W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.9.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego - ETAP II
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZP.272.9.2017
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, Pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)

Ogłoszenie nr 525536-N-2017 z dnia 2017-06-05 r.

Powiat Wołowski: "Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego" - ETAP II


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski  2 , 56100   Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, faks 713 805 900.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwolowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.powiatwolowski.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.powiatwolowski.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora poczto-wego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, pok nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego" - ETAP II
Numer referencyjny: IZP.272.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zadania „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego”- ETAP II. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa izby przyjęć szpitala w Wołowie. 2. Zakres inwestycji obejmuje: 1) Część 1 –ROBOTY BUDOWLANE polegające na: a) demontażu sufitu powieszanego i stolarki drzwi. b) wybiciu i powiększeniu otworów na drzwi, c) wyburzeniu (kanalizacja) i skuciu posadzek, wyburzeniu ścian i ścianek, d) przemurowaniu otworów drzwi do wymaganej szerokości wraz z wykonaniem nadproży, e) wyburzeniu podjazdu w ścianie szczytowej i zamurowanie otworu, f) odbiciu uszkodzonych tynków, zerwaniu starych powłok malarskich, g) wykonaniu uzupełnienia tynków wewnętrznych i zewnętrznych, h) wymianie stolarki wewnętrznej drzwi na aluminiową (drzwi przeszklone, profile aluminiowe kolor granatowy, szkło bezpieczne nieprzezierne, zamek standard, klamki z obu stron, podwyższone parametry aseptyczne ) oraz 1 szt. okna wg zestawienia, i) wydzieleniu p.poż - witryna przeszklona w standardzie p.poż EI30 system, profile L, kolor granatowy, wypełnienie szkło, bezpieczne przezierne, zamek standard, szyby wyklejane trzema paskami nieprzeziernymi szer. 3 cm w odstępach 3 cm na 1/3 i 2/3 wysokości.) , j) uzupełnieniu i wyrównania podłoży i posadzek , k) wykonaniu nowego sufity podwieszanego, l) ułożeniu okładziny z płytek ceramicznych ścian i posadzek (kolorystyka wg załącznika) m. wykonaniu robót malarskich , zabezpieczeniu folią pe stolarki okiennej i drzwi oraz posadzek , n. gruntowaniu i malowanie dwukrotne ścian i sufitów ( kolorystyka wg załącznika ). 2) Część 2 – WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w części Izby Przyjęć. Roboty budowlane polegające na: a) dostawie i montażu nowej obudowy rozdzielni głównej RG,TM 1,RM 1 wraz z wyposażeniem , b) wykonaniu zasilania rozdzielni RG, TM1, RM1 , c) wykonaniu nowych przewodów zasilania gniazd i oświetlenia wraz z podłączeniem, d) montażu i podłączeniu opraw oświetlenia LED, e) montażu z podłączeniem opraw oświetlenia awaryjnego i specjalistycznego medycznego, f) wykonaniu nowego zasilania urządzeń medycznych, wentylacji i klimatyzacji, g) wykonaniu pomiarów elektrycznych, h) odcięciu i demontażu części starej rozdzielni głównej, i) pełnieniu stałego nadzoru w trakcie prowadzenia robót przez wszystkie branże budowlane. 3) Część 3 – WENTYLACJA i KLIMATYZACJA dedykowana dla Izby Przyjęć. a) Roboty budowlane polegające na: a. wykonaniu wentylacji i instalacji chłodu zgodnie z projektem w którym podane są wydajności i typy wentylatorów oraz ich lokalizacja i urządzenia im towarzyszące (np. tłumiki, nagrzewnice). Wymiary tłumików jakie należy zastosować na instalacjach: φ160 mm, L=900 mm – od strony po-mieszczeń, φ160 mm, L=600 mm – od strony czerpni/wyrzutni. Część 4 – INSTALACJE SANITARNE Roboty budowlane polegające na: a) wykonaniu nowej kanalizacji pod posadzkami wraz niezbędnymi wyburzeniami i przewiertami dla przejść instalacji, b) wykonaniu nowych podejść kanalizacji pod umywalki i zlewozmywaki i WC, c) wykonaniu wpięcia do istniejących pionów wodnych i kanalizacji wraz z ich wymianą ponad posadzki I piętra, d) wykonaniu nowej instalacji wodnej i CT ( nowe zasilanie od wodomierza i hydrant pożarowy dn25 ), e) demontażu grzejników i starej instalacji C O i wod –kan, f) wykonaniu nowej instalacji C.O. dla nowych grzejników i podłączenie do istniejącej instalacji, g) dostawie , montażu i podłączeniu nowych grzejników higienicznych , h) dostawie , montażu i podłączeniu nowych umywalek ,zlewozmywaków, i) dostawie ,montażu i podłączeniu baterii i innych instalacji medycznych ( tlen, sprężone powietrze, itp.) j) wykonaniu prób szczelności dla każdej instalacji, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111100-9

