logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  

symbol:

GK  
  pokój nr 37 (II piętro)  

Kierownik Wydziału:

Artur Kosmalski  geodezja@powiatwolowski.pl
     
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
  pokój nr 38 (II pietro)  

Inspektor:

Henryka Komorek  

Specjalista:

Jolanta Gołębiowska  

Specjalista:

Andrzej Studziński  

Podinspektor:

Rafał Paszkiewicz  
Ewidencja Gruntów  
  pokój nr 34 (II piętro)  

Inspektor:

Stanisława Erenfeld-Filińska  

Inspektor:

Sabina Brzostowska  
  pokój nr 35 (II pietro)  

Inspektor:

Dariusz Janus  

Inspektor:

Monika Romanowska  

Obsługa rzeczoznawców majątkowych:

Inspektor:

 

Jolanta Gutowska

 
Gospodarka Nieruchomościami  
  pokój nr 27 (II piętro)  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
  pokój nr 36 (II piętro)  

Inspektor:

Rafał Paszkiewicz  zudp@powiatwolowski.pl
Inspektor kontroli geodezyjnej:   
 

pokój nr 35 (II piętro)

 

 

Inspektor:

Rafał Kauf  geodezja@powiatwolowski.pl
     

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Zadania Wydziału:

Do zakresu zadań Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej należy:
1.       Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych.
2.       Koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru zgłoszonych przez różnych wykonawców prac.
3.       Udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania.
4.       Udostępnianie danych i informacji z zasobu na podstawie: zgłoszeń robót geodezyjnych lub kartograficznych, zamówień składanych przez wykonawców robót celem wydania dokumentów dla robót nie podlegających zgłoszeniu, zamówień na mapy i inne informacje z zasobu organom administracji publicznej oraz innym jednostkom i osobom, które mają w tym interes prawny oraz naliczanie opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.       Bieżąca kontrola przekazywanych przez wykonawców materiałów z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi GUGiK, branżowymi oraz wytycznymi wydanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru, Geodetę Powiatowego.
6.       Rozliczanie zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
7.       Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu.
8.       Modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, w tym bieżąca aktualizacja dokumentów ilustrujących zasób, jak: map przeglądowych i skorowidzów map, ksiąg ewidencyjnych, kartotek dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, szkiców przeglądowych i wykazów zawartości zbioru, bazy danych, współrzędnych punktów osnów poziomych i pionowych oraz bazy danych współrzędnych punktów granicznych w systemie cyfrowym oraz w sposób tradycyjny.
9.       Ocena stanu zasobu i składanie na tej podstawie pisemnych wniosków w sprawie jego modernizacji.
10.   Wykonanie uzupełniających prac kartograficzno-kreślarskich w technologii analogowej w celu uzupełnienia informacji na mapach zasadniczych (sytuacyjno - wysokościowych) w wyniku pozyskania informacji z urzędu.
11.   Bieżące prowadzenie zestawienia dokumentów zasobu bazowego i użytkowego przeznaczonego do wyłączenia,
12.   Niszczenie /brakowanie/ wyłączonych z zasobu dokumentów na podstawie zezwolenia Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
13.   Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego techniczna obsługa poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik archiwizacji danych oraz ich przetwarzania i udostępniania.
14.   Ocena stanu zasobu i składanie na tej podstawie pisemnych wniosków w sprawie jego modernizacji.
15.   Sporządzanie zastawień zbiorczych ilustrujących Zasób Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla celów sprawozdawczych i statystycznych.
16.   Ochrona znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem, tj.:
a)      przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o zniszczeniu znaków geodezyjnych,
b)      sprawdzanie stanu znaku po przyjęciu zawiadomienia o zniszczeniu znaku,
c)       w przypadkach określonych przepisami wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy,
17.   Uwierzytelnianie wypisów i wyrysów oraz kopii map ewidencyjnych.
18.   Prowadzenie mapy zasadniczej w technologii numerycznej tj.
a)      wykonanie prac kartograficznych dotyczących aktualizacji map w technologii numerycznej na zlecenie wykonawców prac oraz z urzędu,
b)      zakładanie numerycznych baz danych: opisowych i graficznych,
c)       przeprowadzanie szkoleń dla pracowników innych komórek organizacyjnych w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi funkcjonującymi w ODGiK,
d)      świadczenie usług informatycznych, reprodukcyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie udostępniania danych znajdujących się w Zasobie,
e)      propagowanie technik udostępniania danych w technologii cyfrowej, a zwłaszcza przygotowywanie założeń do wprowadzenia Sytemu Informacji o Terenie.
19.   Zabezpieczanie danych z zasobu przed utratą poprzez sporządzanie kopii zapasowych oraz przekazywanie ich do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego.
20.   Zakładanie osnów szczegółowych.
21.   Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wytycznych technicznych w zakresie zamówień publicznych realizowanych na rzecz ODGiK.
 
Do zakresu zadań wieloosobowego stanowiska ds. Ewidencji Gruntów i Budynków należy:
 
1.      Wprowadzanie zmian w zintegrowanym systemie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, prawomocnych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, dokumentacji geodezyjnej przyjętej do Zasobu ODGiK, rejestrów publicznych.
2.      Zawiadamianie o zmianach w ewidencji osoby zainteresowane, właściwy organ w sprawach podatków, sąd prowadzący księgi wieczyste, organy statystyczne w zakresie zmian adresowych nieruchomości dopisywanych i wykreślanych w ewidencji budynków.
3.       Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów  i budynków oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wyeliminowania błędów i omyłek, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
4.      Udostępnianie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz obsługa osób korzystających z dokumentacji na podstawie której prowadzony jest operat ewidencyjny.
5.       Prowadzenie Rejestru Cen i Wycen oraz obsługa rzeczoznawców majątkowych.
6.      Gromadzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących wyciągów z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
7.      Prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, spraw związanych z wymianą i scaleniem gruntów.
8.       Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów (wg grup rejestrowych i budynków na dzień 1 stycznia każdego roku).
9.      Obsługa systemu IPE poprzez systematyczne zasilanie ZSIN o dane ewidencyjne gruntów i budynków powiatu wołowskiego.
10.   Czynności techniczne związane z wydawaniem wypisów, wypisów i wyrysów.
11.  Ochrona i zabezpieczenie systemu EGiB przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wymogów dotyczących ochrony sytemu w którym są one przetwarzane.
12.   Udostępnianie  komputerowej bazy danych EGiB na rzecz gmin oraz ARiMR.
13.   Udzielanie informacji o potrzebie uzgodnienia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym ( punkt konsultacyjno – informacyjny).

 

 

Ilość odwiedzin: 38933
Nazwa dokumentu: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 09:43:27
Data udostępnienia informacji: 2015-03-02 09:43:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-08 13:33:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner