem ochrony danych  możliwy jest poprzez adres email: iod@ckziu-wolow.pl
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych masz prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia.
Szczegółowe informacje nt. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt. 2 lub na stronie http://witryna.ckziu-wolow.pl/index.php/14-projekty-programy/18-rodo w zakładce Informacja o ochronie danych RODO.

 11.  Załącznik do ogłoszenia :

       Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

       Załącznik nr 2 – Protokół odbioru środka trwałego.

       Załącznik nr 3 – Wzór umowy sprzedaży wraz z opisem przedmiotów sprzedaży.

 

DYREKTOR

Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

/-/

Barbara Żeliźniak

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 932 kB

Powiadom znajomego