45410000-4

45421000-4

45430000-0

45440000-3

45450000-6

45317300-5

45311100-1

45311200-2

32400000-7

45331210-1

45332200-5

45332300-6

45331100-7

45231300-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane 45.11.11.00 – 9 Roboty w zakresie burzenia 45.41.00.00 – 4 Tynkowanie 45.42.10.00 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (okna, drzwi) 45.43.00.00 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian 45.44.00.00 – 3 Roboty malarskie i szklarskie 45.45.00.00 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe , pozostałe 45.31.73.00 – 5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45.31.11.00 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45.31.12.00 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 32.40.00.00 – 7 Sieci 45.33.12.10 – 1 Instalowanie wentylacji 45.33.22.00 – 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45.33.23.00 – 6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45.33.11.00 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45.23.13.00 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać: Część 1 a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-zanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy. Część 2 b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-zanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto ty-sięcy złotych 00/100), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy. Część 3 c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-zanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto ty-sięcy złotych 00/100), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy. Część 4 d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-zanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1 a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co naj-mniej 2 robót budowlanych, z których jedna o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w wa-runku robót na wezwanie Zamawiającego. Część 2 a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co naj-mniej 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem robót elektrycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - z których jedna o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w wa-runku robót na wezwanie Zamawiającego. Część 3 a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co naj-mniej 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wentylacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - z których jedna o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w wa-runku robót na wezwanie Zamawiającego. Część 4 a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co naj-mniej 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - z których jedna o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w wa-runku robót na wezwanie Zamawiającego. Część 1 a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: a. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie. Część 2 b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: b. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne, po-siadający co najmniej 5 letnie doświadczenie. Część 3,4 c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: c. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne i wen-tylacja, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie. Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wyko-nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzając, że wyko-nawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (DOTYCZY WSZYST-KICH CZĘŚCI); 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument po-twierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społecz-ne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI); 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (DOTY-CZY WSZYSTKICH CZĘŚCI).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upły-wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmio-tów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w sta-nie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3A ( dot. części 1), 3B (dot. części 2), 3C (dot. części 3) , 3D (dot. części 4) do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informa-cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - za-łącznik nr 4 do SIWZ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości: a) co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) określoną przez zamawiającego – dot. CZĘŚCI 1; b) co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) określoną przez zamawiającego – dot. CZĘŚCI 2; c) Co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) określoną przez zamawiającego – dot. CZĘŚCI 3; d) co najmniej 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) określoną przez zamawiającego – dot. CZĘŚCI 4. 3. Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa)(DOTYCZY WSZYST-KICH CZĘŚCI); 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI), (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 7A,7B i 7C do SIWZ. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Nawiązując do ust. 2 Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany w formie aneksu do umowy, w przypadkach: 1) potrzeby przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy: a) pod warunkiem, że będą niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania prac zgodnie z technologią ich wykonywania lub w przypadku klęsk żywiołowych. 2) zmiany wysokości podatku VAT, 3) zmiany osoby wskazanej w ofercie: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ, b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ. 4) innych istotnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego 5) *uzasadnionej okolicznościami konieczności zmiany dotychczasowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, czy też ujawnienia się nowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w trakcie realizacji umowy. *dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr:

1

Nazwa:

ROBOTY   BUDOWLANE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ROBOTY BUDOWLANE polegające na: a) demontażu sufitu powieszanego i stolarki drzwi. b) wybiciu i powiększeniu otworów na drzwi, c) wyburzeniu (kanalizacja) i skuciu posadzek, wyburzeniu ścian i ścianek, d) przemurowaniu otworów drzwi do wymaganej szerokości wraz z wykonaniem nadproży, e) wyburzeniu podjazdu w ścianie szczytowej i zamurowanie otworu, f) odbiciu uszkodzonych tynków, zerwaniu starych powłok malarskich, g) wykonaniu uzupełnienia tynków wewnętrznych i zewnętrznych, h) wymianie stolarki wewnętrznej drzwi na aluminiową (drzwi przeszklone, profile aluminiowe kolor granatowy, szkło bezpieczne nieprzezierne, zamek standard, klamki z obu stron, podwyższone parametry aseptyczne ) oraz 1 szt. okna wg zestawienia, i) wydzieleniu p.poż - witryna przeszklona w standardzie p.poż EI30 system, profile L, kolor granatowy, wypełnienie szkło, bezpieczne przezierne, zamek standard, szyby wyklejane trzema paskami nieprzeziernymi szer. 3 cm w odstępach 3 cm na 1/3 i 2/3 wysokości.) , j) uzupełnieniu i wyrównania podłoży i posadzek , k) wykonaniu nowego sufity podwieszanego, l) ułożeniu okładziny z płytek ceramicznych ścian i posadzek (kolorystyka wg załącznika) m. wykonaniu robót malarskich , zabezpieczeniu folią pe stolarki okiennej i drzwi oraz posadzek , n. gruntowaniu i malowanie dwukrotne ścian i sufitów ( kolorystyka wg załącznika ). 1) załącznik nr 8A do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

WYMIANA   INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w części Izby Przyjęć

