W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.6840.4.2018

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

Znak sprawy GN.6840.4.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2020
Starosty Wołowskiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Starosta Wołowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

I. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunty pod rowami (część sieci rowów melioracyjnych). Położona we wschodnich obrzeżach miasta Brzeg Dolny, w pobliżu ulicy Grenadierów, w sąsiedztwie terenów zabudowy przemysłowej oraz niezabudowanych terenów zielonych porośniętych dziko rosnącą roślinnością, przeznaczonych pod działalność produkcyjną oraz magazynową. Oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki gruntu nr:

- 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376),

- 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb),

- 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb),

- 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha),

położona w granicach obrębu Brzeg Dolny - miasto, gm. Brzeg Dolny, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00041743/0. Działki charakteryzują się wąskim podłużnym kształtem oraz zagłębieniem terenu ok. 1,5 m. Wskazana część nieruchomości nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia terenu, a ze względu na kształt i aktualnie pełnione funkcje nie nadaje się do samodzielnego wykorzystania zgodnie z celem zapisanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXIII/340/2001 z dnia 10 listopada 2001 r., zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXII/162/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., teren, na którym znajduje się przedmiotowa część nieruchomości, oznaczony jest  symbolem D28PS – przeznaczenie terenu na przemysł, bazy i składy. Część terenu znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Na terenie występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne.

III. Forma zbycia nieruchomości:

Sprzedaż prawa własności w przetargu pisemnym nieograniczonym

IV. Cena wywoławcza (sprzedaży) nieruchomości:

Cena sprzedaży nieruchomości w wysokości 72.100,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto złotych netto 00/100 gr) + obowiązujący podatek VAT.

V. Informacje dodatkowe (uwagi):

1. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 26.03.2020 r. do dnia 16.04.2020 r. Wykaz zostanie  przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  gruntowej zabudowanej stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), winny złożyć wniosek do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5, w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 7.05.2020 r. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

3. Starosta Wołowski sprzedaje część nieruchomości zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostwo Powiatowe w Wołowie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

4. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 46,  lub 71/380 59 39.

Załączniki

Wykaz pdf, 1.34 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane