W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.14.2023.RD

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie usług pn.: „Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w sezonie 2023/2024 z podziałem na części”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IR.272.1.14.2023.RD
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
rozstrzygnięcie

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ZADANIE NR 1 i 2
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Urazka 11
56 – 120 Brzeg Dolny 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca uzyskał największą ilość punktów w kryterium cena oraz złożył wymagany komplet dokumentów. Oferta nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

 ZADANIE NR 3
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 1
56 – 100 Wołów

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca uzyskał największą ilość punktów w kryterium cena oraz złożył wymagany komplet dokumentów. Oferta nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

IR.272.1.14.2023.RD

Wołów, 20.11.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe
 

na wykonanie usług pn.: „Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w sezonie 2023/2024 z podziałem na części”

 

I.        Zamawiający:

Powiat Wołowski,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208

tel.: 71 380 59 01; fax 71 380 59 00; e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl

 

II.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605  z późn. zm.)  

 

III.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg – chodników i ciągów pieszo-jezdnych  w sezonie 2023/2024, w celu likwidacji i łagodzenia skutków zimy i ograniczenia zakłóceń ruchu pieszego i rowerowego wywołanych takimi czynnikami jak: śliskość zimowa, opady śniegu. 

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

zadanie nr 1 -  Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w ciągu DW 341, dł. 8,333 km (obwodnica

                             Brzegu Dolnego)

zadanie nr 2 -   Zimowe utrzymanie  chodników i CPJ w ciągu drogi powiatowej m. Brzeg Dolny,

dł.  4,354 km

zadanie nr 3 -   Zimowe utrzymanie chodników i CPJ w ciągach dróg powiatowych m. Wołów,

                             dł. 5,444 km

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

 

Wspólny słownik zamówień:

Kod CPV :

90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania  

90.63.00.00-2 – usługi usuwania gołoledzi

 

IV.    Termin wykonania zamówienia: 

§  od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2024 r., z tym, że data rozpoczęcia i zakończenia faktycznego świadczenia usług będzie uzależniona od panujących warunków atmosferycznych i potrzeb świadczenia usług przy ZUD.

 

V.      Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

2)      uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

3)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

4)      zdolności technicznej lub zawodowej:

A.      Zamawiający wymaga, aby wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał ca najmniej: 1 usługę związaną z wykonywaniem prac polegających na zimowym utrzymaniu chodników w okresie jednego sezonu zimowego o wartości minimum 10.000,00 zł brutto, należycie wykonaną, niezależnie od ilości oferowanych zadań

B.      Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował wymienionymi poniżej jednostkami sprzętowo-transportowymi: pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników i CPJ – 1 kpl., niezależnie od ilości oferowanych zadań.

 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków składa Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

VI.    Oświadczenia i dokumenty, które winni złożyć Wykonawcy

1.     Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.     Cena ofertowa powinna zawierać w sobie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

3.     Ofertę należy sporządzić na formularzach, będącymi załącznikami do niniejszego zapytania.

4.     Oferta ma zawierać:

a)       wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,

b)      oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

c)       kosztorys ofertowy – załącznik nr 3

5.       Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

6.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.       Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia  oferty wariantowej. 

        

VII.  Miejsce i termin składania ofert

 

1.       Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2023 r. do godz. 14:00. 

2.       Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

3.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA „Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2023/2024”,

2)      osobiście w Biurze Podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2023/2024”,

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

VIII.            Opis sposobu obliczenia ceny

1.       Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

2.       Cena oferty (ceny jednostkowe poszczególnych pozycji) dla wybranej części zostanie wyliczona przez wykonawcę na załączonym kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3. W tym celu wykonawca określi cenę jednostkową netto, wyliczy należny podatek VAT i obliczy cenę jednostkową brutto, zsumując te pozycje, z dokładnością  do 0,01 zł. Tak wyliczoną cenę, dochowując szczególnej staranności,  wykonawca wpisze do druku oferty. 

3.       Cena jednostkowa określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie, stanowi cenę ryczałtową w myśl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4.       Podana w ofercie cena jednostkowa musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego, wszelkie zobowiązania wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące ryzyko wykonawcy koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.

5.     Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę jednostkową zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

cena jednostkowa odnosi się do:

a)       1 krotności przejazdu w celu mechanicznego usuwania śliskości zimowej, wspomaganej ręcznie całych ciągów chodników i ciągów pieszo-jezdnych – na całej ich długości i całej ich szerokości; w ramach likwidacji śliskości wykonawca zabezpiecza materiał uszorstniajacy (kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm).

b)      1 krotności przejazdu w celu mechanicznego odśnieżania, wspomaganego ręcznie całych ciągów chodników i ciągów pieszo-jezdnych – na całej ich długości i całej ich szerokości.

6.       Wykonawca w cenie jednostkowej dla ww. zadań zobowiązany jest skalkulować również wykonywanie bieżącej obsługi, naprawy i konserwacji sprzętu i środków transportowych, przeznaczonych do realizacji zamówienia, zakup paliw i olejów a także wymiany lemieszy w pługach odśnieżnych.

7.       Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w formularzu ofertowym. 

IX.    Kryteria oceny ofert

1.         Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

2.         Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 100  otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

 

     C =   (Cmin ÷ Cx) x 100 pkt

 gdzie:  

     C – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium ceny

     Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

     Cx    – cena badanej oferty

3.         Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.         Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalną ilością punktów.

5.         Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

6.         Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

X.      Pozostałe informacje

 

1.       Osoba do kontaktu: Beata Frala, e-mail: beata.frala@powiatwolowski.pl,  tel. 71 380 59 36;

2.       Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl.

3.       Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

4.       Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres mailowy zamowienia@powiatwolowski.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5.       Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

6.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty,  nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  

8.       Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

XI.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-        osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74  ustawy Pzp’,

-        podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
a)       w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)      w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-        przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-        dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-        w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

         

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2.       Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

3.       Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

4.       Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

5.       Załącznik nr 5 – Specyfikacje techniczne ZUD

6.       Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 

 

Z A T W I E R D Z A M:    

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                              STAROSTA                       WICESTAROSTA                                                                                                                              /-/                                           /-/

Janusz Dziarski                    Jarosław Iskra


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego