Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.8.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na "Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nr sprawy IZD.272.8.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


IZD.272.8.2020.5                                                                                     Wołów, 07.05.2020 r.

Ogłoszenie nr 537987-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Powiat Wołowski: „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski  2 , 56-100  Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, , e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, , faks 713 805 900.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwolowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.powiatwolowski.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.powiatwolowski.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ścieżka turystyczno – edukacyjna w Lubiążu” w ramach projektu pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Numer referencyjny: IZD.272.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ I - KAPLICZKI

1) Prace geodezyjne – wytyczenie miejsc odtworzenia kapliczek.

2) Oczyszczenie terenu i wykonanie prac archeologicznych odkrywkowych.

3) Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe pod nadzorem archeologicznym.

4) Wykonanie fundamentów betonowych.

5) Wykonanie izolacji fundamentów.

6) Wznoszenie murów ceglanych 1 1/2 cegły.

7) Wykonanie nadproży ceglanych wg projektu.

8) Wykonanie sklepienia żelbetowego zgodnie z projektem.

9) Wykonanie gzymsów ceglanych i wieńca żelbetowego.

10) Montaż konstrukcji więźby dachu.

11) Wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.

12) Wykonanie gzymsów ciągnionych wg zadanego profilu.

13) Wykonanie podłoża z piasku gr 20 cm pod posadzkę.

14) Wykonanie posadzki wraz z izolacjami.

15) Wykonanie obróbek blacharskich części cokołu fundamentu oraz rynien i rur spustowych.

16) Wykonanie tynków.


Uwaga! Szczegółowy opis zawiera projekt.


CZĘŚĆ II – MAŁA ARCHITEKTURA

1) Wykopy pod fundamenty grilla, koszy i ławek.

2) Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego dla grilla, koszy i ławek.

3) Stół piknikowy z ławami – drewniany 2 kpl. – dostawa i montaż.

4) Ławki drewniane 8 szt. – dostawa i montaż.

5) Kosze na śmieci na fundamencie betonowym 12 szt. – dostawa i montaż.

6) Grill betonowy na fundamencie – 1 kpl. dostawa i montaż.


 CZĘŚĆ III - STUDNIA, DROGA I ALEJKI

Studnia

1) Dostawa i montaż pompy ręcznej ssąco-tłoczące dwutłokowej o śr. 32 mm.

2) Wstępne odczyszczenie powierzchni – kamień porowaty – piaskowiec.

3) Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień po-rowaty – piaskowiec.

4) Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty – piaskowiec.


Droga i alejki

1) Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości drogi i alejek – 2673 m².

 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i alejek – 2673 m².

3) Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm – droga 1355 m².

4) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm – droga 1355 m².

5) Nawierzchnie gruntowe piaszczysto-gliniaste na gruncie grubości 10 cm piaszczystym – 1368 m².


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo),

2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa,

3) załącznik nr 10 do SIWZ - decyzje o pozwoleniu na budowę,

4) załącznik nr 11 do SIWZ - opinie Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków,

5) załącznik nr 12 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45200000-9

45400000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-16

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-11-16


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

 Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji robót ogólnobudowlanych w szczególności robót murarskich, tj. zrealizowanie co najmniej 2 robót budowlanych, z których jedna była o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - (dot. części I),
b) Należy posiadać doświadczenie w realizacji robót ogólnobudowlanych, tj. zrealizowanie co najmniej 1 roboty budowlanej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - (dot. części II, III). Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.
 c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: -- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie (dot. części I). Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie-zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 7 i 7a do SIWZ.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Nawiązując do ust. 2 Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany w formie aneksu do umowy, w przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji zadania:

a) potrzeby przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania prac zgodnie z technologią ich wykonywania lub w przypadku klęsk żywiołowych;

b) potrzeby przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności niesprzyjających wykonaniu prac zgodnie z technologią ich wykonywania;

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa;

 2) zmiany wysokości podatku VAT,

3) zmiany osoby wskazanej w ofercie: dotyczy części I

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ, dotyczy części II, III

a) osoby wyznaczonej do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego;

b) osoby wyznaczonej do realizacji umowy z ramienia Wykonawcy;

4) *uzasadnionej okolicznościami konieczności zmiany dotychczasowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, czy też ujawnienia się nowych podwykonawców lub dalszych pod-wykonawców w trakcie realizacji umowy,

5) innych istotnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.

*dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2) Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp’’, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: - podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, -osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, -podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: -zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy, -w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego, -w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8) Posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: −w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:

1

Nazwa:

KAPLICZKI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Prace geodezyjne – wytyczenie miejsc odtworzenia kapliczek.

2) Oczyszczenie terenu i wykonanie prac archeologicznych odkrywkowych.

3) Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe pod nadzorem archeologicznym.

4) Wykonanie fundamentów betonowych.

5) Wykonanie izolacji fundamentów.

6) Wznoszenie murów ceglanych 1 1/2 cegły.

7) Wykonanie nadproży ceglanych wg projektu.

8) Wykonanie sklepienia żelbetowego zgodnie z projektem.

9) Wykonanie gzymsów ceglanych i wieńca żelbetowego.

10) Montaż konstrukcji więźby dachu.

11) Wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.

12) Wykonanie gzymsów ciągnionych wg zadanego profilu.

13) Wykonanie podłoża z piasku gr 20 cm pod posadzkę.

14) Wykonanie posadzki wraz z izolacjami.

15) Wykonanie obróbek blacharskich części cokołu fundamentu oraz rynien i rur spustowych.

16) Wykonanie tynków.


Uwaga! Szczegółowy opis zawiera projekt.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo),

2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa,

3) załącznik nr 10 do SIWZ - decyzje o pozwoleniu na budowę,

4) załącznik nr 11 do SIWZ - opinie Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków,

5) załącznik nr 12 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

2

Nazwa:

MAŁA ARCHITEKTURA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Wykopy pod fundamenty grilla, koszy i ławek.

2) Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego dla grilla, koszy i ławek.

 3) Stół piknikowy z ławami – drewniany 2 kpl. – dostawa i montaż.

4) Ławki drewniane 8 szt. – dostawa i montaż.

 5) Kosze na śmieci na fundamencie betonowym 12 szt. – dostawa i montaż.

6) Grill betonowy na fundamencie – 1 kpl. dostawa i montaż.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo),

2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa,

 3) załącznik nr 10 do SIWZ - decyzje o pozwoleniu na budowę,

4) załącznik nr 11 do SIWZ - opinie Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków,

5) załącznik nr 12 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

STUDNIA, DROGA I ALEJKI

1)    Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Studnia

1) Dostawa i montaż pompy ręcznej ssąco-tłoczące dwutłokowej o śr. 32 mm.

2) Wstępne odczyszczenie powierzchni – kamień porowaty – piaskowiec.

3) Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień po-rowaty – piaskowiec.

 4) Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty – piaskowiec.


Droga i alejki

1) Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości drogi i alejek – 2673 m².

 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i alejek – 2673 m².

3) Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm – droga 1355 m².

4) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm – droga 1355 m².

5) Nawierzchnie gruntowe piaszczysto-gliniaste na gruncie grubości 10 cm piaszczystym – 1368 m².


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

 1) załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo),

2) załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa,

 3) załącznik nr 10 do SIWZ - decyzje o pozwoleniu na budowę,

 4) załącznik nr 11 do SIWZ - opinie Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków,

5) załącznik nr 12 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Projekt pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” realizowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij