W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie
rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 07.06.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 1 czerwca 2017r., na zadanie pn. „Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.”, została złożona następująca oferta:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

POINT Sp. z   o.o.

ul. Gottlieba   Daimlera 1

02-460   Warszawa

14.883,00zł

STAROSTA WOŁOWSKI

Maciej Nejman
Wołów, dn. 07.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 1 czerwca 2017r., na zadanie pn. „Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet”.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

POINT Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1

02-460 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie

- wykupienie subskrypcji do urządzeń AP do 23.06.2017r i 7 lipca 2017r

- dostawa Fortigate 100E do 21 dni.


STAROSTA WOŁOWSKI

Maciej Nejman

Wołów, dnia 01.06.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące zakupu usług wsparcia i aktualizacji sygnatur dla urządzeń firmy Fortinet.


Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

I. Zamawiający

Powiat Wołowski w imieniu Starostwa Powiatowego, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

 1. zapewnienie rocznego wsparcia technicznego z serwisem 8x5 świadczonego przez inżynierów posiadających certyfikację Fortinet Certified Network Security Professional do urządzenia FortiAP-223C 8x5 FortiCare, 1-Year #FC-10-P0229-311-02-12 –   (FP223C3X15002095 subskrypcja do 23 czerwca 2017r, FP223C3X15005876 subskrypcja do 07-lipca 2017r) -  2 szt
 2. dostawa do siedziby zamawiającego urządzenia Fortigate 100E (w ramach migracji z urządzenia Fortigate 100C) wraz z:
 3. roczną licencją Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle for FortiGate-100E  #FG-100E-BDL
 4. roczną licencją FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FortiGate-100E  #FC-10-FG1HE-131-02-12
 5. Usługi świadczone przez Wykonawcę:
  1. wsparcie telefoniczne świadczone przez inżynierów posiadających certyfikację Fortinet Certified Network Security Professional
  2. zdalna konfiguracja urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
  3. zdalne wsparcie techniczne
  4. rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą wymagań Zamawiającego, co najmniej 5 razy w okresie obowiązywania umowy.
  5. pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą)
  6. pomoc przy zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta

 Wymagania dodatkowe

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał status partnera wystawiony przez producenta urządzenia. 
 2. Wykonawca musi posiadać minimum 2 pracowników wsparcia technicznego posiadających certyfikację Fortinet Certified Network Security Professional
 3. Wykonawca musi zapewnić dostęp do usług wsparcia świadczonych w dni robocze, w tym, co najmniej 6 godzin dziennie musi przypadać na godziny pracy Starostwa Powiatowego w Wołowie.
 4. Wykonawca zapewni możliwość przekazywania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz możliwość kontaktu telefonicznego.
 5. Wykonawca nie może ograniczyć liczby porad udzielonych drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 6. Usługi producenta oraz Wykonawcy muszą być świadczone przez okres 12 miesięcy, liczony od końca obowiązywania bieżącej subskrypcji w przypadku usług producenta oraz od momentu złożenia zamówienia w przypadku usług świadczonych przez Wykonawcę.
 7. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- wykupienie subskrypcji do urządzeń AP do 23.06.2017r i 7 lipca 2017r

- dostawa Fortigate 100E do 21 dni od wyboru daty wyboru oferenta.

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 7 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VII. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

VIII. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

l.p.

Kryterium

Opis

Waga - udział

w ocenie

1

Cena

Cena oferty(z   podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać   się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę

100%

IX. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 07.06.2017r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.”

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.”

c)      faksem na nr 71 380 59 00

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XI. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


 Załączniki:

 1. Formularz oferty

Załączniki

Powiadom znajomego