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Roboty budowlane polegające na: a) dostawie i montażu nowej obudowy rozdzielni głównej RG,TM 1,RM 1 wraz z wyposażeniem , b) wykonaniu zasilania rozdzielni RG, TM1, RM1 , c) wykonaniu nowych przewodów zasilania gniazd i oświetlenia wraz z podłączeniem, d) montażu i podłączeniu opraw oświetlenia LED, e) montażu z podłączeniem opraw oświetlenia awaryjnego i specjalistycznego medycznego, f) wykonaniu nowego zasilania urządzeń medycznych, wentylacji i klimatyzacji, g) wykonaniu pomiarów elektrycznych, h) odcięciu i demontażu części starej rozdzielni głównej, i) pełnieniu stałego nadzoru w trakcie prowadzenia robót przez wszystkie branże budowlane. 2. Załącznik nr 8B do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45317300-5, 45311100-1, 45311200-2, 32400000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

WENTYLACJA   i KLIMATYZACJA dedykowana dla Izby Przyjęć.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Roboty budowlane polegające na: a. wykonaniu wentylacji i instalacji chłodu zgodnie z projektem w którym podane są wydajności i typy wentylatorów oraz ich lokalizacja i urządzenia im towarzyszące (np. tłumiki, nagrzewnice). Wymiary tłumików jakie należy zastosować na instalacjach: φ160 mm, L=900 mm – od strony po-mieszczeń, φ160 mm, L=600 mm – od strony czerpni/wyrzutni. 1.Poczekalnia (-1.1) Do pomieszczenia poczekalni dostarczane będzie powietrze zewnętrzne w ilości 140 m3/h. Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Do podgrzewu powietrza wentylacyjnego przewidziano montaż nagrzewnicy elektrycznej kanałowej o mocy 2kW. Czerpnię powietrza zlokalizowano na dachu budynku. Jako elementy nawiewne zastosowano zawory wentylacyjne nawiewne. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów nawiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Usuwanie powietrza z pomieszczenia poczekalni w ilości 240 m3/h poprzez transfer do pomieszczeń sąsiednich w których zlokalizowano instalacje wywiewne. 2.WC (-1.7), Łazienka (-1.6) Dla wyżej wymienionych pomieszczeń zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 290 m3/h. Wywiew z pomieszczeń za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku .Napływ powietrza kompensującego z pomieszczenia poczekalni (-1.1), pomieszczenia izby przyjęć dziennej (-1.5) oraz pomieszczenia izby przyjęć „świątecznej” (-1.9) za pomocą kratek transferowych umiejscowionych nad otworami drzwiowymi. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako elementy wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne wywiewne. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 3. Pom. gospodarcze (-1.8) Dla pomieszczenia zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 50 m3/h. Wywiew z pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako element wywiewny zastosowano zawór wentylacyjny wywiewny . Napływ powietrza kompensującego z pomieszczenia poczekalni (-1.1) za pomocą kratki transferowej umiejscowionej nad otworem drzwiowym. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 4.Pom. techniczne (-1.11) Dla pomieszczenia zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 50 m3/h. Wywiew z pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako element wywiewny zastosowano zawór wentylacyjny wywiewny . Napływ powietrza kompensującego z pomieszczenia poczekalni (-1.1) za pomocą kratki transferowej umiejscowionej nad otworem drzwiowym. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 5. Toaleta dla personelu (-1.2) Dla pomieszczenia zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 50 m3/h. Wywiew z pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako element wywiewny zastosowano zawór wentylacyjny wywiewny. Napływ powietrza kompensującego z pomieszczenia poczekalni (-1.1) za pomocą kratek transferowych umiejscowionych nad otworami drzwiowymi. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 6.Gabinet zabiegowy (-1.4) Dla pomieszczenia zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 120 m3/h. Wywiew z pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako elementy wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne wywiewne. Napływ powietrza kompensującego z zewnątrz poprzez nawietrzaki okienne. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. b) 1) Załącznik nr 8C do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3) załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45332200-5, 45331210-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

INSTALACJE   SANITARNE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na: a) wykonaniu nowej kanalizacji pod posadzkami wraz niezbędnymi wyburzeniami i przewiertami dla przejść instalacji, b) wykonaniu nowych podejść kanalizacji pod umywalki i zlewozmywaki i WC, c) wykonaniu wpięcia do istniejących pionów wodnych i kanalizacji wraz z ich wymianą ponad posadzki I piętra, d) wykonaniu nowej instalacji wodnej i CT ( nowe zasilanie od wodomierza i hydrant pożarowy dn25 ), e) demontażu grzejników i starej instalacji C O i wod –kan, f) wykonaniu nowej instalacji C.O. dla nowych grzejników i podłączenie do istniejącej instalacji, g) dostawie , montażu i podłączeniu nowych grzejników higienicznych , h) dostawie , montażu i podłączeniu nowych umywalek ,zlewozmywaków, i) dostawie ,montażu i podłączeniu baterii i innych instalacji medycznych ( tlen, sprężone powietrze, itp.) j) wykonaniu prób szczelności dla każdej instalacji, 2) Załącznik nr 8D do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa, załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45332200-5, 45332300-6, 45331100-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Pobierz SIWZ doc, 576 kB

Powiadom znajomego