W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.3.2024 nadzór inwestorski "Wszystkie ścieżki..."

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku Św. Jadwigi w Krainie Łagów Odrzańskich”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IR.272.1.3.2024
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
rozstrzygnięcie

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
                                                                                                               

Ryszard Bernad 

ul. Kąpielowa 1, 56 – 100 Wołów

z ceną wykonania zamówienia: 11 200,00 zł brutto. 

 
Uzasadnienie wyboru: 

W/w Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową i uzyskał 100 punktów w kryterium cena oraz złożył wymagany komplet dokumentów.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wołów, dn. 31.01.2024 r.

IR.272.1.3.2024

Zapytanie ofertowe

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku Św. Jadwigi w Krainie Łagów Odrzańskich”. 

 

 

I.                 Zamawiający 

Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00.

 

II.               Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605). 

 

III.              Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku Św. Jadwigi w Krainie Łagów Odrzańskich” o specjalności konstrukcyjno-budowalnej.

2.      Do głównych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało:  

1)     reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)     sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3)     sprawdzanie i odbiór robót budowlanych i ziemnych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych prac i przekazywanie ich do użytkowania, 

4)     potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy, 

5)     przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem,

6)     udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót,

7)     dokonanie odbioru robót,

8)     nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień oraz na każde żądanie Zamawiającego, a także w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych, 

9)     wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

10)  opiniowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych oraz ich przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu,

11)  prawo żądania od kierownika budowy lub kierownika robót  wstrzymania  dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

12)  kontrolę jakości używanych materiałów łącznie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

13)  żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w wykonanych robotach oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

14)  dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu,

15)  udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązany jest do:

16)  stwierdzenia gotowości do odbioru,

17)  przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru, 

18)  dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

19)  pobyt na terenie realizacji inwestycji w każdym przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba (nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu) w okresie realizacji robót budowlanych oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,

20)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

21)  potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych,

22)  sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

23)  udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

24)  sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robót budowlanych przez cały okres budowy.

3.      Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków, których zakres został określony w niniejszej umowie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  przepisami BHP.

4.      Szczegółowy zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy, określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót lub opis przedmiotu umowy, stanowiące integralne części umowy z Wykonawcą. 

5.      Wykonawca jest zobowiązany posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru (ewentualnie Wykonawca oświadcza, że osoby uprawnione przez niego do realizowania niniejszej umowy mają wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru).

IV.             Termin wykonania 

Okres świadczenia usługi wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

 

V.               Kryteria oceny ofert

1.      Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 

2.      Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------  x 100

Cena brutto oferty badanej

 

3.      Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.      Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalną ilością punktów.

5.      Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

6.      Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

7.      Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

8.      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 

9.      Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

10.   Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego powyżej kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

11.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

12.   W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VI.             Wymagania/warunki udziału w postępowaniu 

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz wymogi zawarte we wzorze umowy. Ocena spełniania wymogów oceniana będzie metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia. Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

1)     posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania,

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

a)      Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowalnego o specjalności konstrukcyjno - budowalnej, a usługi te zostały odebrane bez zastrzeżeń – wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 .

b)     Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą zdolną do realizacji usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno - budowlanej – wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4.

2.      W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)     oświadczenie wykonawcy dot. posiadanego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wskazanych usług –  załącznik nr 2,

2)     oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu osobą zdolną do realizacji usługi wraz z dokumentem potwierdzającym wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - załącznik nr 3,

3)     oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - załącznik nr 4.

VII.            Oświadczenia i dokumenty, które winni złożyć Wykonawcy

1.      Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.      Cena ofertowa powinna zawierać w sobie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

3.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

4.      Oferta ma zawierać:

1)     kompletny, wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1,

2)     oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – załącznik nr 4,

3)     oświadczenie wykonawcy dot. posiadanego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie wskazanych usług - załącznik nr 2,

4)     oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu osobą zdolną do realizacji usługi wraz z dokumentem potwierdzającym wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno - budowlanej - załącznik nr 3.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

 

5.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

8.      Ofertę należy złożyć do dnia 05.02.2024 r. do godz. 12.00.

9.      Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

10.   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)     listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - Pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.  „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku Św. Jadwigi w Krainie Łagów Odrzańskich”;

2)     osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA – Pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku Św. Jadwigi w Krainie Łagów Odrzańskich”; 

3)     za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: starostwo@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

11.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12.   Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV: 71520000- Usługi nadzoru budowlanego

 

13.   Pozostałe informacje

1)     Osoba do kontaktu: 

- Michalina Dąbrowa - Grander, e-mail: michalina.dabrowa@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 05.

 

2)     Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl.

3)     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

4)     Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres mailowy zamowienia@powiatwolowski.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5)     Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

6)     Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

7)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

8)     Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

IX.              Załączniki:

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2.      Oświadczenie wykonawcy dot. posiadanego doświadczenia – załącznik nr 2.

3.      Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu osobą zdolną do realizacji usługi – załącznik nr 3.

4.      Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – załącznik nr 4.

5.      Wzór umowy – załącznik nr 5. 

X.                Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

b) Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,
- podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

- zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3. Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


 STAROSTA                   WICESTAROSTA

/-/                               /-/    
                                                                                                               
  Janusz Dziarski                 Jarosław Iskra  

 

 

Operacja pt. Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki

Powiadom znajomego