W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Biuro Podawcze - pokój nr 5, faxem lub email
rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 23.08.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 7 sierpnia 2017r., na zadanie pn. „zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

INFOS Systemy   Komputerowe

ul.   Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

26.199,00zł

2.

PROXIMA Tomasz   Guzy

ul. Łazy 44,

26-085   Miedziana Góra

20.769,68zł

3.

Login Computer

ul.   Leszczyńskich 27,

64-100 Leszno

21.082,20zł

STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej NejmanWołów, dn. 23.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 7 sierpnia 2017r., na zadanie pn. „zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.
 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PROXIMA Tomasz Guzy
ul. Łazy 44
26-085 Miedziana Góra

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 08.09.2017r.

STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman

Wołów, dnia 07.08.2017 r.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące dostawy sprzętu komputerowego


Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

I.       Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:  
„Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Komputer stacjonarny, szt. 4
 2. Monitor 24”, szt. 4
 3. Karta graficzna, szt .4
 4. System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit (FQC-08918), szt 4
 5. Oprogramowanie biurowe – Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm PL 32/64-bit Medialess (T5D-02786), szt 4

Wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

V. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 08.09.2017r.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

VI.    Wspólny słownik Zamówień:

30.21.33.00-8 komputer biurkowy

30.23.13.00-0 monitory ekranowe

48.00.00.00 -8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

VII. Termin związania ofertą

Dostawca  zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

IX. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

X. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę.
Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

                             Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                            Cena  brutto  oferty badanej

XI. Miejsce i termin składania ofert


Termin składania ofert upływa 22.08.2017r., o godz. 12.00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
 1. listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie: Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.
 2. osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie  Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.
 3. faksem na nr 71 380 59 00
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl  z dopiskiem Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XIII.Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XIV. Pozostałe informacje:

 1. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 


Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wymagania techniczne (specyfikacja zamówienia)
 3. Wzór umowy

Załączniki

Powiadom znajomego